Облік і оподаткування в бізнесі (міжнародний тренінг-курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент ЯРЕМА Я. Р.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФО-41сдоцент ЯРЕМА Я. Р.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Облік і оподаткування в бізнесі (міжнародний тренінг-курс)   

(назва навчальної дисципліни)

Вибіркова дисципліна  

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є методика, організація та ведення  обліку і оподаткування суб’єктів господарської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та в умовах трансформації національної системи обліку і податкової системи.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сучасної системи  знань у сфері обліку та оподаткування суб’єктів господарської діяльності.

 

Основні завдання

Завданнями дисципліни є: надання здобувачам вищої освіти необхідних теоретичних знань і практичних навиків з організації та ведення бухгалтерського обліку і оподаткування; розвиток економічного та аналітичного мислення у студентів; вміння приймати виважені рішення в складних та швидкозмінних умовах ведення бізнесу, зміни методик обліку і систем оподаткування.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Облік і оподаткування в бізнесі» є вибірковою компонентою підготовки бакалаврів з публічного управління та адміністрування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Організація управління бізнесом» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу», «Державний фінансовий аудит», «Формування стратегії бізнесу », «Контролінг і фінансова діагностика».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

– Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

– Здатність бути критичним і самокритичним.

– Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

– Здатність працювати в команді.

– Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

– Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

– Навички міжособистісної взаємодії.

спеціальні:

 • Здатність проводити моніторинг та діагностику проблем на різних рівнях адміністративного управління, інтерпретувати отримані результати та формувати управлінські рішення.
 • Здатність аналізувати та оцінювати соціальні процеси, розглядати суспільні явища в конкретних історичних умовах та здійснення професійної діяльності.
 • Вміння застосовувати інструменти демократичного врядування у сферах публічного управління та адміністрування, соціального розвитку, публічних фінансів, управління у бізнес-середовищі, комунікацій, конституційно-правових засад управління, технологій управління людськими ресурсами.

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування в бізнесі» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • предмет і метод дисципліни, зміст його складових;
 • нормативно-правову базу щодо обліку та оподаткування в бізнесі, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо  особливостей застосування принципів і положень  обліку і оподаткування;
 • порядок документального оформлення господарських операцій і організацію документообороту;
 • порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів, капіталу, зобов’язань;;
 • правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань;
 • особливості оподаткування юридичних і фізичних осіб.

б) уміти:

 • застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України в практиці роботи підприємств;
 • оформляти первинні, зведені документи, самостійно здійснювати їх бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;
 • проводити інвентаризацію активів, зобов’язань;
 • визначати доходи, витрати, фінансовий результат (прибуток, збиток);
 • застосовувати дані бухгалтерського обліку для розрахунку податків, платежів і зборів;
 • використовувати дані облікової інформації для проведення фінансового аналізу підприємств.

 

 Програмні результати навчання

 • Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
 • Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 • Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Сутність, функції, завдання та види бухгалтерського обліку
Тема 2. Бухгалтерський баланс, рахунки та подвійний запис
Тема 3. Документація та інвентаризація, оцінка і калькуляція в бухгалтерському обліку
Тема 4 Організація бухгалтерського обліку та облікова політика підприємства
Тема 7. Теоретичні основи оподаткування
Тема 8. Загальна система оподаткування
Тема 7. Спрощена система оподаткування
Тема 8. Місцеві податки і збори

Рекомендована література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
 4. Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
 5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 „Звіт суб’єкта малого підприємництва”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
 8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. Постановою правління НБУ від 29.12.17 р. № 148. Офіційний вісник України. 2018. 2 лют. № 10. С.49.
 9. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»: затв. наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879. Офіційний вісник України. 2014. 21 лист. (№81). С.97.
 10. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131.
 11. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356 (зі змінами і доповненнями). www.minfin.com.ua >taxes> nnak minfin_356.
 12. Інструкція про застосування «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» : затв. наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.
 13. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 14. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 15. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємств : підручник. Київ : Либідь, 2003.   384 с.
 16. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.С.   Харків: Видавництво «Форт», 2015. 200 с.
 17. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  772 с.
 18. Воронська О. О. Податки в Україні: від теорії до практики: навчальний курс. Київ : Акцент ПП.   464 с.
 19. Гарасим П. М, Приймак С.В., Гарасим М.П. Організація обліку і звітності : навч. посіб. Львів : НВФ «Українські технології», 2012. 328 с.
 20. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М.  Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 298 с
 21. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : навч. посіб. Київ: Знання, 2004. 541 с.
 22. Дєєва Н. М. Оподаткування в Україні: навч. посіб. Київ :  Центр учбової літератури , 2010. 544 с.
 23. Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / За ред. Т. І. Єфименко, А. М. Соколовської. Київ: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013.  492 с.
 24. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: навч. посіб. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. 248 с.
 25. Зятковський І.В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституційних перетворень : монографія. Тернопіль: Економічна думка, 338 с.
 26. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : підручник. Київ : Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. 670 с.
 27. Лобода Н. О., Костишина М.Т. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : практикум. Львів : ЛДФА, 2011. 252 с.
 28. Партин Г. О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Височан О.С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. Львів : Магнолія плюс, 2006  240 с.
 29. Податкова система: навч. посіб. /  за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019.  402 с
 30. Приймак С. В., Костишина М. Т., Долбнєва Д. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник. Львів : Ліга Прес, 2016.  268 с.
 31. Сук Л. К., Сук П.Л. Фінансовий облік : навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 255 с.
 32. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 552 с.
 33. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. С. 87-92.
 34. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003.  554 с.
 35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. Київ : Алерта, 2007. 1080 с.;
 36. Труш І.Є. Облік і аудит: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2016. 203 с.
 37. Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Воськало В. І. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб.  Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010.  440 с.
 38. Чацкіс Ю. Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 46 с.
 39. Шара Є. Ю., Бідюк О.О., Гуріна Н.В., Соколовська-Гонтаренко І.В. Фінансовий облік : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 235 с.
 40. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Київ: Знання, 2008. 535 с.
 41. Стасишин А.В., Ярема Я.Р., Ситник Н.С., Романів Є.М. Податкова система : навчальний посібник. Львів : Магнолія 2006. 2020. 400 с.

 

 

Ресурси інтернету:

https://zakon.rada.gov.ua/- Верховна Ради України.

http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http://tax.gov.ua/- Державна податкова служба України.

http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.

http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус