ЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ

Посада: професор кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: yaroslav.yarema@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

   Актуальні питання адміністрування податків та зборів, напрями розвитку підприємств АПК.

Проблеми теорії і практики обліку та оподаткування суб’єктів господарювання.

Курси

Публікації

 1. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
 2. Формування економічної безпеки конкурентного потенціалу підприємств АПК [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Луганськ: „Ноулідж”, 2011. – 220 с.
 3. Безпека розвитку кадрового потенціалу підприємств [Текст] : [Монографія] / О.Ю. Родіонова, Д.В. Солоха, В.В. Колеснікова, І.М. Манько, Я.Р. Ярема – Луганськ: „Ноулідж”, 2011. – 224 с.
 4. Формування системи організаційно-аналітичної підтримки розвитку безпеки потенціалу підприємств [Текст] : [Монографія] / Д.В. Солоха, О.Ю. Родіонова, Я.Р. Ярема, П.І. Мирошниченко, О.В. Онікієнко, І.М. Манько – Луганськ: „Ноулідж”, 2012. – 198 с.
 5. Аналіз методичних підходів до оцінки виробничо-інвестиційного потенціалу підприємств / Я.Р. Ярема // Вісник Луганського Національного аграрного університету. – Луганськ: ЛНАУ, 2012.
 6. Організаційне забезпечення формування екологічного потенціалу підприємств / О.Ю. Родіонова, Я.Р. Ярема, Ю.О. Свінороєв // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій: Збірник наукових праць – Львів: НВФ ТзОВ „Українські технології”, 2012.
 7. Состояние финансово-хозяйственного потенциала деятельности предприятий рыбного хозяйства Украины / Л.М. Березина, Е.В. Оникиенко, А.В. Себко, Я.Р. Ярема // Вісник Полтавської державної академії – Полтава: ПДАА, 2013.
 8. Систематизація теоретико – методичних основ формування механізму ефективного управління промисловим підприємством в умовах ринкового конкурентного оточення [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Донецьк: ФОП „Дмитренко”, 2013. – 254 с.
 9. Податковий менеджмент : Підручник / Б.П.Ярема, В.П. Маринець, Я.Р. Ярема, Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, О.П. Буряк, Р.С. Филипів – Львів: „Магнолія”, 2013. – 352 с.
 10. Підхід до оцінки рівня економічної безпеки потенціалу підприємств / Л.В. Куделя, А.Х. Муксін, Н.А. Хусейн, Я.Р. Ярема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – № 16 (ІІ) (205), 2013.
 11. Проблеми формування і розвитку кадрового та інноваційного потенціалу аграрних підприємств / О.М. Чаусовський, М.М. Шутов, Я.Р. Ярема, В.Б. Родченко // Збірник наукових праць. Черкаського державного технічного університету. – Вип. 36 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.
 12. Дослідження чинників впливу на розвиток потенціалу підприємств / Я.Р. Ярема // Збірник наукових праць ДонДУУ: „Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням економіки”: Серія “Економіка”. – Т IX, вип. 106 – Донецьк: ДонДУУ, 2013.
 13. Складові елементи формування фінансового потенціалу підприємства / Я.Р. Ярема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – № 18 (207), 2014.
 14. Методы оценки эффективности управления финансово-хозяйственным потенциалом деятельности предприятий рыбного хозяйства / А.В. Олейник, М.А. Рибак, А.Х. Мухсін, Я.Р. Ярема // Вісник Луганського НАУ – Луганськ: Елтон 2, 2014.
 15. Напрями розвитку податкового потенціалу регіону / Б.П.Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець. – Вісник ЛДФА Економічні науки. – №24 . – 2014.
 16. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук, У.З. Ватаманюк, Я.Р. Ярема – Львів: Ліга – Прес, 2014. – 368 с.
 17. Розвиток потенціалу підприємств агропромислового виробництва [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Харків: Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 265 с.
 18. Механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики / Я.Р. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. – № 2, Т. 1 (234), 2016.
 19. Ярема Я.Р. Механізми реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І. Франка, факультет управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – С. 223 – 225.
 20. Ярема Я.Р. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Збірник тез міжнародної науково – практичної конференції “Європейcький вибір економічного поступу регіону” Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, (м. Чернівці, 26 – 27 травня 2016 року), – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – C. 132 – 133.
 21. Ярема Я.Р. Сучасний стан податкового менеджменту в Україні та шляхи його удосконалення / Я.Р. Ярема // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції«Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 76-79.
 22. Ярема Я.Р. Тенденції функціонування системи непрямого оподаткування в Україні та країнах – членах ЕС / Я.Р. Ярема, М.В. Ярош // Електронне фахове видання з економіки “Ефективна економіка”. – Дніпро: Дніпропетровський державний аграрно – економічний університет. – 2016. – № 11. – Режим доступу: htth: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5237
 23. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 24. Ярема Я.Р. Актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні та їх реформування в контексті євроінтеграції / Я.Р. Ярема, І.Д. Базюк // Вісник Хмельницького національного університету. – № 1 (244), 2017. – С. 214 –219.
 25.  Ярема Я.Р. Заходи стимулюючого впливу фіскальної політики держави на розвиток підприємництва / Я.Р. Ярема, О.Є. Дяковська // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 282 с.
 26.  Yarema Y.R. Fiscal policy impact on the development of social responsibility of business / Y.R.Yarema // Modern foundation for the development of the national economy: Materials of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv, Yune 2-3, 2017. – In 2 parts. – Kyiv: Vernadsky National Taurida University, 2017. – Part 2. – 156p.
 27. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 28. Ярема Я.Р. Проблеми реформування податкової системи України / Я.Р.Ярема, У.А. Сахарук // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 318 с.
 29. Ярема Я.Р. Управління конкурентоспроможністю підприємства / Я.Р. Ярема // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 258 с .
 30. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест – контроль. Частина 1 / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Західна О.Р. , Ярема Я.Р. та ін. / За ред. Н.С. Ситник.- Л.: Видавництво “Апріорі”, 2018. – 698 с.
 31. Ярема Я.Р. Бюджетно – податкові важелі стимулювання розвитку підприємницького сектору в Україні / Я.Р. Ярема, В.Р. Кісіль // Науково – виробничий журнал “Бізнес – навігатор”. – 2018. – № 2 (45). – С. 120 – 123.
 32. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 2 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема,  У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О.Петик , О.А. Сич,  О.Р. Західна, Ю.О. Голинський  (відп. ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2018. – 349 с.
 33. Ярема Я.Р. Адміністрування податку на додану вартість як засіб забезпечення його ефективності / Я.Р. Ярема, Р.В. Удут, В.В. Бойко // Науково – виробничий журнал “Бізнес – навігатор”. – 2018. – № 5 (48). – С. 148 – 150.
 34. Ярема Я.Р. Система податкового менеджменту в Україні та шляхи її удосконалення / Я.Р. Ярема, Р.Ю. Лазука, В.І. Пелюшкевич // Науково – виробничий журнал “Бізнес – навігатор”. – 2018. – № 6 (49). – С. 132 – 134.
 35. Стасишин А.В.,Ярема Я.Р. та ін. Фінанси об’єднаних територіальних громад.; за заг. ред. Н.С. Ситник. Львів: Видавництво “Апріорі”, 2019. 533 c.
 36. Стасишин А.В.,Ярема Я.Р., Дубик В.Я. та ін. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.; за ред Н.С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2019. 460 с.
 37. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 3. ред. кол.: Н.С. Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.А. Сич,  О.Р. Західна, Ю.О. Голинський (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів: ЛНУ, 2019. 314 с.
 38. Ярема Я.Р., Браточенко О.О. Аналіз податкового навантаження на ведення бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
 39. Ярема Я.Р., Джиговська Л.І. Проблеми податкової системи в умовах імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Приазовський економічний вісник. 2019. № 2 (13). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
 40. Ярема Я.Р., Бей І.М. Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики. Приазовський економічний вісник. 2019. № 2 (13). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
 41. Ярема Я.Р., Гринда А.М. Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий журнал “Молодий вчений”. 2019. № 4 (68). С. 547 – 550.
 42. Ярема Я.Р., Кравцова О.В., Назар Н.В. Вплив податкового навантаження на соціально – економічний розвиток регіону. Науковий журнал “Молодий вчений”. 2019. № 4 (68). С. 551 – 554.
 43. Ярема Я.Р., Самбірська О.Р. Перспективи запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку в Україні. Науковий журнал “Мистецтво наукової думки”. 2019. № 3. С. 44 – 46.
 44. Ярема Я.Р. Податкове планування на підприємстві як основа оптимізації оподаткування. Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 18 жовтня 2019 р., м. Львів) за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 616 с.
 45. Ярема Я.Р. Ефективність адміністрування податку на додану вартість в Україні. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.) Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. С. 190 – 194.
 46. Стасишин А.В.,Ярема Я.Р. та ін. Фінанси об’єднаних територіальних громад.; за заг. ред. Н.С. Ситник. Львів: Видавництво “Апріорі”, 2019. 533 c.
 47. Стасишин А.В.,Ярема Я.Р., Дубик В.Я. та ін. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.; за ред Н.С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  460 с.
 48. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 3. ред. кол.: Н.С. Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.А. Сич,  О.Р. Західна, Ю.О. Голинський (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів: ЛНУ, 2019. 314 с.
 49. Ярема Я.Р., Браточенко О.О. Аналіз податкового навантаження на ведення бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
 50. Ярема Я.Р., Джиговська Л.І. Проблеми податкової системи в умовах імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Приазовський економічний вісник. № 2 (13). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
 51. Ярема Я.Р., Бей І.М. Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики. Приазовський економічний вісник. № 2 (13). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
 52. Ярема Я.Р., Гринда А.М. Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий журнал “Молодий вчений”. № 4 (68). С. 547 – 550.
 53. Ярема Я.Р., Кравцова О.В., Назар Н.В. Вплив податкового навантаження на соціально – економічний розвиток регіону. Науковий журнал “Молодий вчений”. № 4 (68). С. 551 – 554.
 54. Ярема Я.Р., Самбірська О.Р. Перспективи запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку в Україні. Науковий журнал “Мистецтво наукової думки”. 2019. № 3. С. 44 – 46.
 55. Ярема Я.Р. Податкове планування на підприємстві як основа оптимізації оподаткування. Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 18 жовтня 2019 р., м. Львів) за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 616 с.
 56. Ярема Я.Р. Ефективність адміністрування податку на додану вартість в Україні. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.) Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. С. 190 – 194.
 57. Ярема Я.Р., Білозір В.І. Сучасний стан оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. 2019. № 47. С. 113 – 123.
 58. Ярема Я.Р., Савоненко А.Р. Роль податку на доходи фізичних осіб в економіці України. Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи: матеріали доповідей Міжнародної науково – практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 листопада 2019р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. 132 с.
 59. Ярема Я.Р., Бартош О.В. Роль непрямого оподаткування у формуванні доходів зведеного бюджету України. Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. 332 с.
 60. Yarema Y.R. Tax in Ukraine: results, problems, prospects. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: “Baltija Publishing”, 2020, 600 p.
 61. Ярема Я.Р. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 226 с.
 62. Yarema Y.R. Mechanism of personal income taxation and prospects in Ukraine. International Scientific Conference: ECONOMY, FINANCE AND MANAGEMENT IN A “FLAT WORLD”. COVID-19 Perspective. (11th Chorzowska Conference of Banking and Finance). WSB University in Poznan, Faculty in Chorzow, on September 30, 2020.
 63. Ярема Я.Р., Сенишин Б.Б. Державний податковий менеджмент як ефективний механізм антикризового регулювання економіки. Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. За наук. ред.. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. Львів, 2020. 545 с.
 64. Ярема Я.Р., Сподарик Т.І. Феномен ухилення від сплати податків в Україні в умовах соціально-економічної кризи та пандемії COVID-1. Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. За наук. ред.. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. Львів, 2020. 545 с.
 65. Ярема Я.Р. Роль податкової політики в соціально-економічному розвитку держави. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 366 с.
 66. Ярема Я.Р. Непрямі податки як інструмент регулювання економіки. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2021 р.). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. С. 97-99.
 67. Ярема Я.Р. Роль податкової політики в соціально-економічному розвитку держави. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 103-105.
 68. Ярема Я.Р. Проблеми і перспективи розвитку оподаткування в Україні. Збірник наукових праць за результатами круглого столу (м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів: ЛНУ, 2021. С.6-9.
 69. Ярема Я.Р., Баляс Я.С. Правове регулювання податкового контролю в Україні: шляхи вдосконалення. Сучасна парадигма публічного управлінняМатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 19 жовтня 2021. Львів, 2021.

Біографія

Народився 30 червня 1976 року в м. Львові.

ОСВІТА

2015 – захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Відтворення виробничого потенціалу підприємств агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика”.

2011 – присвоєно вчене звання доцента.

2009 – захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Механізми державної підтримки сільськогосподарських підприємств”.

1998 – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Облік і аудит” (кваліфікація – “Економіст”).

1994 – закінчив Львівський фінансово-економічний коледж, спеціальність “Фінанси”.

1991 – закінчив СШ № 89 м. Львова.

РОБОТА

2016 – професор ЛНУ імені Івана Франка

2011 – доцент Львівської державної фінансової академії

2006 – старший викладач Львівської державної фінансової академії

2004 – асистент Львівської державної фінансової академії

1994 – старший державний податковий ревізор – інспектор Державної податкової інспекції по Личаківському району м. Львова

Нагороди

Нагороджений грамотою ЛДФА за активну участь та здобутки у науково-педагогічній та виховній роботі, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня працівників освіти (2012 р.).

Розклад