Облікова політика підприємства

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ЯРЕМА Я. Р.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент ЯРЕМА Я. Р.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА»

 

Нормативна навчальна дисципліна

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» – процес формування облікової політики на підприємстві.

 

Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни – оволодіння методикою формування облікової політики підприємства.

 

Основні завдання

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основ законодавства щодо ведення підприємницької діяльності, обліку та оподаткування, вивчення теоретичних основ формування облікової політики підприємства, аналіз впливу обраних методів обліку і оцінок, способів ведення обліку на фінансові результати діяльності підприємства, організацію бухгалтерського, управлінського обліку, контролю та обліку для цілей оподаткування на підприємстві.

 

 

Вимоги до знань і умінь

а) знати:

правові засади формування облікової політики підприємства; принципи і фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства; основні методичні та організаційні елементи облікової політики; умови та способи внесення змін в облікову політику підприємства.

 

б) уміти:

застосовувати теоретичні знання щодо формування облікової політики підприємства; оцінювати вплив обраної облікової політики на показники фінансової діяльності підприємства.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Сутність облікової політики підприємства

Тема 2. Механізм реалізації облікової політики підприємства

Тема 3. Документальне оформлення облікової політики

Тема 4. Політика щодо організації бухгалтерського обліку

Тема 5. Розроблення облікової політики стосовно активів

Тема 6. Розроблення облікової політики стосовно доходів, витрат та зобов’язань

Тема 7. Облікова політика та фінансова звітність підприємства

Тема 8. Зміни в обліковій політиці та порядок їх відображення в обліку і звітності

 

 

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни: обліку, аналізу і контролю
Мова викладання: українська
Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські і практичні заняття
Форма підсумкового контролю: залік

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку, аналізу і контролю

Протокол № __ від ___ _________ 2021 р.

 

 

В.о. завідувача кафедри обліку, аналізу і контролю                           Романів Є.М.

 

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями)
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. URL:: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 3. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями)
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868. URL:: http://zakon3.rada.gov.ua.
 5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755. URL:: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 6. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635 URL: http://zakon.nau.ua/doc
 7. МСФЗ (IAS) 8 “Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки”. URL: http://www.dipifr.info/lib_files/ standards/ukr/standards_010109/IAS_8.pdf.
 8. Барановська, Тетяна Василівна. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис.. … канд. екон. наук : 08.06.04 текст. Київ, 2005. 282 с.
 9. Безруких П.С. Бухгалтерский учет: учебник текст. М. : Высшая школа, 1999. 563 с.
 10. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. К. : 2000. 692 с.
 11. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. За ред. Ф. Ф. Бутинця. [3-є вид., доп. і перероб.] Житомир : ПП “Рута”, 2002. 592 с.
 12. Бухгалтерський словник за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ПП “Рута”, 2001. 224 с.
 13. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ЖІТІ, 2000. 608 с.
 14. Дуда Т.Т. Суттєвість в обліковій політиці підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. №1 С. 68-70.
 15. Ловінська Л. Г. Про національну облікову політику в Україні. Економіка України: політико-економічний журнал. 2006. № 4. С. 22-29.
 16. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М. : Финансы и статистика, 2000. 496 с.
 17. Шпак В.А. Облікова політика – складова організації бухгалтерського обліку. Вісник Хмельницького національного університету. № 6. T. 1. С. 203-205.

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус