Accounting policy of the enterprise

Type: Normative

Department: department of accounting, analysis and control

Curriculum

SemesterCreditsReporting
103Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1016Associate Professor YAREMA Y. R.УФОМ-51с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1016УФОМ-51сAssociate Professor YAREMA Y. R.

Course description

ANNOTATION OF THE CONTENT OF THE COURSE

“ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE”

Normative academic discipline

The subject of the discipline

The subject of the discipline “ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE” – the process of forming an accounting policy at the enterprise.

 

The purpose of studying the discipline

The purpose of studying the discipline – mastering the method of forming the accounting policy of the enterprise.

 

The main tasks

The main objectives of the discipline: study of the basics of legislation on business, accounting and taxation, study of the theoretical foundations of accounting policy, analysis of the impact of selected methods of accounting and evaluation, methods of accounting on the financial results of the enterprise, accounting, management, control and accounting for tax purposes at the enterprise.

 

 

Requirements for knowledge and skills

a) know:

legal bases of formation of the accounting policy of the enterprise; principles and factors influencing the formation of accounting policies of the enterprise; basic methodological and organizational elements of accounting policy; conditions and methods of making changes to the accounting policy of the enterprise.

 

b) be able to:

apply theoretical knowledge on the formation of accounting policies of the enterprise; assess the impact of the selected accounting policy on the financial performance of the enterprise.

 

The content of the discipline by topic

Topic 1. The essence of the accounting policy of the enterprise

Topic 2. The mechanism of implementation of the accounting policy of the enterprise

Topic 3. Documenting the accounting policy

Topic 4. Policy on the organization of accounting

Topic 5. Development of accounting policies for assets

Topic 6. Development of accounting policies for income, expenses and liabilities

Topic 7. Accounting policy and financial statements of the enterprise

Topic 8. Changes in accounting policies and the order of their reflection in accounting and reporting

 

 

 

Department that provides teaching discipline: accounting, analysis and control
Language of instruction: Ukrainian
Forms of organization of the educational process: lectures, seminars and practical classes
Form of final control: credit

 

Considered and approved at a meeting of the Department of Accounting, Analysis and Control

Protocol № __ from ___ _________ 2021

 

 

Acting Head of the Department of Accounting, Analysis and Control Romaniv EM

Recommended Literature

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями)
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. URL:: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 3. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями)
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868. URL:: http://zakon3.rada.gov.ua.
 5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755. URL:: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 6. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635 URL: http://zakon.nau.ua/doc
 7. МСФЗ (IAS) 8 “Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки”. URL: http://www.dipifr.info/lib_files/ standards/ukr/standards_010109/IAS_8.pdf.
 8. Барановська, Тетяна Василівна. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис.. … канд. екон. наук : 08.06.04 текст. Київ, 2005. 282 с.
 9. Безруких П.С. Бухгалтерский учет: учебник текст. М. : Высшая школа, 1999. 563 с.
 10. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. К. : 2000. 692 с.
 11. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. За ред. Ф. Ф. Бутинця. [3-є вид., доп. і перероб.] Житомир : ПП “Рута”, 2002. 592 с.
 12. Бухгалтерський словник за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ПП “Рута”, 2001. 224 с.
 13. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ЖІТІ, 2000. 608 с.
 14. Дуда Т.Т. Суттєвість в обліковій політиці підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. №1 С. 68-70.
 15. Ловінська Л. Г. Про національну облікову політику в Україні. Економіка України: політико-економічний журнал. 2006. № 4. С. 22-29.
 16. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М. : Финансы и статистика, 2000. 496 с.
 17. Шпак В.А. Облікова політика – складова організації бухгалтерського обліку. Вісник Хмельницького національного університету. № 6. T. 1. С. 203-205.

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

 

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус