YAROSLAV YAREMA

Position: Professor, Department of Accounting, Analysis and Control

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: yaroslav.yarema@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Topical issues of administration of taxes and fees, directions of development of agricultural enterprises.

Courses

Publications

 1. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
 2. Формування економічної безпеки конкурентного потенціалу підприємств АПК [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Луганськ: „Ноулідж”, 2011. – 220 с.
 3. Безпека розвитку кадрового потенціалу підприємств [Текст] : [Монографія] / О.Ю. Родіонова, Д.В. Солоха, В.В. Колеснікова, І.М. Манько, Я.Р. Ярема – Луганськ: „Ноулідж”, 2011. – 224 с.
 4. Формування системи організаційно-аналітичної підтримки розвитку безпеки потенціалу підприємств [Текст] : [Монографія] / Д.В. Солоха, О.Ю. Родіонова, Я.Р. Ярема, П.І. Мирошниченко, О.В. Онікієнко, І.М. Манько – Луганськ: „Ноулідж”, 2012. – 198 с.
 5. Аналіз методичних підходів до оцінки виробничо-інвестиційного потенціалу підприємств / Я.Р. Ярема // Вісник Луганського Національного аграрного університету. – Луганськ: ЛНАУ, 2012.
 6. Організаційне забезпечення формування екологічного потенціалу підприємств / О.Ю. Родіонова, Я.Р. Ярема, Ю.О. Свінороєв // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій: Збірник наукових праць – Львів: НВФ ТзОВ „Українські технології”, 2012.
 7. Состояние финансово-хозяйственного потенциала деятельности предприятий рыбного хозяйства Украины / Л.М. Березина, Е.В. Оникиенко, А.В. Себко, Я.Р. Ярема // Вісник Полтавської державної академії – Полтава: ПДАА, 2013.
 8. Систематизація теоретико – методичних основ формування механізму ефективного управління промисловим підприємством в умовах ринкового конкурентного оточення [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Донецьк: ФОП „Дмитренко”, 2013. – 254 с.
 9. Податковий менеджмент : Підручник / Б.П.Ярема, В.П. Маринець, Я.Р. Ярема, Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, О.П. Буряк, Р.С. Филипів – Львів: „Магнолія”, 2013. – 352 с.
 10. Підхід до оцінки рівня економічної безпеки потенціалу підприємств / Л.В. Куделя, А.Х. Муксін, Н.А. Хусейн, Я.Р. Ярема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – № 16 (ІІ) (205), 2013.
 11. Проблеми формування і розвитку кадрового та інноваційного потенціалу аграрних підприємств / О.М. Чаусовський, М.М. Шутов, Я.Р. Ярема, В.Б. Родченко // Збірник наукових праць. Черкаського державного технічного університету. – Вип. 36 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.
 12. Дослідження чинників впливу на розвиток потенціалу підприємств / Я.Р. Ярема // Збірник наукових праць ДонДУУ: „Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням економіки”: Серія “Економіка”. – Т IX, вип. 106 – Донецьк: ДонДУУ, 2013.
 13. Складові елементи формування фінансового потенціалу підприємства / Я.Р. Ярема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – № 18 (207), 2014.
 14. Методы оценки эффективности управления финансово-хозяйственным потенциалом деятельности предприятий рыбного хозяйства / А.В. Олейник, М.А. Рибак, А.Х. Мухсін, Я.Р. Ярема // Вісник Луганського НАУ – Луганськ: Елтон 2, 2014.
 15. Напрями розвитку податкового потенціалу регіону / Б.П.Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець. – Вісник ЛДФА Економічні науки. – №24 . – 2014.
 16. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук, У.З. Ватаманюк, Я.Р. Ярема – Львів: Ліга – Прес, 2014. – 368 с.
 17. Розвиток потенціалу підприємств агропромислового виробництва [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Харків: Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 265 с.
 18. Механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики / Я.Р. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. – № 2, Т. 1 (234), 2016.
 19. Ярема Я.Р. Механізми реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І. Франка, факультет управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – С. 223 – 225.
 20. Ярема Я.Р. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Збірник тез міжнародної науково – практичної конференції “Європейcький вибір економічного поступу регіону” Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, (м. Чернівці, 26 – 27 травня 2016 року), – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – C. 132 – 133.
 21. Ярема Я.Р. Сучасний стан податкового менеджменту в Україні та шляхи його удосконалення / Я.Р. Ярема // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції«Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 76-79.
 22. Ярема Я.Р. Тенденції функціонування системи непрямого оподаткування в Україні та країнах – членах ЕС / Я.Р. Ярема, М.В. Ярош // Електронне фахове видання з економіки “Ефективна економіка”. – Дніпро: Дніпропетровський державний аграрно – економічний університет. – 2016. – № 11. – Режим доступу: htth: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5237
 23. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 24. Ярема Я.Р. Актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні та їх реформування в контексті євроінтеграції / Я.Р. Ярема, І.Д. Базюк // Вісник Хмельницького національного університету. – № 1 (244), 2017. – С. 214 –219.
 25.  Ярема Я.Р. Заходи стимулюючого впливу фіскальної політики держави на розвиток підприємництва / Я.Р. Ярема, О.Є. Дяковська // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 282 с.
 26.  Yarema Y.R. Fiscal policy impact on the development of social responsibility of business / Y.R.Yarema // Modern foundation for the development of the national economy: Materials of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv, Yune 2-3, 2017. – In 2 parts. – Kyiv: Vernadsky National Taurida University, 2017. – Part 2. – 156p.
 27. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 28. Ярема Я.Р. Проблеми реформування податкової системи України / Я.Р.Ярема, У.А. Сахарук // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 318 с.
 29. Ярема Я.Р. Управління конкурентоспроможністю підприємства / Я.Р. Ярема // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 258 с .
 30. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест – контроль. Частина 1 / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Західна О.Р. , Ярема Я.Р. та ін. / За ред. Н.С. Ситник.- Л.: Видавництво “Апріорі”, 2018. – 698 с.
 31. Ярема Я.Р. Бюджетно – податкові важелі стимулювання розвитку підприємницького сектору в Україні / Я.Р. Ярема, В.Р. Кісіль // Науково – виробничий журнал “Бізнес – навігатор”. – 2018. – № 2 (45). – С. 120 – 123.
 32. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 2 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема,  У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О.Петик , О.А. Сич,  О.Р. Західна, Ю.О. Голинський  (відп. ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2018. – 349 с.
 33. Ярема Я.Р. Адміністрування податку на додану вартість як засіб забезпечення його ефективності / Я.Р. Ярема, Р.В. Удут, В.В. Бойко // Науково – виробничий журнал “Бізнес – навігатор”. – 2018. – № 5 (48). – С. 148 – 150.
 34. Ярема Я.Р. Система податкового менеджменту в Україні та шляхи її удосконалення / Я.Р. Ярема, Р.Ю. Лазука, В.І. Пелюшкевич // Науково – виробничий журнал “Бізнес – навігатор”. – 2018. – № 6 (49). – С. 132 – 134.
 35. Стасишин А.В.,Ярема Я.Р. та ін. Фінанси об’єднаних територіальних громад.; за заг. ред. Н.С. Ситник. Львів: Видавництво “Апріорі”, 2019. 533 c.
 36. Стасишин А.В.,Ярема Я.Р., Дубик В.Я. та ін. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.; за ред Н.С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2019. 460 с.
 37. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 3. ред. кол.: Н.С. Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.А. Сич,  О.Р. Західна, Ю.О. Голинський (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів: ЛНУ, 2019. 314 с.
 38. Ярема Я.Р., Браточенко О.О. Аналіз податкового навантаження на ведення бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
 39. Ярема Я.Р., Джиговська Л.І. Проблеми податкової системи в умовах імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Приазовський економічний вісник. 2019. № 2 (13). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
 40. Ярема Я.Р., Бей І.М. Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики. Приазовський економічний вісник. 2019. № 2 (13). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
 41. Ярема Я.Р., Гринда А.М. Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий журнал “Молодий вчений”. 2019. № 4 (68). С. 547 – 550.
 42. Ярема Я.Р., Кравцова О.В., Назар Н.В. Вплив податкового навантаження на соціально – економічний розвиток регіону. Науковий журнал “Молодий вчений”. 2019. № 4 (68). С. 551 – 554.
 43. Ярема Я.Р., Самбірська О.Р. Перспективи запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку в Україні. Науковий журнал “Мистецтво наукової думки”. 2019. № 3. С. 44 – 46.
 44. Ярема Я.Р. Податкове планування на підприємстві як основа оптимізації оподаткування. Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 18 жовтня 2019 р., м. Львів) за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 616 с.
 45. Ярема Я.Р. Ефективність адміністрування податку на додану вартість в Україні. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.) Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. С. 190 – 194.

Biography

EDUCATION:
2015 – defended a thesis for a Doctor of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – Economics and enterprise management (according to types of economic activity), thesis theme : “Reproduction of production potential of agro-industrial enterprises: theory, methodology, practice”.

2011 – Associate Professor.

2009 – defended the dissertation for the degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 – economy and enterprise management (according to types of economic activity), thesis theme : “Mechanisms of state support of agricultural enterprises”.
1998 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv, with the qualification “Economist” in the specialty “Accounting and Audit”.

1994 – graduated from Finance and Economics College of Lviv, specialty “Finance”.
1991 – graduated from the secondary school № 89 in the city of Lviv.

 

WORK:
2016 – Professor of Ivan Franko National University of Lviv

2011 – Associate Professor of State Finance Academy of Lviv

2006 – Senior Lecturer at State Finance Academy of Lviv

2004 – assistant of State Finance Academy of Lviv

1994 – Senior State Tax Inspector – Inspector of the State Tax Inspectorate in Lychakivskyi District, Lviv

Projects

He was awarded the LFA Certificate for his active participation and achievements in scientific-pedagogical and educational work, conscientious performance of duties and on the occasion of the Day of Educational Workers (2012).

Schedule

Page with teachers schedule not found!