Macroeconomic analysis

Type: Normative

Department: department of accounting, analysis and control

Curriculum

SemesterCreditsReporting
104Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1016Associate Professor YAREMA Y. R.УФЕМ-51с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1032УФЕМ-51сAssociate Professor YAREMA Y. R.

Recommended Literature

 1. Абель Э. Макроэкономика. 5-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 768 с.
 2. Базилевич В. Д. Державні фінанси: навч. посіб. за заг. ред. В. Д. Базилевича. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: Атіка, 2004. 367 с.
 3. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки : сутність та умови забезпечення: Монографія. Київ: НІС, 2002. 130 с.
 4. Бункина С. К. Национальная экономика: учебник для вузов [по экон. спец.] Москва: Палеотип, 2002. 488 с.
 5. Вечканов Г. С. Макроэкономика. Санкт-Петербург: Питер, 2011. 256 с.
 6. Губський Б. В. Економічна безпека України. Київ: Укрархбудінформ, 2001. 121 с.
 7. Економічна теорія. Макроекономіка: підручник за ред. В. М. Тарасевича. Київ, 2012. 206 с.
 8. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Київ: Світ знань, 2002. 526 с.
 9. Заболоцький Б.Ф. Економіка України. Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1997. 580 с.
 10. Киреев А. П. Международная экономика: учеб. пособ. В 2-х ч. Ч. 1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Москва: Международные отношения, 2001. 415 с.
 11. Киреев А. П. Прикладная макроэкономика: учебник. Москва: Международные отношения, 2006. 456 с.
 12. Ковальчук Т. Т. Економічна безпека і політика. Із досвіду професійного аналітика.  Київ: Знання, 2004. 638 с.
 13. Лібанова Е. М. Ринок праці: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2003.  224 с.
 14. Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку. Київ: Либідь, 2003. 688 с. 53.
 15. Макаренко И. П. Макроэкономика. Модели и цифры. На примере экономики Украины. Киев: Сеста, 2000. 93 с.
 16. Макогон Ю. В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование: учебник для вузов. Донецк: Альфа-прес, 2004. 343 с.
 17. Макроекономіка: навч. посіб. під ред. Сіроштана М. А. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2004.  184 с.
 18. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: навч. посіб. О. С. Кривцов, В. М. Бережний, В. М. Онегіна. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 200 с.
 19. Мендул О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2000. 156 с.
 20. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України за ред. А. І. Сухорукого. Київ: НІМБ, 2003. 63 с.
 21. Мэнкью Г. Макроэкономика. Санкт-Петербург: Питер, 2013. 560 с.
 22. Могорин Р. М. Система національних рахунків: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2001. 335с.
 23. Національна економіка: навч. посіб. О. П. Тищенко, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко [та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Савченка. Київ: КНЕУ, 2011 646 с.
 24. Петюх В. М. Ринок праці: навч-метод. посіб. Київ: ВЦ “Академія”, 2000. 128 с.
 25. Пономаренко В. С. Рівень і якість життя населення України. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003. 224 с.
 26. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. Київ: КНЕУ, 2003. 147 с. 27.
 27. Радiонова I. Ф, Усик В. I. Макроекономічний аналіз: конспект лекцій. Київ: КНЕУ, 2015. 147 с.
 28. Турецкий О. А. Национальная экономика и ее регулирование. Одесса: СМИЛ, 2002.  378 с.
 29. Экономическая и национальная безопасность: учебник для вузов под ред. Е. А. Олейникова. Москва: Экзамен, 2004. 766 с.

 

Інтернет сайти

 1. http://zakon.rada.gov.ua. – Законодавство України.
 2. http://rada.gov.ua/ – Верховна Рада України.
 3. http://www.minfin.gov.ua/ –сайт Міністерство фінансів України.
 4. сновнаурата виконавчої влади) [аудит            http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 5. http://www.ukrstat.gov.ua/–Державний комітет статистики.
 6. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус