Legal bases of economic security in accounting and taxation

Type: Normative

Department: department of accounting, analysis and control

Curriculum

SemesterCreditsReporting
54Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
532Associate Professor YAREMA Y. R.УФО-31с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
516УФО-31сAssociate Professor YAREMA Y. R.

Course description

ANNOTATION OF THE CONTENT OF THE COURSE

“Legal basis of economic security in accounting and taxation”

(name of academic discipline)

normative discipline

(normative / selective)

The subject of the discipline

Subject of academic discipline: the process of legal support of economic security in accounting and taxation.

The purpose of the discipline

The purpose of the discipline: the formation of a system of theoretical and practical knowledge in the field of accounting and taxation, subject competencies in the field of legal regulation of accounting and taxation.

The main tasks

Main tasks: study of legal bases of accounting and taxation; mastering by students of terms and categories of accounting and taxation; preparation of students for qualified use in future practical work of modern forms and methods of accounting and taxation.

The place of the discipline in the structural and logical scheme

The discipline “Legal basis of economic security in accounting and taxation” is closely related to other economic disciplines: “Accounting”, “Financial Accounting”, “Audit”, “Accounting in foreign countries”, etc., which allows to consolidate already acquired knowledge and deepen the training of economic professionals.

 

Requirements for competencies, knowledge and skills

As a result of studying the discipline, students must:

 

a) have competencies

common

ability to learn and master modern knowledge;
skills of using modern information systems and communication technologies.
special

ability to display information about business transactions of business entities in financial and management accounting, their systematization, generalization in reporting and interpretation to meet the information needs of decision makers;
apply knowledge of law and tax law in the practice of business entities;
apply audit techniques and assurance services;
to exercise external and internal control over the activities of the enterprise and its compliance with the legislation on accounting and taxation.

b) to know

– the essence and conceptual foundations of the organization of accounting and taxation;

– regulatory and legal support of the processes of organization and maintenance of accounting and taxation;

– methods, forms and tools for the organization of accounting and taxation in enterprises;

 

c) be able to

– determine the purpose and objectives of the organization of accounting and taxation;

– plan the implementation of work on the organization of accounting and taxation;

– substantiate the project of organization of accounting and taxation.

 

The content of the discipline by topic

Topic number

Name topics

1
Legal bases of accounting and financial reporting
2 Legal support of accounting and its place in the system of economic sciences
3 Tax relations and tax law
4 System and sources of tax law
5 Legal regulation of the tax system
6 The legal nature of the tax liability
7 Ensuring compliance with the obligation to pay taxes and fees
8 Liability for violation of tax legislation

Recommended Literature

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова 

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 29.06.2018).
 2. Закон України “Про аудиторську діяльність”. Голос України. 1993. 27 травня.
 3. Кодекс професійної етики професійних бухгалтерів міжнародної федерації бухгалтерів.
 4. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер. с англ. Київ: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. 1152 с.
 5. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення 29.06.2018).
 6. Адамс Р. Основы аудита. Пер с анг. Под ред. Я.В. Соколова. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1995. 248 с.
 7. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. Москва: Финансы и статистика, 1995. 560 с.
 8. Аудит в Україні. Збірник нормативних документів. Київ: Евроіндекс Лтд, 1994. 68 с.
 9. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. Москва: Финансы и статистика, 1992. 156 с.
 10. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. Москва: КПМС, аудиторская фирма «Контакт», 1993. 496 с.

Ватуля І.Д. Податки, збори і платежі. К.: ЦУЛ, 2011. 325 с.

 1. Власюк Н.І. Податкова система згідно Податкового кодекса України. К.: Кондор, 2012. 428 с.
 2. Гавриленко Н.В. Податкова система: посіб. К.: Кондор, 2010. 328 с.
 3. Дроб’язко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. пос. К.: Кондор, 2012. 416 с.
 4. Митний кодекс України. URL: rada.gov.ua
 5. Онисько С.М. Податкова система: підр. [4-те вид. випр. і доп. ]. Львів: «Магнолія – 2006», 2009. 336 с.
 6. Панчук А.В. Податкова система України. К.: ТОВ «Кондор», 2012. 106 с.
 7. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV. URL: rada.gov.ua
 8. Пригива Н.Ю. Податкове право: навч. посібн. К. : ЦУЛ, 2010. 368 с.
 9. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва: навч. посіб. К.: ТОВ «Кондор», 2013. 424 с.
 10. Сідельникова Л. П. Податкова система: навч. посіб. К.: ТОВ «Кондор», 2012. 642 с.
 11. Фрадинський О.Н. Основи оподаткування: посібн. К.: Кондор, 2010. 340 с.
 12. Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент. Підручник. Львів: “Магнолія 2006”. 2013. 352 с.
 13. Стасишин А.В., Ярема Я.Р., Ситник Н.С., Романів Є.М. Податкова система : навчальний посібник. Львів : Магнолія 2006. 2020. 400 с.

Додаткова

 1. Аудит: навчальний посібник для вузів. Л.І. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова, І.В. Янчева та А.І. Кашперська. Київ: Знання, 2009. 335 с.
 2. Аудит: навчальний посібник. Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Ю.О. Голуб, О.О. Вороніна; Харків. нац. екон. ун-т. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. 293 с.
 3. Аудит. Вступ до фаху: навчальний посібник для вузів. В.С. Лень, В.А. Нехай. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 255 с.
 4. Аудит: навчальний посібник. О.Р. Суха. Львів: Новий Світ. 2009. 280 с.
 5. Аудит: навчальний посібник для вузів. В.П. Пантелєєв. Київ: Професіонал, 2008. 397 с.
 6. Аудит: навчальний посібник для вузів. А.Ж. Пшенична. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 319 с.
 7. Аудит: навчальний посібник для вузів. В. В. Радська, Я.В. Петраков. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 413 с.
 8. Аудит. Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. Київ: Хай – Тек Прес, 2008. 559 с.
 9. Аудит: навчальний посібник. Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. 443 с.
 10. Белуха Н.Т. Аудит. Учебник. Киев: Знания. 2000. 768 с.
 11. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. закладів. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП «Рута», 2002. 672 с.
 12. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 480 с.
 13. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. Київ: Знання, 2004. 511 с.
 14. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Международные стандарты аудита: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: КНОРУС, 2008. 400с.
 15. Методы аудита. Процедуры аудита. А.Ю. Редько, Е.А. Редько. Национальный Центр учѐта и аудита Национальной Академии статистики, учѐта и аудита. Киев: Издательство Национальной Академии статистики, учѐта и аудита, 2011. 32 с.
 16. Основи аудиту: навчальний посібник. С.Д. Джерелейко. Хмельницький: ПВНЗ «УЕП», 2007. 142 с.
 17. Основи аудиту (в схемах, графіках, таблицях). М.С. Стасишен, Ю.В. Піча. Київ: Каравела, 2007. 91 с.
 18. Організація і методика аудиту: підручник для вузів. Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. Київ: Каравела, 2009. 543 с.
 19. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. Т.Г. Безуглова, Н.С. Усик. Київ: Університет «Україна», 2007. 371 с.
 20. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 320 с.
 21. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту: Навч. посіб. Тернопіль: «Прес», 2005. 192 с.
 22. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Компьютеризация аудита. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1999. 336 с.
 23. Скобара В.В. Аудит: методология и организация. Москва: из-во Дело и сервис, 1998. 576 с.
 24. Суйц В.П., Шеремет А.Д. Аудит. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 356 с.
 25. Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник; МОН України. 7-те вид., доп. і перероб. Київ : Алерта, 2016. 928 с.

 

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус