Стратегічний облік і аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ЯРЕМА Я. Р.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФОМ-51сдоцент ЯРЕМА Я. Р.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ»

 

Нормативна навчальна дисципліна

 

Цикл професійної та практичної підготовки

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ» – господарська діяльність підприємства, яка планується та сукупність теоретико-методологічних аспектів формування стратегічної облікової інформації для управління економічним об’єктом.

 

Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни – набуття теоретичних знань та вироблення практичних навиків впровадження стратегічного управлінського обліку шляхом оцінки та застосування методів управління витратами і прийняття рішень на різних рівнях управління в практичній діяльності підприємств.

 

 

Основні завдання

Основні завдання навчальної дисципліни:

визначити теоретичні та методичні засади стратегічного управлінського обліку; набути практичних навиків з організації стратегічного управлінського обліку на підприємствах в плануванні майбутньої діяльності; вироблення практичних навиків у використанні обліково-інформаційної системи підприємства, методики обліку за центрами відповідальності для прийняття стратегічних управлінських рішень.

 

 

Вимоги до знань і умінь

а) знати:

мету, завдання, об’єкти та методологію організації та особливості впровадження елементів стратегічного управлінського обліку на вітчизняних підприємствах; сутність основних стратегій і концепцій; методичні основи методів стратегічного управління витратами для зменшення витрат на підприємстві;

 

б) уміти:

охарактеризувати складові стратегічного управлінського обліку; описати типові стратегії, концепції; пояснити взаємозв’язок стратегічного позиціонування фірми з прийомами управлінського і бухгалтерського обліку; визначати критичні фактори успіху за допомогою методів управління витратами; використовувати фінансові і нефінансові показники для оцінки стратегії розвитку підприємства, центрів відповідальності і приймати рішення для забезпечення успішної діяльності підприємства.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Характеристика стратегічного управлінського обліку

Тема 2. Організація  стратегічного управлінського обліку

Тема 3. Управління витратами та цінністю підприємства

Тема 4. Стратегічний бенчмаркінг

Тема 5. Інструменти формалізації та прийняття рішень

Тема 6. Методи підвищення ефективності витрат та управління якістю

Тема 7. Фінансове оцінювання діяльності підприємств

Тема 8. Збалансована система показників в системі стратегічного обліку

Тема 9. Особливості впровадження стратегічного управлінського обліку

 

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни: обліку, аналізу і контролю
Мова викладання: українська
Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські і практичні заняття
Форма підсумкового контролю: залік

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку, аналізу і контролю

Протокол № __ від ___ _________ 2021 р.

 

 

В.о. завідувача кафедри обліку, аналізу і контролю                           Романів Є.М.

 

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 XIV(із змінами та доповненнями).
 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами).
 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності, затверджене Наказом Міністерства фінансів України №73 від 7.02.2013 р./ Верховна Рада України. URL:http://zakonradagov.ua/laws/show/z0336-13.
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 16 «Витрати» затверджене наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 31 грудня 1999 р. №318.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 15 «Доходи», затверджено наказом МФ Українивід 29. 11. 1999 р. № 290.
 7. АнсоффИ. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. Под.редЮ.И.Каптуревского. СПб: Издательство «Питер», 1999. 416 с.
 8. Аткинсон Э.А. Управленческийучет. Э.А. Аткинсон, Р.Д. Банкер, Р.С. Каплан, М.С. Янг; пер. с англ. А.Д. Рахубовского, Д.А. Рахубовской; под. ред. А.Д. Рахубовского. [ 3-е изд.]. М.: Вильямс, 2003. 878 с.
 9. Болдуєв М.В. та ін. Організація стратегічного обліку витрат діяльності промислового підприємства: монографія М.В. Болдуєв та ін. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. 162 с.
 10. Вахрушина М.А. Стратегічний управлінський облік : повний курс. М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. М. : РидГрупп, 2011. 192 с.
 11. Вахрушина М.А. Управлінський аналіз: питання теорії, практика ведення: [монографія] А. Вахрушина, Л.Б. Самаріна . М. :  ИНФРА М., 2011. 144 с.
 12. Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах. Пер. с англ. Е.Л. Ющука. URL:http://ci-razvedka.narod.ru
 13. Друри К. Управленческий и производственныйучет = ManagementandCostAccounting: учеб. для студентоввузов, обуч. по спец. (080109) “Бух. учет, анализ и аудит” : пер. с англ. К. Друри. – 6-е изд.. Москва: ЮНИТИ, 2010. 1423 с.
 14. Ивашкевич В.Б.Бухгалтерскийуправленческийучет: ученик для вузов. М.:Экономист, 2004. 638с.
 15. Илышева Н.. Стратегическийуправленческийучет для бизнеса. Н. Илышева, А. Караваева, А. Быстрова. М.:Инфра, 2013. 336с.
 16. Кім Л.І. Стратегічний управлінський облік: [монографія] Л.І. Кім. М.: НИЦ ИНФРА. М, 2014. 202 с.
 17. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. 8-е изд., изм. и доп. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. 484 с.
 18. Криштопа І.І. Стратегічний облік об’єднаного бізнесу: методологія, моделювання, організація:монографія. Кривий Ріг: Видавець ФО − П Чернявський Д.О., 2016. 464с.
 19. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 2-е изд., испр. и доп.: Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 320 с.
 20. Лесняк В.В.Стратегическийупрвленческий учт на промышленныхпредприятиях: концептуальный поход, моделирование и организиция. Ростов-на-Дону: РГСУ, 2005. 195с.
 21. Маняева В.А. Стратегическийуправленческийучетрасходоворганизации: вопросытеории и практики. Самара: Изд-во самарського госуниверситета, 2009. 150 с.
 22. Назарова В.Л. Стратегический управленческий учет и бюджетирование Россия и Европа : связь культуры и экономики : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. отв. ред. Н.В. Уварина. Прага, 2014. С. 283-285.
 23. Николаева О.Е. Стратегическийуправленческийучет. О.Е.Николаєва, О.В.Алексеева М: Изд-во ЛКИ, 2008. 304с.
 24. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень: монографія. КНЕУ, 2009, 303с.
 25. Шевчук В. Стратегічний управлінський облік: навч.пос. [для студ.вищихнавч. закл.] ; за ред.. О.М. Ковалюка. К: Алерта, 2009. 176 с.
 26. ШанкДж., Говиндараджан В. Стратегическоеуправление затратами. Пер. с англ. СПб.: ЗАО «БизнесМикро», 1999. 288 с.
 27. Уорд К. Стратегическийуправленческийучет: Пер. с англ. М.:ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. 448 с.
 28. Бухгалтерскийуправленческийучет: учебноепособие. Электрон. дан. М. : КноРус, 2015. 269 с.
 29. Райан Б. Стратегическийучет для руководителей. Пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. М.: Аудит, ЮНИТИ., 1998. 616 с.
 30. StrategicPositioningfortheFarmBusiness : OptionsandAnalysisTools M. Boehlje, A. GrayIdentifyingStrategies. 2012.
 31. URL: http://www.dean.com/delta-model/strategic-positioning

 

Інтернет сайти

http://zakon.rada.gov.ua. – Законодавство України.

http://rada.gov.ua/ – Верховна Рада України.

http://www.minfin.gov.ua/ –сайт Міністерство фінансів України.

сновнаурата виконавчої влади) [аудит            http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http://www.ukrstat.gov.ua/–Державний комітет статистики.

http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

http://www.kmu.kiev.ua/– Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус