Міжнародне оподаткування

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ЯРЕМА Я. Р.УФОМ-62С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФОМ-62Сдоцент ЯРЕМА Я. Р.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом  дисципліни «Міжнародне оподаткування» є відносини між суб’єктами світового господарства з приводу оподаткування міжнародної економічної діяльності.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення  дисципліни «Міжнародне оподаткування» є формування системи знань у галузі оподаткування в світовій економіці та характеру її розвитку на сучасному етапі.

 

Основні завдання

Завдання вивчення дисципліни «Міжнародне оподаткування» полягають у розумінні сутності, умов та проблем міжнародного оподаткування; визначенні загальних рис і відмінностей у системах оподаткування різних держав світу; дослідженні сучасної податкової політики різних держав світу; визначенні економічних аспектів та теорій функціонування міжнародних податкових відносин.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі:

Навчальна дисципліна «Міжнародне оподаткування» інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фінанси міжнародних корпорацій».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

 

а) мати компетентності

загальні

 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

спеціальні

застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;

здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

 

б) знати

– основні нормативно-правові акти, які регламентують оподаткування в різних країнах;

– інструменти державного регулювання;

– порядок застосування правил міжнародного оподаткування;

– особливості оподаткування операцій в зарубіжних країнах;

– порядок оподаткування ПДВ експортних та імпортних поставок;

– особливості прямого та непрямого оподаткування в різних країнах світу.

 

 

в) уміти

– використовувати нормативно-правові акти, які регламентують порядок оподаткування в різних країнах;

– характеризувати інструменти державного регулювання;

– застосовувати на практиці правила міжнародного оподаткування;

– розраховувати податкове навантаження в різних країнах.

Рекомендована література

 1. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України.: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2000. 192 с.
 2. Григораш Г.В. Системи соціального страхування зарубіжних країн.: Навч. пос. К.: центр учбової літератури, 2008. 144 с.
 3. Дернберг, Р. Л. Международное налогообложение: краткий курс: пер. с англ. Р.Л. Дернберг. М.: ЮНИТИ, 1997. 375с.
 4. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник за ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Ржепишевського К.І. К.: ЦУЛ, 2003. 352 с.
 5. Захожай В. Б. Система оподаткування та податкова політика.: [навч. посібник] [під заг. ред. В. Б. Захожая та Я. В. Литвиненка]. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 468 с.
 6. Збірник системного законодавства: Зовнішньо економічна діяльність. К.: Бліц-Інформ, 2007. вип. 5. 226 с.
 7. Збірник системного законодавства: Спільна діяльність. К.: Бліц-Інформ, 2007. вип. 9. 226 с.
 8. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. Ч.І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. М.: Международные отношения, 1997. 416с.
 9. Киреев АЛ. Международная экономика : В 2-х ч. Ч. II. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование: Учеб. пособие для вузов. М.: Международные отношения, 1999. 488с. 359.
 10. Козак Ю.Г. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логіної, В.М. Слепця. вид. 2-ге, перероблене і доповнене. К.: ЦНЛ, 2005. 656с.
 11. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. Тернопіль.: Карт-Бланш, 2004. 304 с.
 12. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. К.: МАУП, 2004. 208 с.
 13. Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. за ред. Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 550 с.
 14. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник Д.Г.Лук’яненко, Б.В. гунський, О.М.Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г.Лук’яненка. К. :КНЕУ, 2003. 387 с.
 15. Налоги.: Учебное пособие. Под ред. Д.Г. Черника. 2-е издание. М.: Финансы и статистика, 2000. 688 с.
 16. Налоги и налогообложение. 2 – е издание. Под ред. М.В.Романовского, О.В. Врулевской. СПб.: Питер, 2001. 544 с.
 17. Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Государств. Бобоев М.Р. и др., М.: Гелиос, 2002. 624 с.
 18. Налоговые системы зарубежных стран. Князев В.Г., Черник Д.Г., М.: Изд-во ЮНИТИ, 1998. 191 с.
 19. Оптимізація оподаткування в матеріалах податкових та судових органів. За заг. ред. В. Руденка : Книга. К.: Бліц- Інформ, 2008. 226 с.
 20. Рудый, К. В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран [Текст] : учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М. : Новое знание, 2004. 399 с.
 21. Податкові системи зарубіжних країн. За ред. М. Я. Азарова. К: ВД «Калінютер прес», 2004. 240 с.
 22. План дій «Україна – Європейський Союз» URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
 23. INCOTERMS 2010. URL: http://www.tks.ru/2011/incoterms2010.
 24. Налоговые системы зарубежных стран/ Водопьянова В.А., Терентьева Т.В., Редактор: Касаткина М.А. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/nalog_sis_zarub_stran/page0006.asp__
 25. Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/
 26. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/
 27. Офіційний сайт Урядового порталу. URL: http://www.kmu.gov.ua/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус