Історія бухгалтерського обліку

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент ЯРЕМА Я. Р.УФО-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФО-11сдоцент ЯРЕМА Я. Р.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

“Історія бухгалтерського обліку”

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського обліку.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної  дисципліни: набуття студентами базових теоретичних знань з історії бухгалтерського обліку та забезпечення розвитку нового економічного мислення.

Основні завдання

Основні завдання: засвоєння загальних методологічних підходів до вивчення історії бухгалтерського обліку, ознайомлення з обліковими системами стародавнього світу та середньовіччя, оволодіння знаннями з формування бухгалтерської науки в країнах Європи, вивчення історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна “Історія бухгалтерського обліку” тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами: “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Теорія економічного аналізу”, “Фінансовий облік”.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

 

а) компетентності:

загальні:

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

– навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні:

 • здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;
 • здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій

 

б) знати:

 • історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського обліку;
 • особливості формування бухгалтерської науки в країнах світу;
 • етапи еволюції основних методичних засад бухгалтерського обліку;
 • основні етапи становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

 

в) уміти:

 • оцінювати зміни в бухгалтерському обліку в їх історичному аспекті для розуміння сучасного розвитку та оцінки можливостей прогнозування їх еволюції в майбутньому;
 • застосовувати набуті знання в практичній та науковій роботу за фахом.

 

 Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

1
Зародження бухгалтерської справи.
2Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку.
3Особливості формування бухгалтерської науки.
4Характеристика основних світових бухгалтерських шкіл.
5Історичний аспект розвитку форм бухгалтерського обліку.
6Теорії обліку та їх функції.
7Особливості формування бухгалтерського обліку в Україні.
8Історія розвитку міжнародних стандартів та становлення національної системи бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями)
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). URL:: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 3. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями)
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). URL:: http://zakon3.rada.gov.ua.
 5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). URL:: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 6. Галаган А.М. Счетоводство в его историческом развитии. М. Л.: “Госиздат”, 1927. 123 с.
 7. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: [навч. посібник]: у 2-х ч. [2-е вид., доп. і перероб.] Житомир: Рута, 2008. 512 с.
 8. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік : Основи теорії та практики : [підруч.] [2-ге вид., переробл. і доповн.] К. : Знання, 2009. 422 с.
 9. Ждан В. І. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 284 с.
 10. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: [монографія] Житомир: ЖДТУ, 2007. 236 с.
 11. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : [навчальний посібник] Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 625 с.
 12. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : [підруч.]. Київ : ЦУЛ, 2008.219 с.
 13. Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік: [підручник] Одеса: ОНЕУ, 2012. 670 с.
 14. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: [навч. посібник] за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: Рута, 2003. 476 с.
 15. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была?. Москва: “Финансы и статистика”, 1995. 304 с.
 16. Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: [навч. посіб.] Київ: Знання, 2005. 276 с.
 17. Пушкар М.С. Історія обліку та контролю господарської діяльності: [навч. посібник] Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 223 с.
 18. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учеб. пособие] Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.
 19. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: [учеб. пособие] [2-е изд., перераб. и доп.]. Москва: Финансы и статистика, 2006. 228 с.
 20. Рувер де Р. Как возникла двойная бухгалтерия (развитие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетным книгам купцов средневековья) [пер. с англ. А. Мухина]; предисл. и редакция Н. Вейцмана. Мрсква: Госфиниздат, 1958. 67 с.
 21. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / под ред. Я.В. Соколова. Москва: Финансы и статистика, 1994. 320 с.
 22. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: [навч. посіб.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2007. 240 с.
 23. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник]. [3-тє вид., переоб. і доп.]. Київ: Знання, 2008. 535 с.
 24. Чумаченко М.Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее … будущее?! Світ бухгалтерського обліку. 2016. № 1. С. 2-12

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус