Історія бухгалтерського обліку

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент ЯРЕМА Я. Р.УФО-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФО-11сдоцент ЯРЕМА Я. Р.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

“Історія бухгалтерського обліку”

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського обліку.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної  дисципліни: набуття студентами базових теоретичних знань з історії бухгалтерського обліку та забезпечення розвитку нового економічного мислення.

Основні завдання

Основні завдання: засвоєння загальних методологічних підходів до вивчення історії бухгалтерського обліку, ознайомлення з обліковими системами стародавнього світу та середньовіччя, оволодіння знаннями з формування бухгалтерської науки в країнах Європи, вивчення історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна “Історія бухгалтерського обліку” тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами: “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Теорія економічного аналізу”, “Фінансовий облік”.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

 

а) компетентності:

загальні:

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

– навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні:

 • здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;
 • здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій

 

б) знати:

 • історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського обліку;
 • особливості формування бухгалтерської науки в країнах світу;
 • етапи еволюції основних методичних засад бухгалтерського обліку;
 • основні етапи становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

 

в) уміти:

 • оцінювати зміни в бухгалтерському обліку в їх історичному аспекті для розуміння сучасного розвитку та оцінки можливостей прогнозування їх еволюції в майбутньому;
 • застосовувати набуті знання в практичній та науковій роботу за фахом.

 

 Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

1
Зародження бухгалтерської справи.
2 Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку.
3 Особливості формування бухгалтерської науки.
4 Характеристика основних світових бухгалтерських шкіл.
5 Історичний аспект розвитку форм бухгалтерського обліку.
6 Теорії обліку та їх функції.
7 Особливості формування бухгалтерського обліку в Україні.
8 Історія розвитку міжнародних стандартів та становлення національної системи бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями)
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). URL:: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 3. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями)
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). URL:: http://zakon3.rada.gov.ua.
 5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). URL:: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 6. Галаган А.М. Счетоводство в его историческом развитии. М. Л.: “Госиздат”, 1927. 123 с.
 7. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: [навч. посібник]: у 2-х ч. [2-е вид., доп. і перероб.] Житомир: Рута, 2008. 512 с.
 8. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік : Основи теорії та практики : [підруч.] [2-ге вид., переробл. і доповн.] К. : Знання, 2009. 422 с.
 9. Ждан В. І. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 284 с.
 10. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: [монографія] Житомир: ЖДТУ, 2007. 236 с.
 11. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : [навчальний посібник] Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 625 с.
 12. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : [підруч.]. Київ : ЦУЛ, 2008.219 с.
 13. Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік: [підручник] Одеса: ОНЕУ, 2012. 670 с.
 14. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: [навч. посібник] за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: Рута, 2003. 476 с.
 15. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была?. Москва: “Финансы и статистика”, 1995. 304 с.
 16. Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: [навч. посіб.] Київ: Знання, 2005. 276 с.
 17. Пушкар М.С. Історія обліку та контролю господарської діяльності: [навч. посібник] Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 223 с.
 18. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учеб. пособие] Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.
 19. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: [учеб. пособие] [2-е изд., перераб. и доп.]. Москва: Финансы и статистика, 2006. 228 с.
 20. Рувер де Р. Как возникла двойная бухгалтерия (развитие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетным книгам купцов средневековья) [пер. с англ. А. Мухина]; предисл. и редакция Н. Вейцмана. Мрсква: Госфиниздат, 1958. 67 с.
 21. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / под ред. Я.В. Соколова. Москва: Финансы и статистика, 1994. 320 с.
 22. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: [навч. посіб.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2007. 240 с.
 23. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник]. [3-тє вид., переоб. і доп.]. Київ: Знання, 2008. 535 с.
 24. Чумаченко М.Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее … будущее?! Світ бухгалтерського обліку. 2016. № 1. С. 2-12

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус