Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент ЯРЕМА Я. Р.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51сдоцент ЯРЕМА Я. Р.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті»

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: міжнародні норми та принципи поведінки професійних бухгалтерів та аудиторів.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної  дисципліни: оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок використання міжнародних норм та принципів поведінки професійних бухгалтерів в практичній діяльності, визнання відповідальності перед громадськістю.

Основні завдання

Основні завдання: вивчення фундаментальних принципів етики професійного бухгалтера і аудитора, правил їх застосування згідно Кодексу професійної етики; знайомлення з напрямами підвищення кваліфікації бухгалтерів; визначення місця і основних функцій бухгалтера і аудитора в суспільстві.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна «Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті» тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Облік в зарубіжних країнах» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

         В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

 

а) мати компетентності

загальні

 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

спеціальні

використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності;

здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

 

б) знати

– основні принципи професійної етики;

– порядок застосування принципів;

– відповідальність за порушення принципів професійної етики;

– правила використання конфіденційної інформації;

– вимоги суспільства до професійних бухгалтерів.

 

в) уміти

– використовувати норми кодексу етики професійних бухгалтерів в діяльності;

– визначати можливі загрози незалежності, вибирати шляхи їх зменшення;

– визначати, користуватись та зберігати конфіденційну інформацію;

– визначати ризики впливу на професійне судження;

– визначати можливі наслідки використання принципів професійної етики і їх порушення.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми Назва теми
1
Професійна етика: виникнення та призначення в суспільстві
2 Регулювання професії бухгалтера та аудитора на сучасному етапі
3 Професійна етика бухгалтерів
4 Професійна етика бухгалтерів-практиків (аудиторів)
5 Професійна етика штатних бухгалтерів
6 Професійна етика працівників державної фінансової інспекції
7 Професійна етика працівників державної податкової служби України

Рекомендована література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 29.06.2018).
 2. Закон України “Про аудиторську діяльність”. Голос України. 1993. 27 травня.
 3. Кодекс професійної етики професійних бухгалтерів міжнародної федерації бухгалтерів.
 4. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер. с англ. Київ: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. 1152 с.
 5. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення 29.06.2018).
 6. Адамс Р. Основы аудита. Пер с анг. Под ред. Я.В. Соколова. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1995. 248 с.
 7. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. Москва: Финансы и статистика, 1995. 560 с.
 8. Аудит в Україні. Збірник нормативних документів. Київ: Евроіндекс Лтд, 1994. 68 с.
 9. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. Москва: Финансы и статистика, 1992. 156 с.
 10. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. Москва: КПМС, аудиторская фирма «Контакт», 1993. 496 с.

 

 

Додаткова

 1. Аудит: навчальний посібник для вузів. Л.І. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова, І.В. Янчева та А.І. Кашперська. Київ: Знання, 2009. 335 с.
 2. Аудит: навчальний посібник. Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Ю.О. Голуб, О.О. Вороніна; Харків. нац. екон. ун-т. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. 293 с.
 3. Аудит. Вступ до фаху: навчальний посібник для вузів. В.С. Лень, В.А. Нехай. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 255 с.
 4. Аудит: навчальний посібник. О.Р. Суха. Львів: Новий Світ. 2009. 280 с.
 5. Аудит: навчальний посібник для вузів. В.П. Пантелєєв. Київ: Професіонал, 2008. 397 с.
 6. Аудит: навчальний посібник для вузів. А.Ж. Пшенична. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 319 с.
 7. Аудит: навчальний посібник для вузів. В. В. Радська, Я.В. Петраков. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 413 с.
 8. Аудит. Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. Київ: Хай – Тек Прес, 2008. 559 с.
 9. Аудит: навчальний посібник. Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. 443 с.
 10. Белуха Н.Т. Аудит. Учебник. Киев: Знания. 2000. 768 с.
 11. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. закладів. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП «Рута», 2002. 672 с.
 12. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 480 с.
 13. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. Київ: Знання, 2004. 511 с.
 14. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Международные стандарты аудита: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: КНОРУС, 2008. 400с.
 15. Методы аудита. Процедуры аудита. А.Ю. Редько, Е.А. Редько. Национальный Центр учѐта и аудита Национальной Академии статистики, учѐта и аудита. Киев: Издательство Национальной Академии статистики, учѐта и аудита, 2011. 32 с.
 16. Основи аудиту: навчальний посібник. С.Д. Джерелейко. Хмельницький: ПВНЗ «УЕП», 2007. 142 с.
 17. Основи аудиту (в схемах, графіках, таблицях). М.С. Стасишен, Ю.В. Піча. Київ: Каравела, 2007. 91 с.
 18. Організація і методика аудиту: підручник для вузів. Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. Київ: Каравела, 2009. 543 с.
 19. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. Т.Г. Безуглова, Н.С. Усик. Київ: Університет «Україна», 2007. 371 с.
 20. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 320 с.
 21. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту: Навч. посіб. Тернопіль: «Прес», 2005. 192 с.
 22. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Компьютеризация аудита. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1999. 336 с.
 23. Скобара В.В. Аудит: методология и организация. Москва: из-во Дело и сервис, 1998. 576 с.
 24. Суйц В.П., Шеремет А.Д. Аудит. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 356 с.
 25. Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник; МОН України. 7-те вид., доп. і перероб. Київ : Алерта, 2016. 928 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус