Організація і методика аудиту

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гончарук С. М.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51сдоцент Гончарук С. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

_____ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

(назва навчальної дисципліни)

______вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

__цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

 

формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики аудиторських перевірок на підприємствах.

 

Мета навчальної дисципліни

 

навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з організації та методики проведення аудиту окремих бухгалтерських операцій на практиці, узагальнення проведення аудиту та виконання завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг

Основні завдання

 

засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні;  нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність; набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур перевірки окремих бухгалтерських операцій та узагальнення їх результатів..

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

 

вивчення дисципліни грунтується  на знанні бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності,  фінансів, менеджменту, маркетингу, фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту.

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • Здатність досліджувати тенденції розвитку аудиторської діяльності, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасному аудиту.
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

спеціальні:

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації аудиту.
 • Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи аудиту у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері аудиту.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики аудиту.

 

а) знати:

– організацію діяльності і здійснення контролю якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів;

– організацію процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення ;

– організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг;

– методику здійнення аудиту окремих бухгалтерських операцій;

– методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності підприємств;

– особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг.

 

б) уміти:

– організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг;

– планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;

– організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів;

– складати договори на проведення аудиту;

– вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання;

–  складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора;

– аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України;

–  організовувати систему внутрішнього аудиту;

–  об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту

Програмні результати навчання

 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

 

ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуг з дотриманням вимог професійної етики.

ПР14. Обгрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для  аудиту  в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

ПР17. Готувати й обгрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

 

  

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер темиНазва теми
Тема 1Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів
Тема 2Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення
Тема 3Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства
Тема 4Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій
Тема 5Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості
Тема 6Аудит запасів і незавершеного будівництва
Тема 7Аудиторський контроль праці та її оплати, довгострокових і короткострокових зобов’язань
Тема 8Аудит витрат і собівартості продукції, формування доходів і фінансових результатів та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності

 

 • Кафедра: кафедра обліку, аналізу і контролю
 • Мова викладання: українська
 • Форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття
 • Форма підсумкового контролю: залік
 • Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Гончарук С.М.

 

 

Рекомендована література

 1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, Ст.112.
 3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, Ст.50.
 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.
 5. 5.Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397.
 6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
 7. супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.
 8. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.
 9. Андренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни “Організація і методика
  аудиту”. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2012. 35 с.
 10. Аренс Е.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Москва : Финансы и статисти­ка, 1995. 560с.
 11. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 12. Баранова А.О. Аудит : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. 246 с.
 13. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності Облік і аудит. Житомир : ПП „Рута”, 2006. 478с.
 14. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українсько-російсько-англійський словник Київ : ЦУЛ, 2012. 292 с.
 15. Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 500 с.
 16. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
 17. 16. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 298 с
 18. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, організація і методика : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2007. 486 с.
 19. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : навч.-мет.посіб. Львів : ЛДФА, 2015. 94 с.
 20. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. Аудит : навч.-мет. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2015. 338 с.
 21. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит : навч. посіб. Київ : «Знання», 2007. 272 с.
 22. Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 495 с.
 23. Дерев’янко С.І. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 380 с.
 24. Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. Львів : Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. 437 с.
 25. 24.Іванова Н.А., Ролінський О.В. : Організація і методика аудиту навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 216 с.
 26. Колісник Г.М., Слюсаренко В.Є. Аудит : навч. посіб. Ужгород .: ДВНЗ «УжНУ». 2015. 296 с.
 27. Немченко В. В., Редько О.Ю. Аудит : Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту : навч. посіб. Київ : “Центр учбової літератури”, 2012. 852 с.
 28. Прохорова Л.І., Юхименко Є.С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. Молодий вчений 2019 № 7 (70). С. 205-211.
 29. Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 320 с.
 30. Робертсон Дж. Аудит. Москва : КРМО, «Контакт», 1993. 496 с.
 31. Рядська В.В., Петраков Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 416 с.
 32. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002.
 33. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посіб. Київ : ВД “Професіонал”, 2006. 624 с.
 34. Стельмах В. С., Єпіфанов А.О., Сало І.В. Контроль : інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія. Суми : Університетська книга, 2015. 432 с.
 35. Усач Б.Ф. Аудит: навч. посіб. Київ : «Знання-Прес», 2004. 528с.
 36. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Інформаційні технології в обрганізації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.  посіб.   Київ : Знання-Прес. 2003. 344с.
 37. Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2013. 335 с.
 38.  http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 39. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.
 40. http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 41. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 42. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 43. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 44. http://web/worldbank/org– сайт Світового банку
 45. http://www. rada.kiev.ua
 46. http://www. sta.gov.ua
 47. http://www. buhgalteria.com.ua

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус