Організація і методика аудиту

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гончарук С. М.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51сдоцент Гончарук С. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

_____ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

(назва навчальної дисципліни)

______вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

__цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

 

формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики аудиторських перевірок на підприємствах.

 

Мета навчальної дисципліни

 

навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з організації та методики проведення аудиту окремих бухгалтерських операцій на практиці, узагальнення проведення аудиту та виконання завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг

Основні завдання

 

засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні;  нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність; набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур перевірки окремих бухгалтерських операцій та узагальнення їх результатів..

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

 

вивчення дисципліни грунтується  на знанні бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності,  фінансів, менеджменту, маркетингу, фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту.

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • Здатність досліджувати тенденції розвитку аудиторської діяльності, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасному аудиту.
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

спеціальні:

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації аудиту.
 • Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи аудиту у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері аудиту.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики аудиту.

 

а) знати:

– організацію діяльності і здійснення контролю якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів;

– організацію процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення ;

– організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг;

– методику здійнення аудиту окремих бухгалтерських операцій;

– методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності підприємств;

– особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг.

 

б) уміти:

– організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг;

– планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;

– організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів;

– складати договори на проведення аудиту;

– вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання;

–  складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора;

– аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України;

–  організовувати систему внутрішнього аудиту;

–  об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту

Програмні результати навчання

 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

 

ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуг з дотриманням вимог професійної етики.

ПР14. Обгрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для  аудиту  в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

ПР17. Готувати й обгрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

 

  

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми Назва теми
Тема 1 Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів
Тема 2 Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення
Тема 3 Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства
Тема 4 Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій
Тема 5 Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості
Тема 6 Аудит запасів і незавершеного будівництва
Тема 7 Аудиторський контроль праці та її оплати, довгострокових і короткострокових зобов’язань
Тема 8 Аудит витрат і собівартості продукції, формування доходів і фінансових результатів та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності

 

 • Кафедра: кафедра обліку, аналізу і контролю
 • Мова викладання: українська
 • Форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття
 • Форма підсумкового контролю: залік
 • Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Гончарук С.М.

 

 

Рекомендована література

 1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, Ст.112.
 3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, Ст.50.
 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.
 5. 5.Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397.
 6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
 7. супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.
 8. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.
 9. Андренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни “Організація і методика
  аудиту”. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2012. 35 с.
 10. Аренс Е.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Москва : Финансы и статисти­ка, 1995. 560с.
 11. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 12. Баранова А.О. Аудит : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. 246 с.
 13. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності Облік і аудит. Житомир : ПП „Рута”, 2006. 478с.
 14. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українсько-російсько-англійський словник Київ : ЦУЛ, 2012. 292 с.
 15. Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 500 с.
 16. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
 17. 16. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 298 с
 18. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, організація і методика : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2007. 486 с.
 19. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : навч.-мет.посіб. Львів : ЛДФА, 2015. 94 с.
 20. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. Аудит : навч.-мет. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2015. 338 с.
 21. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит : навч. посіб. Київ : «Знання», 2007. 272 с.
 22. Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 495 с.
 23. Дерев’янко С.І. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 380 с.
 24. Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. Львів : Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. 437 с.
 25. 24.Іванова Н.А., Ролінський О.В. : Організація і методика аудиту навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 216 с.
 26. Колісник Г.М., Слюсаренко В.Є. Аудит : навч. посіб. Ужгород .: ДВНЗ «УжНУ». 2015. 296 с.
 27. Немченко В. В., Редько О.Ю. Аудит : Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту : навч. посіб. Київ : “Центр учбової літератури”, 2012. 852 с.
 28. Прохорова Л.І., Юхименко Є.С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. Молодий вчений 2019 № 7 (70). С. 205-211.
 29. Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 320 с.
 30. Робертсон Дж. Аудит. Москва : КРМО, «Контакт», 1993. 496 с.
 31. Рядська В.В., Петраков Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 416 с.
 32. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002.
 33. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посіб. Київ : ВД “Професіонал”, 2006. 624 с.
 34. Стельмах В. С., Єпіфанов А.О., Сало І.В. Контроль : інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія. Суми : Університетська книга, 2015. 432 с.
 35. Усач Б.Ф. Аудит: навч. посіб. Київ : «Знання-Прес», 2004. 528с.
 36. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Інформаційні технології в обрганізації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.  посіб.   Київ : Знання-Прес. 2003. 344с.
 37. Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2013. 335 с.
 38.  http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 39. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.
 40. http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 41. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 42. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 43. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 44. http://web/worldbank/org– сайт Світового банку
 45. http://www. rada.kiev.ua
 46. http://www. sta.gov.ua
 47. http://www. buhgalteria.com.ua

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус