Гончарук Світлана Марковна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: svitlana.honcharuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Аудит, фінансовий контроль, бухгалтерський облік

Сертифікат аудиторської фірми Nexia DK за прослухання курсів за кваліфікацією АССА (16-24 жовтня 2018 року)

Курси

Публікації

Навчальні посібники

 1. Приймак С.В. Романів Є.М. Гончарук С.М. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: Навчально-методичний посібник Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 2. Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку / Шот А.П., С.М. Гончарук. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296с.
 3. Гончарук С.М. Глосарій з навчальної дисципліни «Аудит» : навч. посібник. / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : ЛДФА, 2013. – 97 с.
 4. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю: [навч. посібник] / Гончарук С. М., Долбнєва Д. В., Приймак С. В., Романів Є. М. – Львів, ЛДФА, 2014. – 187 с.
 5. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : [навчально-методичний посібник] / С.М. Гончарук.– Львів : ЛДФА, 2015. – 94 с.
 6. Гончарук С.М. Аудит : [навчально-методичний посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 338 с.
 7. Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю: [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.
 8. Гончарук С.М. Практикум з навчальної дисципліни аудит : навчально-методичний посібник / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., і доп.]. – Львів : Растр-7, 2016. – 210 с.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 36/5 від 31 травня 2017 року).
 10. Гончарук С.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посібник (Рекомендовано до друку Вченою радою ФУФБ ЛНУ імені Івана Франка від 22.05.2019 р. № 11) / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 298 с.

 

Наукові публікації

 1. Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг [Текст] / С.М. Гончарук, А.П. Шот // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С.156–160.
 2. Гончарук С.М. Окремі аспекти внутрішньго аудиту / С.М. Гончарук // VI Міжнародна науково-практична конференція “Стан, проблеми та перспективи обліку аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління”, Львів 28-29 квітня 2011 р. : зб. мат. – Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – С.107–109.
 3. Гончарук С.М. Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України / С.М. Гончарук, Ю.В. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ : збірник науково-технічних праць.– Львів : НЛТУ, 2012.– вип. 22.6.– С.179-185.
 1. Романів Є.М. Підвищення вимог до професійної освіти аудиторів / Є.М. Романів, С.М. Гончарук // Міжнародна науково-практична конференція „Майбутнє – аудит”, 21 груденя 2012 р. : зб.тез доп. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ “Криворізький технічний університет”, 2012.  – С. 97–99.
 2. Гончарук С.М. Екологічна складова концепції корпоративної соціальної відповідальності та її вплив на конкурентоспроможність підприємств / Шот А.П., Гончарук С.М. – Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика”. – 15-17.05.2013, Одеський національний морський університет. – С.287–290.
 3. С.М. Гончарук Основні напрями оптимізації прибутку підприємств України / Гончарук С.М., Гончарук Ю.В. // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013.– № 24.–С.27-35.
 4. Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський : Вид-во Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – №22. – Т.2. – С. 163 – 168.
 5. Гончарук С.М. Сучасні аспекти розвитку аудиторської діяльності / С.М. Гончарук // Збірник тез доповідей за матеріалами Х науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та компютерних технологій в Україні” 31 березня – 5 ківтня 2014 року. – Львів : НУ „Львівська політехніка”. Інститут підприємництва та перспективних технологій, 2014. – С.148– 50.
 6. Гончарук С.М. Окремі аспекти реформування фінансового контролю / С.М. Гончарук, С.В. Приймак // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 травня 2014 р.. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 267–269.
 7. Романів Є.М. Сучасний стан розвитку аудиторської діяльності / Романів Є.М., Гончарук С.М. // Майбутнє – аудит Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29.11.2014) : тези доповідей /[ редкол. : М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов, О.М. Барановська]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2014. – С.39–41.
 8. Гончарук С.М. Необхідність впровадження в систему підготовки спеціалістів з обліку і аудиту методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Гончарук С.М.,  Приймак С.В.  // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2015 р.) / Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 115-117.
 9. 12. Гончарук С.М. Аудит і економічна безпека підприємства / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. (Ужгород, 29 жовтня 2015 року) / [ред. кол. Варцаба В.І., Чубарь О.Г. та ін.]. – Ужгород: вид-во УжНУ “Говерла”, 2015. – С. 305-307. https://en.calameo.com/read/0054266396958d78207dc
 10. Гончарук С. М. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні /. Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 190 – 194. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 11. Долбнєва Д. В. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні / Д. В. Долбнєва, Гончарук С.М. // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 67-73. Index Coperniсus
 12. Гончарук С.М. Сучасні аспекти підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 253 – 256.
 13. Гончарук С. М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я / Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С. В. // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 14. Гончарук С.М. Гармонізація обліку зобов’язань на підприємствах в Україні в контексті переходу на міжнародні стандарти / Гончарук С.М., Войтович Н.В. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 12 (52) – грудень. – 2017, Херсон : ТОВ”Гельветика”.- С. 596-599.
 15. Гончарук С.М. Проблеми підготовки фахівців в умовах застосування міжнародних стандартів обліку і звітності/ Гончарук С.М., Приймак С.В. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (11.2017 р.) / Харків, ХНАДУ, 2017. – С. 208 – 212.
 16. Гончарук С.М. Аудиторські послуги в Україні: аналітичний аспект / Гончарук С.М. // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2–6 лютого 2017 р.).  – Львів, 2017. – С. 180-183.
 17. 20. Гончарук С. М. Aудит безпеки як ефективна складова розвитку підприємства / С. М. Гончарук, Н. П. Мороз // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. – 2018. – Т. 20, № 86. – С. 34-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2018_20_86_8. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670535:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BD./2018/20/86
 18. Гончарук С.М. Система контролю якості аудиторських послуг в Україні та необхідність її вдосконалення / Гончарук С.М // Проблеми і перспективи обліку та управління : науковий журнал/ Чернігів. нац. технол. ун.-т. – Чергігів :ЧНТУ, 2018. – №4 (16) – С. 222-229. Index Copernicus Facebook:https://www.facebook.com/Проблеми-і-перспективи-економіки-та-управління-1726912017529159/
 19. 22. Гончарук С. Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Бізнес інформ. – 2019. – № 6 – С. 188-193.  Index Copernicushttps://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-188-193.
 20. 23. Приймак С.В. Децентралізація як напрям економічного розвитку територій / Приймак С.В., Гончарук С.М // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня, 2019 р. м. Київ) Відп. за випуск С. Остапчук. К .: ТОВ «ВІПО», 2019. – С. 220-223.
 21. Гончарук С.М. Сучасні тренди практичної підготовки фахівців з обліку і оподаткування / /Гончарук С.М., Приймак С.В. //Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців : проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євро економічної інтеграції : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада, 2019 р. м. Харків) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2019. – 547 с. – С. 396-399. http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1058
 22. Гончарук С.М. Державна політика в сфері аудиту як фактор підвищення економічної безпеки підприємства / С.М. Гончарук // Сучасна парадигма публічного управління / [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів / за наук. ред. к.е.н. доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.492-494. https://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_Paradyhma_PU.doc.pdf
 23. Гончарук С.М. Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні / С.М. Гончарук. – Збірник наукових праць Хмельницького національного університету / електронний ресурс/ – с. 144-146./ http : ww. fbs. Km.ua
 24. Гончарук С.М. Аудит в сучасній Україні : проблеми та шляхи їх подолання / Гончарук С.М. // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2-6 лютого 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 107– 110. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%d0%a1%d0%b8%d1%87_22.pdf
 25. Гончарук С.М. Проблеми вітчизняного аудиту в умовах економічної кризи / Гончарук С.М. // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2016 р. – ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.142-144. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Zbirnyk_C1-2.pdf
 26. Гончарук С.М. Реформування аудиту в Україні – Європейське майбутнє / Гончарук С.М. // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : зб.тез наук. доп. за матеріалами I Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 14 грудня 2017 року). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 255-257. https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/03/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%b7.pdf
 27. Гончарук С.М.Обліково-аналітичні процедури в аудиті та їх вплив на його якість / Гончарук С.М. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. –С.64-69. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2019.pd
 28. Шот А.П., Гончарук С.М., Приймак С.В. Практичні аспекти імплементації МСФЗ та принципів облікової політики у бізнесові структури / А.П. Шот, С.М. Гончарук, С.В. Приймак //  Проблеми економіки № 1 (43), 2020. – С. 305-311. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-305-311 Index Copernicus
 29. Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Обліково- аналітичні аспекти внутрішнього аудиту комунальних підприємств / С.М. Гончарук, С.В. Приймак, А.П. Шот // Бізнес інформ. – 2020. – № 2 – С. 307-313.  Index Copernicus
 30. Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Методологічні підходи до підвищення якості аудиту фінансової звітності. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 53-59. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-09. Index Copernicus
 31. Гончарук С.М. Сучасні тренди практичної підготовки фахівців з обліку і оподаткування / /Гончарук С.М., Приймак С.В. //Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців : проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євро економічної інтеграції : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада, 2019 р. м. Харків) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2019. – 547 с. – С. 396-399.
 32. Гончарук С.М. Незалежний аудит комунальних підприємств / С.М. Гончарук // Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 лютого 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С.9-11.
 33. Гончарук С.М. Основні тренди розвитку аудиту / С.М. Гончарук // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. – С.80-83.
 34. Гончарук С.М. Практичні аспекти аудиту торговельних підприємств / С.М. Гончарук //Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21-22 лютого 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С. 51-56.
 35. Гончарук С.М. Аспекти співробітництва з фахівцями-практиками при підготовці спеціалістів з обліку і оподаткування / Гончарук С. М., Приймак С. В. // Педагогічне співробітництво як запорука розвитку вищої школи: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. – 29 квітня 2020 р. – Львів: ФУФБ, 2020. – С. 30-33.

 

 

 

Біографія

Закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Працювала:

 • інженером-економістом, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1975-1978 рр);
 • керівником групи впровадження бухгалтерського обліку, (Інформаційно-обчислювальний центр Львівської облспоживспілки, 1978-1996 рр);
 • головним бухгалтером ТзОВ «Екоінтерсервіс», ПП «Ельте», ТзОВ «Галбінд», 1994-1999 рр;
 • викладачем фінансово-економічного коледжу, 1996-1999 рр.
 • доцентом кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії з 1 вересня 1999 по 31 серпня 2015 рр.
 • з 1.09.2015 р. працює доцентом кафедри обліку і аудиту факультету УФБ ЛНУ імені Івана Франка.

Є заступником завідувача кафедри з наукової роботи, 1999 по теперішній час.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні важелі підвищення відповідальності підприємницьких структур за результати господарювання» у Інституті регіональних досліджень НАН України. (Вчена рада ДК № 004268)

21 жовтня 2004 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 4/37-Д) присвоєне звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Брала участь у виконанні науково-дослідних тем:

 • Аналіз взаємозв’язків між бюджетами різних рівнів та аналіз джерел доходів місцевих бюджетів.
 • Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційного і інноваційного механізму у регіоні в сучасний період.
 • Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності
 • Дослідження теоретичних та методологічних засад формування фінансового контролю в Україні.
 • Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.

Проекти

Проекти – участь у розробці кафедральної теми «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції»

Нагороди

У 2007 році отримала Подяку ГоловКРУ України, народжувалась Грамотою ЛДФА, як кращий заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Розклад