Аудит за видами економічної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Гончарук С. М.УФОМ-62С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФОМ-62Сдоцент Гончарук С. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АУДИТ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(назва навчальної дисципліни)

______вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

 

__цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

 

формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок  застосування методів аудиторських перевірок на підприємствах різни видів економічної діяльності.

 

Мета навчальної дисципліни

 

навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з організації аудиту різних видів діяльності в Україні, методики їх проведення аудиту на практиці, узагальнення результатів проведення аудиту.

Основні завдання

 

вивчення теоретичних основ та методологічних засад проведення аудиту підприємств різних видів економічної діяльності; нормативно-правових актів, що регулюють цю діяльність; набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторської перевірки підприємств за видами економічної діяльності; навчитись робити обгрунтовані об’єктивні аудиторські звіти та вносити пропозиції за результатами проведених перевірок; набути практичних навиків в оформленні аудиторських звітів.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки

магістрів

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін: «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Фінансовий контроль в галузях економіки», «Організація і методика аудиту», «Облік і звітність за міжнародними стандартами».

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.

спеціальні:

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи аудиту різних видів діяльності у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання.

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю та оподаткування.

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу,

а) знати.

– Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

– міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

– організацію  проведення аудиту за видами економічної діяльності;

– методику аудиту торговельних та автотранспортних підприємств;

– методику аудиту сільськогосподарських підприємств та підприємств готельно-ресторанного бізнесу;

 • сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;

б) уміти.

– визначати критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) звіт­ності, здійснювати аудиторську вибірку;

– застосовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

– набути навички  в оформленні підсумкових аудиторських документів аудиту за видами економічної  діяльності;

– здійснювати процедури аудиту;

– оформляти  робочі документи аудитора в процесі проведення аудиту підприємств різних галузей економіки.

Програмні результати навчання

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуг з дотриманням вимог професійної етики.

ПР14. Обгрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для  аудиту різних видів діяльності в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері аудиту та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

ПР17. Готувати й обгрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Організація аудиту за видами економічної діяльності.

Тема 2. Особливості аудиту торговельних підприємств.

Тема 3. Особливості аудиту автотранспортних підприємств.

Тема 4. Особливості аудиту сільськогосподарських підприємств.

Тема 5. Організація і методика аудиту у будівництві.

Тема 6. Організація і методика аудиту готельно-ресторанного бізнесу.

Тема 7. Організація і методика аудиту банківської діяльності.

Тема 8. Особливості аудиту страхових організацій.

 

Кафедра: кафедра обліку, аналізу і контролю

Мова викладання: українська

Форми організації навчального процесу: лекції,  практичні заняття

Форма підсумкового контролю: залік

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Гончарук С.М.

 

 

 

 

Рекомендована література

 • Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, Ст.112.
 • Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, Ст.50.
 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.
 • 5.Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397.
 • Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
 • супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.
 • ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.
 • Андренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни “Організація і методика аудиту”. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2012. 35 с.
 • Аренс Е.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Москва : Финансы и статисти­ка, 1995. 560с.
 • Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 • Баранова А.О. Аудит : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. 246 с.
 • Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності Облік і аудит. Житомир : ПП „Рута”, 2006. 478с.
 • Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українсько-російсько-англійський словник Київ : ЦУЛ, 2012. 292 с.
 • Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 500 с.
 • Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
 • 16. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 298 с
 • Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, організація і методика : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2007. 486 с.
 • Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : навч.-мет.посіб. Львів : ЛДФА, 2015. 94 с.
 • Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. Аудит : навч.-мет. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2015. 338 с.
 • Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит : навч. посіб. Київ : «Знання», 2007. 272 с.
 • Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 495 с.
 • Дерев’янко С.І. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 380 с.
 • Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. Львів : Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. 437 с.
 • 24.Іванова Н.А., Ролінський О.В. : Організація і методика аудиту навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 216 с.
 • Колісник Г.М., Слюсаренко В.Є. Аудит : навч. посіб. Ужгород .: ДВНЗ «УжНУ». 2015. 296 с.
 • Немченко В. В., Редько О.Ю. Аудит : Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту : навч. посіб. Київ : “Центр учбової літератури”, 2012. 852 с.
 • Прохорова Л.І., Юхименко Є.С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. Молодий вчений 2019 № 7 (70). С. 205-211.
 • Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 320 с.
 • Робертсон Дж. Аудит. Москва : КРМО, «Контакт», 1993. 496 с.
 • Рядська В.В., Петраков Аудит: навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 416с.
 • Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002.
 • Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посіб. Київ : ВД “Професіонал”, 2006. 624 с.
 • Стельмах В. С., Єпіфанов А.О., Сало І.В. Контроль : інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія. Суми : Університетська книга, 2015. 432 с.
 • Усач Б.Ф. Аудит: навч. посіб. Київ : «Знання-Прес», 2004. 528с.
 • Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Інформаційні технології в обрганізації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.  посіб.   Київ : Знання-Прес. 2003. 344с.
 • Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2013. 335 с.
 • http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.
 • http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 • www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 • http://web/worldbank/org– сайт Світового банку
 • http://www. rada.kiev.ua
 • http://www. sta.gov.ua
 • http://www. buhgalteria.com.ua
 • https://www.apu.com.uа

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус