Аудит

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Гончарук С. М.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФО-41сдоцент Гончарук С. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АУДИТ

(назва навчальної дисципліни)

_нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

_____цикл професійної та практичної підготовки______

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 

Методологія і методика проведення аудиту.

Мета навчальної дисципліни

 

Оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших аудиторських видів послуг.

 

Основні завдання

Засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих документів аудитора.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

 

Навчальна дисципліна базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Інформаційні системи і технології в обліку в  аудиті», «Облік і звітність в оподаткуванні».

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні

ЗК1. Здатність до професійного (усного та письмового) спілкування діловою українською та іноземною мовами.

ЗК2. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.

ЗК3. Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі.

ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК15. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК16. Здатність до застосовування загальнонаукових і фундаментальних знань та проведення досліджень на відповідному рівні.

спеціальні:

ФК1. Уміти застосовувати основи організації обліку і контролю на підприємстві, володіти відповідними практичними навичками щодо: формування облікової політики; розробки форм документів за відсутності їх нормативного регулювання; розробки форм внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень; архівування документації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

ФК7. Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.

ФК8. Проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі. Здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства з орієнтацією на довгострокову перспективу. Робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведеного аналізу.

ФК11. Грамотно, стисло і зрозуміло скласти акт за наслідками проведеного контролю із поставлених завдань перед бухгалтером, судом чи поліцією. Зробити документально і юридично обґрунтовані висновки за наслідками проведеного контролю з окремих питань фінансово – господарської діяльності підприємства, організації, чи установи.

ФК12. Організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг.

ФК13. Планувати роботу аудиторської фірми, розробляти загальний план аудиту, програму аудиту. Організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів.

ФК14. Вибирати оптимальні методи здійснення і організації  аудиторських процедур. Складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора.

ФК15. Об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту ефективності.

ФК16. Складати звіт незалежного аудитора.

      а) знати:

– суть, значення і завдання  аудиту;

– види аудиту;

– предмет та об’єкти   аудиту, відмінності зовнішнього і внутрішнього аудиту;

– організацію незалежного аудиту в Україні;

– створення і організацію роботи аудиторської фірми, її структуру. Аудиторські професійні організації. Атестацію аудиторів. Стандарти аудиту. Діяльність органів суспільного нагляду за аудиторською професією.

– загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту;

– аудиторські звіим та їх види. Вимоги до аудиторського звіту. .

б) уміти:

– визначати критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) звіт­ності, аудиторську вибірку;

– застосовувати методику визначення аудиторського ризику;

– набути навички  в оформленні аудиторських звітів;

– розробляти плани і програму аудиту;

– здійснювати процедури аудиту;

– оформляти  робочі документи аудитора.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та  та  державному секторі економіки.

ПРН 2. Вміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації.

ПРН 6. Уміння застосовувати знання теоретичних, організаційних та регуляторних засад податкового законодавства, а також навички контрольно-перевірочної роботи контрольних органів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

ПРН 9. Вміння вести облік відповідно до МСБО.

ПРН 10. Вміння надати практичні рекомендації щодо застосування в системі економічної безпеки підприємства методики діагностики економічної надійності зовнішніх контрагентів.

ПРН 11. Вміння застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних досліджень у галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

ПРН 12. Володіння навиками письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу.

ПРН 13. Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер темиНазва теми
1Сутність і предмет аудиту
2  Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
3  Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
4  Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
5  Планування аудиту
6Аудиторські докази та робочі документи аудитора
7  Аудит фінансової звітності
8  Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
9Підсумковий контроль
10. Реалізація матеріалів аудиту
11  Аудиторські послуги та їх види
12Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти
13  Методичні прийоми внутрішнього аудиту
14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

 

 • Кафедра: кафедра обліку, аналізу і контролю
 • Мова викладання: українська
 • Форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття
 • Форма підсумкового контролю: екзамен
 • Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Гончарук С.М.

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України  від 02.12.2010 р. № 2755-VI.URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 4. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень, затверджене постановою Верховної Ради України від 05.10.2017 No 2164-VIII [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 5. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»: Рішення Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 року No 182/4 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr2_4230-073.
 6. Кодекс етики професійних бухгалтерів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.iaf.kiev.ua/ images/stories/library/standarts/kodeksetiki. pdf
 7. Матеріали сайту Аудиторської Палати України https://www.apu.com.ua/2018/12/22/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-2/
 8. Аудит: методика і організація : навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 319 с.URL:http://eprints.kname.edu.ua/46999/1/2016%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2027%D0%9D%20%D0%9E%D1%96%D0%9C%D0%90%202016%20%D0%BE%D1%82%2030%2009%202016%20%28%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%29.doc.pdf
 9. Сіренко Н. М. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс лекцій / Н. М. Сіренко, І. ВUPRAVLINNI. Баришевaська, Ю.О.Щербина. – Миколаїв :МНАУ, 2016. – 132 с.http://dspace.mnau.edu.u/jspui/bitstream/123456789/2134/1/BUKhHALTERSKYY_OBLIK_V__PIDPRYYeMSTVOM.pdf
 10. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В.Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. https://www.studmed.ru/voynarenko-mp-ponomarova-na-zamazy-ov-mzhnarodn-standarti fnansovoyi-zvtnost-ta-auditu_22954a3.html
 11. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.  https://ips.ligazakon.net/document/PFZ00046

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус