Міжнародні стандарти аудиту

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Гончарук С. М.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФО-31сдоцент Гончарук С. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

_____МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АУДИТУ

(назва навчальної дисципліни)

______вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

__цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 

формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок із застосування міжнародних стандартів аудиту.

 

Мета навчальної дисципліни

 

навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з організації аудиторської діяльності в Україні та світі, методики їх застосування для проведення аудиту на практиці, узагальнення результатів проведення аудиту та виконання завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг

Основні завдання

 

засвоєння теоретичних основ сутності  аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні;  нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні та ЄС; особливостей громадського нагляду за аудиторською професією; застосування Кодексу етики професійних бухгалтерів.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

 

вивчення дисципліни грунтується  на знанні бухгалтерського обліку (загальної теорії), аналізу господарської діяльності, вступу до фаху, історії розвитку бухгалтерського обліку.

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність працювати  в команді.
 • Здатність бути критичним та самокритичним.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

спеціальні:

 • Здатність досліджувати тенденції розвитку аудиторської діяльності, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасному аудиту.
 • Застосовувати знання Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в практичній діяльності суб’єктів господарювання
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики аудиту та випадки шахрайства у діяльності суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, маніпулювання обліковими записами.
 • Виконувати завдання з надання впевненості, з огляду та надавати супутні послуги.
 • Застосовувати методики проведення аудиту й послугз надання впевненості.
 • Здатність застосовувати етичні принципи Кодексу етики професійних бухгалтерів під час виконання професійних обов’язків.
 • Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
 • Здатність застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

а) знати:

– основні терміни та визначення міжнародних стандартів аудиту та Кодексу етики професійних бухгалтерів;

– класифікацію міжнародних стандартів аудиту;

– перелік міжнародних стандартів аудиту;

– зміст основних положень міжнародних стандартів аудиту МСА);

– предметну область та розуміння професійної діяльності аудитора;

– міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО);

– міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ);

– міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП);

– міжнародні стандарти контролю якості (МСКЯ).

б) уміти:

    –  застосовувати міжнародні стандарти аудиту при проведенні зовнішнього аудиту;

– застосовувати  методичні прийоми і способи перевірки з урахуванням міжнародних стандартів аудиту;

–  працювати в команді;

– розв’язувати складні практичні проблеми під час проведення аудиту з використання міжнародних стандартів;

–  застосовувати етичні принципи під час проведення аудиту;

– самостійно планувати та оформляти процес проведення аудиту із застосуванням міжнародних стандартів.

 

Програмні результати навчання

 • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 • Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
 • Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
 • Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

Кафедра: кафедра обліку, аналізу і контролю.

Мова викладання: українська

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття

Форма підсумкового контролю: залік

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Гончарук С.М.

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми

Назва теми

Тема 1 Аудиторська діяльність та її історичний розвиток
Тема 2 Організація аудиторської діяльності в Україні
Тема 3 Міжнародна федерація бухгалтерів та її діяльність в галузі аудиту
Тема 4 Основні положення міжнародних стандартів аудиту МСА, їх сутність та класифікація
Тема 5 Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ)
Тема 6 Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП)
Тема 7 Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО)
Тема 8 Міжнародні стандарти контролю якості (МСКЯ)
Тема 9 Міжнародні стандарти аудиту спеціалізованих сфер
Тема 10 Кодекс етики професійних бухгалтерій та його характеристика

 

 

 

Рекомендована література

 1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, Ст.112.
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.
 4. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397.
 5. Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial Reporting Standards) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://buchuchet.uabs.sumdu.edu.ua/ua/component/zoo/item/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti-international-financial-reporting-standards.
 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti-versiia-perekladu-ukrainskoiu-movoiu—rik?category=bjudzhet.
 2. Верига Ю. А. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. – К. : Центр навч. літератури, 2012. 216 с.
 3. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
 4. Гейєр Е. С., Наумчук О.А.Міжнародні стандарти фінансової звітності : навч. посіб. /Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. 283 с.
 5. Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності : сучасний стан та застосування. Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 8-9. С. 17-24.
 6. Голов С. Ф., Костюченко В.М., Кулага О.М. Трансформації фінансової звітності українських підприємств у звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності : методич. посіб. Вінниця : Консоль, 2013. 267 с.
 7. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. -368 с.
 8. Жук В. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2010.  № 10.  С. 16-22.
 1. Жураковська І.В. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання. Луцьк : Луцький НТУ, 2015. 84 с.
 2. Колінько Н. І., Єзерська Т.Є. Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. С. 215-220.
 3. Лапішко М. Л. Нові вимоги МСФЗ до формування фінансової звітності. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 44. – С. 326-330.
 4. Лучко М. Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. Тернопіль : Екон. думка, 2016. 370 с.
 5. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за заг. ред. Л. Г. Ловінської. Київ. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. 294 с.
 6. Небильцова О., Кортикова Р. Стандарти GAAP USA: кожен бухгалтер бажає знати. Бухгалтерія. 2006. № 35. С. 90-94.
 7. Пархоменко В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами. Вісник фіскальної служби України. 16.03.2012. №11. Режим доступу: www.visnuk.com.ua
 8. Пономарьова Н.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту : навч. посібник. Хмельницький : ХНУ, 2008. 211 с.
 9. Садовська І.Б., Левицька С.О., Бабіч І.І.. Жураковська І.В. Трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами : навч. посіб. Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2013. 412 с.
 10. Хомуляк Т. І. Міжнародні стандарти фінансової звітності: проблеми і перспективи застосування. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. № 1. С. 212-216.
 11. Ціцька Н. Є. Етапи впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2014. Вип. 46. С. 182-185.
 12. Шара Є. Ю. Фінансовий облік : навч. посіб. Київ : Центр навч. літ., 2012. 408 с.
 13. Шипіна С. Б. Зарубіжний досвід розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за МСФЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 17(4). С. 147-150.

 

Інтернет-сайти

 1. http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.
 3. http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 4. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 5. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 6. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 7. http://web/worldbank/org– сайт Світового банку
 8. http://www. rada.kiev.ua
 9. http://www. sta.gov.ua
 10. http://www. buhgalteria.com.ua
 11. http://www. vobu.com.ua
 12. http://www. library.com.ua
 13. http://www. ewaudit.com.ua
 14. http://www. rada.gov.ua
 15. http://www. economics.com.ua
 16. http://www. zakon.rada.gov.ua
 17. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_010

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус