Облік і звітність за міжнародними стандартами

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Гончарук С. М.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФОМ-51сдоцент Гончарук С. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

_____ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

(назва навчальної дисципліни)

______нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

__цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

 

формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами.

 

Мета навчальної дисципліни

 

навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання  та практичних навички побудови системи обліку, організації та ведення на підприємствах обліку активів, капіталу, зобов’язань та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, а також аналізу представленої інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління підприємством.

Основні завдання

 

засвоєння теоретичних вивчення вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності; систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві; забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами; формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень; вивчення організації ведення обліку за міжнародними стандартами; опанування методикою трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

 

Навчальна дисципліна «Облік і звітність за міжнародними стандартами» є обов’язковою компонентою підготовки магістрів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Мікроекономіка»,  «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Стратегічний облік і аналіз», «Організація і методика фінансових розслідувань», «Аналіз за видами економічної діяльності», «Облік в управлінні суб’єктами економіки».

Вимоги до компетентностнй, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

– Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

– Здатність спілкуватися іноземною мовою.

– Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

– Здатність працювати в міжнародному контексті.

– Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

– Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 

 

спеціальні:

– Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

– Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

– Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

– Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

– Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

 

а) знати:

– мету та шляхи гармонізації обліку та фінансової звітності;

– структуру і зміст міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;

– завдання та необхідність застосування міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;

– відмінності порядку ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами;

– сутність методологічних засад і методів обліку активів. зобов’язань, власного капіталу, передбачених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

– методику заповнення фінансової звітності у відповідності до вимог міжнародних стандартів;

– порядок представлення фінансової звітності за міжнародними стандартами.

б) уміти:

– застосовувати стандарти обліку та фінансової звітності;

– заповнювати форми звітності, які застосовуються у міжнародній практиці: звіт про фінансовий стан на кінець періоду, звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період;  звіт про рух грошових коштів за період; примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; додатковий звіт про фінансовий стан на початок порівняльного періоду;

 -використовувати облікову інформацію для прийняття управлінських рішень;

– застосовувати передовий досвід організації обліку за міжнародними стандартами у вітчизняній обліковій практиці.

Програмні результати навчання

 • формувати фінансову звітність міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;
 • організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання;
 • володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;
 • застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер теми

Назва теми

Тема 1 Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, порядок їх розробки та впровадження
Тема 2 Облікова політика: мета, завдання, форма представлення за МСФЗ
Тема 3 Облік довгострокових активів
Тема 4 Облік грошових коштів та їх еквівалентів
Тема 5 Облік запасів
Тема 6 Облік власного капіталу та зобов’язань
Тема 7 Зобов’язання та виплати працівникам
Тема 8 Сутність та вимоги до складання фінансової звітності
Тема 9 Фінансова звітність за міжнародними стандартами та її характеристика

 

 

Кафедра: кафедра обліку, аналізу і контролю.

Мова викладання: українська

Форми організації навчального процесу: лекції,  практичні заняття

Форма підсумкового контролю: екзамен

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Гончарук С.М., доц. Лобода Н.О.

 

 

 

 

Рекомендована література

 1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, Ст.112.
 3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, Ст.50.
 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.
 5. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397
 6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.
 1. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.
 2. Андренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни “Організація і методика аудиту”. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2012. 35 с.
 3. Аренс Е.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Москва : Финансы и статисти­ка, 1995. 560с.
 4. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 5. Баранова А.О. Аудит : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. 246 с.
 6. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності Облік і аудит. Житомир : ПП „Рута”, 2006. 478с.
 7. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українсько-російсько-англійський словник Київ : ЦУЛ, 2012. 292 с.
 8. Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 500 с.
 9. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В.Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
 10. 16. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 298 с
 11. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, організація і методика : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2007. 486 с.
 12. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : навч.-мет.посіб. Львів : ЛДФА, 2015. 94 с.
 13. 19. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. Аудит : навч.-мет. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2015. 338 с.
 14. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит : навч. посіб. Київ : «Знання», 2007. 272 с.
 15. Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 495 с.
 16. 22. Дерев’янко С.І. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 380 с.
 17. Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. Львів : Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. 437 с.
 18. Іванова Н.А., Ролінський О.В. : Організація і методика аудиту навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 216 с.
 19. Колісник Г.М., Слюсаренко В.Є. Аудит : навч. посіб. Ужгород .: ДВНЗ «УжНУ». 2015. 296 с.
 1. Немченко В. В., Редько О.Ю. Аудит : Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту : навч. посіб. Київ : “Центр учбової літератури”, 2012. 852 с.
 2. Прохорова Л.І., Юхименко Є.С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. Молодий вчений 2019 № 7 (70). С. 205-211.
 3. Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 320 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Робертсон Дж. Аудит. Москва : КРМО, «Контакт», 1993. 496 с.
 2. Рядська В.В., Петраков Аудит: навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 416с.
 3. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002.
 4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посіб. Київ : ВД “Професіонал”, 2006. 624 с.
 5. 34. Стельмах В. С., Єпіфанов А.О., Сало І.В. Контроль : інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія. Суми : Університетська книга, 2015. 432 с.
 6. 35. Усач Б.Ф. Аудит: навч. посіб. Київ : «Знання-Прес», 2004. 528с.
 7. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Інформаційні технології в обрганізації бухгалтерського обліку та аудиту : навч.  посіб.   Київ : Знання-Прес. 2003. 344с.
 8. 37. Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2013. 335 с.

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

http://web/worldbank/org– сайт Світового банку

http://www. rada.kiev.ua

http://www. sta.gov.ua

http://www. buhgalteria.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус