Svitlana Honcharuk

Position: Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Control

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2356450

Email: svitlana.honcharuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Auditing, financial control, accounting.

Nexia DK Audit Certificate for ACCA Qualification Courses (October 16-24, 2018)

Courses

Publications

Навчальні посібники

 1. Приймак С.В. Романів Є.М. Гончарук С.М. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: Навчально-методичний посібник Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 2. Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку / Шот А.П., С.М. Гончарук. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296с.
 3. Гончарук С.М. Глосарій з навчальної дисципліни «Аудит» : навч. посібник. / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : ЛДФА, 2013. – 97 с.
 4. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю: [навч. посібник] / Гончарук С. М., Долбнєва Д. В., Приймак С. В., Романів Є. М. – Львів, ЛДФА, 2014. – 187 с.
 5. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : [навчально-методичний посібник] / С.М. Гончарук.– Львів : ЛДФА, 2015. – 94 с.
 6. Гончарук С.М. Аудит : [навчально-методичний посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 338 с.
 7. Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю: [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.
 8. Гончарук С.М. Практикум з навчальної дисципліни аудит : навчально-методичний посібник / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., і доп.]. – Львів : Растр-7, 2016. – 210 с.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 36/5 від 31 травня 2017 року).
 10. Гончарук С.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посібник (Рекомендовано до друку Вченою радою ФУФБ ЛНУ імені Івана Франка від 22.05.2019 р. № 11) / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 298 с.

 

Наукові публікації

 1. Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг [Текст] / С.М. Гончарук, А.П. Шот // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С.156–160.
 2. Гончарук С.М. Окремі аспекти внутрішньго аудиту / С.М. Гончарук // VI Міжнародна науково-практична конференція “Стан, проблеми та перспективи обліку аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління”, Львів 28-29 квітня 2011 р. : зб. мат. – Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – С.107–109.
 3. Гончарук С.М. Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України / С.М. Гончарук, Ю.В. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ : збірник науково-технічних праць.– Львів : НЛТУ, 2012.– вип. 22.6.– С.179-185.
 1. Романів Є.М. Підвищення вимог до професійної освіти аудиторів / Є.М. Романів, С.М. Гончарук // Міжнародна науково-практична конференція „Майбутнє – аудит”, 21 груденя 2012 р. : зб.тез доп. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ “Криворізький технічний університет”, 2012.  – С. 97–99.
 2. Гончарук С.М. Екологічна складова концепції корпоративної соціальної відповідальності та її вплив на конкурентоспроможність підприємств / Шот А.П., Гончарук С.М. – Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика”. – 15-17.05.2013, Одеський національний морський університет. – С.287–290.
 3. С.М. Гончарук Основні напрями оптимізації прибутку підприємств України / Гончарук С.М., Гончарук Ю.В. // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013.– № 24.–С.27-35.
 4. Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський : Вид-во Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – №22. – Т.2. – С. 163 – 168.
 5. Гончарук С.М. Сучасні аспекти розвитку аудиторської діяльності / С.М. Гончарук // Збірник тез доповідей за матеріалами Х науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та компютерних технологій в Україні” 31 березня – 5 ківтня 2014 року. – Львів : НУ „Львівська політехніка”. Інститут підприємництва та перспективних технологій, 2014. – С.148– 50.
 6. Гончарук С.М. Окремі аспекти реформування фінансового контролю / С.М. Гончарук, С.В. Приймак // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 травня 2014 р.. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 267–269.
 7. Романів Є.М. Сучасний стан розвитку аудиторської діяльності / Романів Є.М., Гончарук С.М. // Майбутнє – аудит Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29.11.2014) : тези доповідей /[ редкол. : М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов, О.М. Барановська]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2014. – С.39–41.
 8. Гончарук С.М. Необхідність впровадження в систему підготовки спеціалістів з обліку і аудиту методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Гончарук С.М.,  Приймак С.В.  // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2015 р.) / Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 115-117.
 9. 12. Гончарук С.М. Аудит і економічна безпека підприємства / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. (Ужгород, 29 жовтня 2015 року) / [ред. кол. Варцаба В.І., Чубарь О.Г. та ін.]. – Ужгород: вид-во УжНУ “Говерла”, 2015. – С. 305-307. https://en.calameo.com/read/0054266396958d78207dc
 10. Гончарук С. М. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні /. Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 190 – 194. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 11. Долбнєва Д. В. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні / Д. В. Долбнєва, Гончарук С.М. // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 67-73. Index Coperniсus
 12. Гончарук С.М. Сучасні аспекти підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 253 – 256.
 13. Гончарук С. М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я / Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С. В. // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online). Index Coperniсus
 14. Гончарук С.М. Гармонізація обліку зобов’язань на підприємствах в Україні в контексті переходу на міжнародні стандарти / Гончарук С.М., Войтович Н.В. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 12 (52) – грудень. – 2017, Херсон : ТОВ”Гельветика”.- С. 596-599.
 15. Гончарук С.М. Проблеми підготовки фахівців в умовах застосування міжнародних стандартів обліку і звітності/ Гончарук С.М., Приймак С.В. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (11.2017 р.) / Харків, ХНАДУ, 2017. – С. 208 – 212.
 16. Гончарук С.М. Аудиторські послуги в Україні: аналітичний аспект / Гончарук С.М. // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2–6 лютого 2017 р.).  – Львів, 2017. – С. 180-183.
 17. 20. Гончарук С. М. Aудит безпеки як ефективна складова розвитку підприємства / С. М. Гончарук, Н. П. Мороз // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. – 2018. – Т. 20, № 86. – С. 34-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2018_20_86_8. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670535:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BD./2018/20/86
 18. Гончарук С.М. Система контролю якості аудиторських послуг в Україні та необхідність її вдосконалення / Гончарук С.М // Проблеми і перспективи обліку та управління : науковий журнал/ Чернігів. нац. технол. ун.-т. – Чергігів :ЧНТУ, 2018. – №4 (16) – С. 222-229. Index Copernicus Facebook:https://www.facebook.com/Проблеми-і-перспективи-економіки-та-управління-1726912017529159/
 19. 22. Гончарук С. Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Бізнес інформ. – 2019. – № 6 – С. 188-193.  Index Copernicushttps://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-188-193.
 20. 23. Приймак С.В. Децентралізація як напрям економічного розвитку територій / Приймак С.В., Гончарук С.М // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня, 2019 р. м. Київ) Відп. за випуск С. Остапчук. К .: ТОВ «ВІПО», 2019. – С. 220-223.
 21. Гончарук С.М. Сучасні тренди практичної підготовки фахівців з обліку і оподаткування / /Гончарук С.М., Приймак С.В. //Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців : проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євро економічної інтеграції : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада, 2019 р. м. Харків) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2019. – 547 с. – С. 396-399. http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1058
 22. Гончарук С.М. Державна політика в сфері аудиту як фактор підвищення економічної безпеки підприємства / С.М. Гончарук // Сучасна парадигма публічного управління / [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів / за наук. ред. к.е.н. доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.492-494. https://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_Paradyhma_PU.doc.pdf
 23. Гончарук С.М. Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні / С.М. Гончарук. – Збірник наукових праць Хмельницького національного університету / електронний ресурс/ – с. 144-146./ http : ww. fbs. Km.ua
 24. Гончарук С.М. Аудит в сучасній Україні : проблеми та шляхи їх подолання / Гончарук С.М. // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2-6 лютого 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 107– 110. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%d0%a1%d0%b8%d1%87_22.pdf
 25. Гончарук С.М. Проблеми вітчизняного аудиту в умовах економічної кризи / Гончарук С.М. // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2016 р. – ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.142-144. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Zbirnyk_C1-2.pdf
 26. Гончарук С.М. Реформування аудиту в Україні – Європейське майбутнє / Гончарук С.М. // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : зб.тез наук. доп. за матеріалами I Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 14 грудня 2017 року). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 255-257. https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/03/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%b7.pdf
 27. Гончарук С.М.Обліково-аналітичні процедури в аудиті та їх вплив на його якість / Гончарук С.М. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. –С.64-69. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2019.pdf

 

Biography

Graduated from Lviv Trade andrconomic institute, major Accounting.

1975-1978  worked as an engineer- economist.

1978- 1996 was the head of the accounting group of the Information and accounting center in Lviv region.

1994- 1999professor at college if finances and economy.

From the 1st of September 1999 – 31st of August 2015 associate professor at the department of accounting and audition at Lviv state financial academy.

Since 01.09.2015 also works as an assistant of the head of scientific work at the department until now.

In 1999 presented thesis on the topic “Organizational and economical influencers, that may help to make the level of responsibility of enterprises structures higher” at the institute of regional researches DK № 004268.

On the 24th of Octoberthe board of certification of Ukrainian Ministry of education and science decided to give Phd Degree of the department of Accounting and auditing№4/37- Д.

Participated in development of such scientific  and researching topics :

 • Analysis between budget and between different sources of the costs of local budgets.
 • Financial and credit analysis of investments and innovation mechanism in region in modern time.
 • State and ways of development of accounting means, their analysis and control at enterprises.
 • Development of theoretical and basis of financial control in Ukraine.
 • Financial and economic mechanisms and effectiveness of budget programs in system of health protection system in Lviv region.

Projects

Projects – participation in the development of the departmental theme “Harmonization of accounting and audit in the context of European integration”

Awards

In 2007, she received the Acknowledgment of the MainCRO of Ukraine, born by the Certificate of the LFA, as the best deputy head of the department for scientific work.

Schedule

Page with teachers schedule not found!