Економічний аналіз (УФП-31,32с)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Приймак С. В.УФП-31с, УФП-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФП-31сдоцент Приймак С. В.
УФП-32сдоцент Приймак С. В.

Опис курсу

Економічний аналіз     

(назва навчальної дисципліни)

 

Нормативна/ вибіркова дисципліна  

(нормативна/вибіркова)

 

Спеціалізації:

«Публічне адміністрування та управління бізнесом»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: фінансово-господарська діяльність суб’єктів підприємництва, господарські явища і процеси, виражені через систему економічних показників незалежно від характеристики їх інформаційного відображення.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни:  формування системи знань та практичних навиків щодо сучасних форм і методів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності  суб’єктів підприємництва.

Основні завдання

 • визначити теоретичні та методологічні засади економічного аналізу;
 • навчитися інформаційно виражати через систему показників стан та зміну будь-якої господарської операції чи явища;
 • набути практичних навиків щодо застосування методів і способів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • навчитись робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;
 • набути практичних навиків в оформленні аналітичних висновків.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі бакалаврів

Навчальна дисципліна «Економічний аналіз» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів. Вона формує базу знань та взаємопов’язана з такими дисциплінами, як «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка»,  «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність працювати в команді.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

 

 

спеціальні:

СК6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

СК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.

СК12. Здатність проводити моніторинг та діагностику проблем на різних рівнях адміністративного управління, інтерпретувати отримані результати та формувати управлінські рішення.

СК15. Здатність аналізувати та оцінювати соціальні процеси, розглядати суспільні явища в конкретних історичних умовах та здійснення професійної діяльності.

СК17. Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку громадянського суспільства.

СК19. Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності бізнес-структур.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

– ключові показники виробничо-фінансової діяльності суб’єкта господарювання, їх взаємозв’язки і взаємозалежності (анатомію економіки підприємства);

– методи, способи і прийоми економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;

– зміст фінансової (бухгалтерської), статистичної, податкової, іншої звітності, що складається суб’єктами господарювання і є інформаційним джерелом аналітичних робіт;

– принципи і методи обгрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищекння ефективності фінансово-господарської діяльності.

б) уміти:

–  читати і розуміти фінансову (бухгалтерську), статистичну, податкову, іншу звітність;

– проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі;

– робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

– знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;

–  завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;

– набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу;

– набути навички у виробленні стратегічних рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

 

Програмні результати навчання

ПРН8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

ПРН11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

ПРН13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.

ПРН16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

ПРН23. Вміння застосовувати інструменти оцінювання ресурсного забезпечення, ризиків та ефективності заходів щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічного адміністрування, бізнес-структур, здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних проектів.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами:

 

Тема 1.Економічний аналіз і обгрунтування управлінських рішень
Тема 2.Предмет та види економічного аналізу
Тема 3.Методи, способи і прийоми економічного аналізу
Тема 4Інформаційна база економічного аналізу та використання персональних комп’ютерів
Тема 5.Аналіз виробничої діяльності та ринкових можливостей підприємства
Тема 6.Аналіз виробничих ресурсів та ефективності їх використання
Тема 7.Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції
Тема 8.Аналіз  фінансових результатів  та рентабельності
Тема 9.Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 10.Оформлення результатів економічного аналізу
Тема 11.Трансформація економічного аналізу в сучасних умовах

Рекомендована література

 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
 • Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
 • Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 • Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і доповненнями).  Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
 • Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена фінансова звітність”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 • Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
 • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 • Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затв. наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
 • Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 353 с.
 • Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємств : підручник. Київ : Либідь, 2003. 384 с.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та ін. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 772 с.
 • Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013. 256 с.
 • Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко. Київ : КНЕУ, 2001. 540 с.
 • Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2006.  261 с.
 • Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 428 с.
 • В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. 624 с.
 • Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 528 с.
 • Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 639 с.
 • Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2014.  306 с.
 • Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. 513 с.
 • Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, випр. і доп. Київ : Знання, 2005. 662 с.
 • Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія. Київ : Вид-во КНЕУ, 2002. 192 с.

 

Ресурси інтернету:

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 • http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 • http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 • http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 •    http:// www.liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 •    http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 • http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 • http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус