Приймак Світлана Вікторівна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: svitlana.pryymak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Вдосконалення інформаційно-методологічного забезпечення та інструментарію аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Курси

Публікації

 

Навчальні посібники

 1. Економічний аналіз : Конспект лекцій. – Львів : ЛДФА, 2007. – 166 с.
 2. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник. Львів : ЛДФА, 2011. – 94 с.
 3. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Аналіз господарської діяльності: Практикум. Львів : ЛДФА, 2011. – 52 с.
 4. Приймак С.В. Романів Є.М. Гончарук С.М. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: Навчально-методичний посібник Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 5. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Організація і методика економічного аналізу: Практикум. Навчальний посібник. Львів : ЛДФА, 2011. – 99 с.
 6. Гарасим П.М., Приймак С.В., Гарасим М.П. Організація обліку і звітності : Навчальний посібник. – НВФ «Українські технології», 2012. – 328 с.
 7. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посібник] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво „Ліга Прес” 2014.– 604 с.
 8. Гончарук С.М. Словник з фінансового контролю [навч. посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. – Львів, ЛДФА, 2014.– 187с.
 9. С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк. Аналіз господарської діяльності. Практикум. – Львів, Ліга-Прес, 2015. – 100 с.
 10. Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник – Львів,   2015.- 66 с.
 11. С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк. Контроль і ревізія суб’єктів підприємництва. Практикум. Навчальний посібник. – Львів, Ліга-Прес, 2015. – 165 с.
 12. Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Розвиток державного фінансового контролю в Україні: [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.
 13. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник / С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів : Ліга Прес, 2016. – 268 с.
 14. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [навчальний посібник] – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.
 15. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посібник / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім.. Івана Франка, 2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)
 16. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М, 2019. – 297 с.

Наукові публікації

 1. Приймак С.В., Клебан О.Д. Фінансова діагностика як інструмент контролінгу. Економічні науки».  Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць.Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25). Ч. 3.- Луцьк, 2010. С. 26-35. (Фах.вид.ВАК Укр.)
 2. Приймак С.В. Герасим М.П. Особливості обліку і звітності малих підприємств в контексті податкового законодавства України// Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк, 2011 №2.-С. 91-97 (Фах.вид.Вак Укр.).
 3. Приймак С.В. Герасим М.П. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту// Вісник Національного університету “Львівська Політехніка” Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2012 №722.-С. 942-48 (Фах. вид. Вак Укр.).
 4. Приймак С.В. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні/ Приймак С.В., Гончарук С.М., Романів Є.М. // Збірник наукових праць: випуск 22. Том 2. Економічні науки / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора В.В.Іванишина. – Кам’янець-Подільський:  Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014, – С.193-198.
 5. Приймак С.В. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу / С.В. Приймак, Л.Ю. Шевців // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.
 6. Приймак С.В. Необхідність впровадження в систему підготовки спеціалістів з обліку і аудиту методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Приймак С.В., Гончарук С.М. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2015 р.) / Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 115-117.
 7. Приймак С.В., Воляник Г.М. Вдосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. Випуск 2. – С. 275-287.
 8. Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 190 – 194. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).
 9. Приймак С.В. Сучасні аспекти підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» / Приймак С.В., Гончарук С.М., // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 253 – 256.
 10. Гончарук С. М. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах / Гончарук С. М., Приймак С.В.  : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 253-256.
 11. Приймак С.В. Сучасні аспекти аналізування ділової активності субєктів господарювання/ С.В. Приймак, Н.П. Мороз// Scientifiс development and achievements. – 2017. – Part 2. – С. 113-116.
 12. Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С.В.Теоретичні і практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).
 13. Приймак С.В. Проблеми підготовки фахівців в умовах застосування міжнародних стандартів обліку і звітності/ Приймак С.В., Гончарук С.М. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (11.2017 р.) / Харків, ХНАДУ, 2017. – С. 208 – 212.
 14. Приймак С.В. Достовірна фінансова звітність – запорука успішної роботи підприємства / Приймак С.В., Романів Є.М., // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (Львів 27-28 квітня 2017 року). Львів : НУ «Львівська політехніка». – С. 229-230.
 15. Приймак С. В., Будай І.В. Особливості застосування дискримінантного аналізу в сучасних умовах // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія: економічні науки. – 2017. – Т. 19, 76 – С. 86-90.
 16. Приймак С. В. Історичні передумови виникнення рейтингування / С. В. Приймак, Н. П. Кухар // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Полтава, 7 березня 2017 р.). – П. : ЦФЕНД, 2017. – С. 62-64.
 17. Приймак С.В. Модернізація фінансового аналізу в Україні / Приймак С.В. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-7 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 176-180.
 18. Романів Є. М. Особливості обліку та оподаткування тари / Є. М. Романів, С. В. Приймак, О. Д. Кіндрат // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Полтава, 7 березня 2017 р.). – П. : ЦФЕНД, 2017. – С. 67-73.
 19. Приймак С. В. Облікова політика в управлінні агропідприємством / С.В. Приймак , Н.П.Кухар // Економіка. Фінанси. Право.  – № 1/1 2018.  – С. 21-24.
 20. Приймак С.ВОсобливості обліку з надходження та оприбуткування основних засобів у бюджетних установах/ С.В. Приймак, У.І. Капустяк  // Економіка. Фінанси. Право. – №3/2’2018.- С. 13-17.
 21. Приймак С.В. Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства / С.В. Приймак, А.Б. Жук / Приймак С.В., Жук А.Б.  // Молодий вчений. – 2018. – № №4 (56) . – С. 836 -837.   Index Copernicus
 22. Приймак С.В. Особливості вибору системи оподаткування та її вплив на результати діяльності підприємства / С.В. Приймак, І.В. Будай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск 29. – С. 54-60.
 23. Приймак С.В. Сучасні аспекти аналізування ділової активності суб’єктів господарювання / Приймак С.В., Мороз Н.П.// Scientifiс development and achievements. Маterials of  international scientific and practical conference (1 December 2017) / St. Andrews, Scotland, UK,  2017. – Part 2. – Р. 113-116.
 24. Приймак С.В. Ділова активність як фактор зростання економічного потенціалу підприємства / С.В. Приймак  //Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 121-125
 25. Гончарук С.М. Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Бізнес інформ. – 2019. – № 6 – С. 188-193.  Index Copernicus
 26. Романів Є.М. Роль обліку і аналізу у запобіганні фінансових правопорушень у підприємницьких структурах / Романів Є.М., Приймак С.В. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів 24-26 жовтня 2019 року). Львів : НУ «Львівська політехніка». – С. 175-177.
 27. Приймак С.В. Децентралізація як напрям економічного розвитку територій / Приймак С.В., Гончарук С.М // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня, 2019 р. м. Київ) Відп. за випуск С. Остапчук. К .: ТОВ «ВІПО», 2019. – С. 220-223.
 28. Приймак С.В. Вплив державно-приватного партнерства на розвиток територіальних громад / Приймак С.В. // Сучасна парадигма публічного управління / [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів / за наук. ред. к.е.н. доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –  С. 537-540.
 29. Приймак С.В. Актуальні аспекти університетської підготовки магістрів обліку і оподаткування / Приймак С.В., Гончарук С.М.  //  Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (16 листопада 2018 р.) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2018. – 368 с. – С. 270-273.
 30. Приймак С.В. Сучасні тенденції інформаційно-аналітичної діяльності в Україні / С.В. Приймак // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 50-53.
 31. Приймак С.В. Компетентнісний підхід до університетської підготовки магістрів з обліку і оподаткування / Приймак С.В., Гончарук С.М. // Матеріали круглого столу “Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість”, (Львів, 24.04.2019 р.) – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 62-65
 32. Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Обліково-аналітичні аспекти внутрішнього аудиту комунальних підприємств. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 307–313.  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-307-313.
 33. Шот А.П., Гончарук С.М., Приймак С.В. Практичні аспекти імплементації МСФЗ та принципів облікової політики у бізнесові структури / А.П. Шот, С.М. Гончарук, С.В. Приймак //  Проблеми економіки № 1 (43), 2020. – С. 305-311. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-305-311.
 34. Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Методологічні підходи до підвищення якості аудиту фінансової звітності. ModernEconomics. 2020. № 20(2020). С. 53-59. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-09.

 

Біографія

У 1992 р. закінчила Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів за спеціальністю: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» (педагогічна група), з відзнакою.

З 1 вересня 1992 року працювала у ЛДФА, з 1 вересня 2015 року – доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.

Навчальні дисципліни: Економічний аналіз, Аналіз господарської діяльності, Контроль і ревізія діяльності суб’єктів господарювання. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

У квітні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (науковий керівник: професор Терещенко О.О.). У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

У 2008 році підвищувала кваліфікацію у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» (м. Київ), у 2014 році – стажування у ТзОВ «Західторг».

Наукові інтереси: вдосконалення інформаційно-методологічного забезпечення та інструментарію аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких навчальні посібники, монографії, наукові статті  та тези доповідей на наукових конференціях.

Брала участь у виконанні науково-дослідних тем:

 • Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційного і інноваційного механізму у регіоні в сучасний період.
 • Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності.
 • Дослідження теоретичних та методологічних засад формування фінансового контролю в Україні.
 • Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.

Проекти

Проекти – участь у розробці кафедральної теми «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції»

Нагороди

Нагородження – Грамоти МФУ, ГоловКРУ України, ЛОДА, ЛДФА.

Розклад