Фінансовий аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Приймак С. В.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФОМ-51сдоцент Приймак С. В.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Фінансовий аналіз

(назва навчальної дисципліни)

Нормативна

(нормативна/вибіркова)

Дисцтпліна спеціалізації  “Облік, аналіз та фінансові розслідування”

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

 Сукупність теоретичних, методичних та організаційних аспектів фінансового аналізу діяльності підприємства.

 

 

Мета навчальної дисципліни

 Сформувати у студентів знання та вміння проводити фінансовий аналіз підприємства, робити обґрунтовані висновки з  метою  оперативного управління активами і пасивами підприємства, досягнення високих кінцевих фінансових результатів, забезпечення фінансової стабільності і належного іміджу підприємства.

 

Основні завдання

 • вивчення організаційних форм фінансового аналізу і використання його інформації в управлінні підприємствами;
 • вивчення методики фінансового аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, грошових коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу підприємства;
 • виявлення резервів підвищення ефективності господарювання та поліпшення фінансового стану підприємства

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  магістрів

 Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» є обов’язковою компонентою підготовки магістрів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Стратегічний облік і аналіз», «Організація і методика фінансових розслідувань», «Аналіз за видами економічної діяльності», «Облік в управлінні суб’єктами економіки».

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (із експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Цінування та повага різноманітності ти мультикультурності.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні:

 • Здатність використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового аналізу у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері аналізу.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики аналізу.

Вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • Теоретичні основи фінансового аналізу та його інформаційну базу.
 • Порядок проведення зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу на підприємстві.
 • Методику проведення фінансового аналізу підприємства.

б) уміти:

 • Виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із загальної оцінки фінансового стану підприємства за даними балансу.
 • Досліджувати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, грошові кошти і грошові потоки підприємства за різними інформаційними даними.
 • Визначати й аналізувати показники ефективності використання ресурсів та капіталу підприємства під час внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу.
 • Оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і кредитоспроможність підприємства.
 • Визначати напрями поліпшення платоспроможності, запобігання банкрутству підприємств, зниження фінансового ризику підприємницької діяльності.
 • Прогнозувати фінансовий стан підприємства.

 

Програмні результати навчання

 

 • Розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
 • Обгрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для аналізу в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
 • Застосовувати наукові методи досліджень у сфері аналізу та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.
 • Готувати й обгрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.
 • Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми Назва теми
Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
Тема 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
Тема 5. Аналіз грошових потоків
Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу
Тема 7. Аналіз ділової активності підприємства
Тема 8. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства
Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства
Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства
Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та запобігання їх банкрутству
Тема 12. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

 

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
 4. Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
 5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 „Звіт суб’єкта малого підприємництва”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
 8. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616.  Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
 9. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 10. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затв. наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від                                      10.2010 № 1361 v1361665-10). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
 11. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. для студентів ВУЗ. Київ : ЦУЛ, 2009. 328 с.
 12. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз : навч. посіб. 2-ге вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2007. 592 с.
 13. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємств : підручник. Київ : Либідь, 2003.   384 с.
 14. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 328 с.
 15. Зятковський І.В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституційних перетворень : монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 338 с.
 16. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко. Київ : КНЕУ, 2001. 540 с.
 17. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч. посіб. Київ: Знання-Прес,2001. 205 с.
 18. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 428 с.
 19. Корнєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку : монографія. Київ : Основа, 2007. 192 с.
 20. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія.  Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2004.  240 с.
 21. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : монографія. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2001. 608 с.
 22. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Харків : Фактор, 2007. 784 с.
 23. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики) : монографія. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2000. 396 с.
 24. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування : навч. посіб. Дніпропетровськ : Вид. ДАУБП, 2011. 224 с.
 25. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз : підручник. Київ, Центр учбової літератури, 2008. 392 с.
 26. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 639 с.
 27. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : моногорафія. Київ : КНЕУ, 2002. 387с.
 28. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія. Київ : КНТЕУ, 2001. 237 c.
 29. Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 304 с.
 30. Мних Є.В., Барабаш Н.С.  Фінансовий аналіз : підручник.  Київ :  Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.
 31. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 272 с.
 32. Отенко І.П., Азаренков Г.Ф., Іващенко Г.А. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.
 33. Подольська В.О., Ярош О.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 488 с.
 34. Салига С.Я.. Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 210 с.
 35. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 224 с.
 36. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення. Київ: Європейський університет, 2001. 201 с.
 37. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 552 с.
 38. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. С. 87-92.
 39. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003.  554 с.
 40. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ: 2005. 196 с.
 41. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008.  566 с.
 42. Фінанси підприємств : підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 4-те вид., переробл. і доп. Київ: КНЕУ, 2002. 571 с.
 43. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за заг. ред. Школьник І.О. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 368 с.
 44. Фінансовий аналіз : навч. посіб. кол. / за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 440 с.
 45. Фінансовий аналіз: навч. Посіб. / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 344 с.
 46. Берест М.М. Фінансовий аналіз як економічна категорія та інструмент обґрунтування управлінських рішень. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. Вип. 23(3). С. 53- 57. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvkhdu_en_2017_23(3)__14.
 47. Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Нєчаєва А.А. Фінансовий результат підприємства: економічна сутність, особливості визначення та аналізу. Бізнес-навігатор. Вип. 1. С. 162-168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_1_35.
 48. Вознюк А.О. Фінансова стійкість та її значення для економічного розвитку і безпеки підприємства. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. Вип. 9(1). С. 164-169.
 49. Батракова Т.І., Конєв В.В. Рання діагностика та фінансовий аналіз стану підприємства як частина антикризисного управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. Вип. 17(2). С. 57-59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_ 17(2)__16.
 50. Горященко Ю.Г. Фінансовий аналіз стану основних засобів та джерела фінансування процесу їх відтворення. Інноваційна економіка. № 11. С. 161-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_11_26.
 51. Добровольська О.В., Майстренко Л. Ю. Фінансовий стан підприємства: сутність і необхідність його аналізу. Агросвіт. № 7. С. 24-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_7_6.
 52. Ігнатишин М.В., Алтухова О.В. Фінансова стійкість підприємства як гарантія забезпечення платоспроможності. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. Вип. 2. С. 104-112.
 53. Книшек О.О., Тарасенко Ю.О. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності. Економічний простір. № 139. С. 171-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_139_16.
 54. Ляшенко О.М. Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства. Управління проектами та розвиток виробництва : Зб.наук.пр. Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. № 4(44). С. 27-32.
 55. Максимова А.В., Гнидюк М.Г. Фінансовий аналіз звітності, складеної за МСФЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. Вип. 32. С. 185-189.
 56. Мелень О.В., Сидоренко Ю.В. Фінансова стійкість підприємства як одна із складових його економічної безпеки. Вісник Національного технічного університету “ХТІ”. Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. № 66. С. 160-165.
 57. Мельник М.М. Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень щодо підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 1. С. 87-90.
 58. Павленко О.П., Бурсук Г.Ю. Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх формування. Молодий вчений. № 10. С. 981-984. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/molv_2017_10_223.
 59. Приймак С. В., Романів Є. М.,  Сподарик Т.І. Комплексні дослідження фінансової стійкості та ділової активності нафтовидобувних підприємств України. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”,  № 15 (95). Т.2. С. 29-37.
 60. Приймак С. В., Шот А. П., Сенишин Б.Б. Обліково-аналітичні технології менеджменту авіакомпаній України. Journal of science. Lyon, 2020. VOL.1. №13.  С.41-51.
 61. Скриньковський Р.М., Семчук Ж. В. Фінансовий стан підприємств: сутність, прийоми та методи проведення аналізу. Економіка та держава. № 3. С. 47-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_12.
 62. Сметанюк О.А., Кругляк С.О. Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства. Економічний простір. № 85. С. 187-196.

 

Ресурси інтернету:

https://zakon.rada.gov.ua/- Верховна Ради України.

http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.

http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус