Аналіз в галузях економіки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Приймак С. В.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФО-41сдоцент Приймак С. В.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Аналіз в галузях економіки  

(назва навчальної дисципліни)

Вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 

Фінансово-господарська діяльність підприємств в розрізі галузей економіки та спрямування її на досягнення максимальних результатів за умови мінімізації витрат, її результати та ресурсне забезпечення.

 

Мета навчальної дисципліни

Формування аналітичного мислення, уміння та навичок використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки економічних ситуацій в розрізі галузей економіки, обґрунтування рішень на будь-кому рівні управління, а також виявлення резервів підвищення ефективності діяльності.

 

Основні завдання

 

Визначити теоретичні та методологічні засади, сучасні прийоми аналізу господарської діяльності в розрізі галузей економіки; навчитися інформаційно виражати через систему показників стан та зміну будь-якої господарської операції чи явища; набути практичних навиків щодо застосування методів і способів комплексного, дискримінантного аналізу господарської діяльності, визначення резервів підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства в розрізі галузей економіки; навчитись робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень; набути практичних навиків в оформленні аналітичних висновків.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  магістрів

Навчальна дисципліна «Аналіз в галузях економіки» є вибірковою компонентою підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Економічний аналіз», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Економіка і фінанси суб’єктів  підприємництва», «Статистика», «Аналіз господарської діяльності», «Бухгалтерський облік в галузях економіки» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Аудит», «Звітність підприємств», «Управлінський облік».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

Вивчення навчальної дисципліни «Аналіз в галузях економіки» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • ключові показники виробничо-фінансової діяльності підприємства та їх взаємозв’язки і взаємозалежності (анатомію економіки підприємства певного виду економічної діяльності);
 • принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації;
 • сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;
 • зміст фінансової (бухгалтерської), статистичної, іншої звітності, що складається суб’єктами господарювання і є інформаційним джерелом аналітичних робіт;
 • особливості системи аналітичних показників підприємства певної галузі економіки;
 • принципи і методи обгрунтування управлінських рішень, методику пошуку резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності і прогнозування тенденцій діяльності підприємства.

б) уміти:

 • читати і розуміти фінансову, статистичну, іншу звітність в розрізі галузей економіки.
 • визначати основні завдання, об’єкти та порядок проведення аналізу у напрямах діяльності підприємств.
 • виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із загальної оцінки фінансового стану підприємства за даними балансу, фінансової та статистичної звітності.

 

 Програмні результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

 

Тема 1. Організація аналізу в галузях економіки
Тема 2. Особливості аналізу в торговельних підприємствах
Тема 3. Аналіз  діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Тема 4 Особливості аналізу  в сільськогосподарських підприємствах
Тема 5. Особливості аналізу автотранспортних підприємств
Тема 6. Аналіз діяльності підприємств будівельної галузі
Тема 7. Особливості аналізу у житлово-комунальному господарстві
Тема 8. Оформлення результатів аналізу в галузях економіки

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
 4. Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
 5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 6. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09.11.2017 р. № 2189-VIII. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text
 7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 8. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 9. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затв. наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від                                      10.2010 № 1361 v1361665-10). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ : КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   ДК 009:2010.  Наказ Держспоживстандарту  України  від 11.10.2010  № 457. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text
 11. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 12. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. для студентів ВУЗ. Київ : ЦУЛ, 2009. 328 с.
 13. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.С.  Харків: Видавництво «Форт», 2015. 200 с.
 14. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : навч. посіб. Київ: Знання, 2004. 541 с.
 15. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 328 с.
 16. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 428 с.
 17. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія.  Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2004.  240 с.
 18. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : монографія. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2001. 608 с.
 19. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.    Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с.
 20. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування : навч. посіб. Дніпропетровськ : Вид. ДАУБП, 2011. 224 с.
 21. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз : підручник. Київ, Центр учбової літератури, 2008. 392 с.
 22. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 639 с.
 23. Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 304 с.
 24. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2005.  472 с.
 25. Мних Є.В., Барабаш Н.С.  Фінансовий аналіз : підручник.  Київ :  Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.
 26. Мішина С.В., Мішин О.Ю. Аналіз у галузях виробництва і послуг : навч. посіб. Харків : ХНЕУ, 2008.  240 с.
 27. Отенко І.П., Азаренков Г.Ф., Іващенко Г.А. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.
 28. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008.  566 с.
 29. Шот А.П. Бухгалтерський облік в галузях економіки. : навч. посіб. Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2020. 376 с.
 30. Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Нєчаєва А.А. Фінансовий результат підприємства: економічна сутність, особливості визначення та аналізу. Бізнес-навігатор. Вип. 1. С. 162-168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_1_35.
 31. Добровольська О.В., Майстренко Л. Ю. Фінансовий стан підприємства: сутність і необхідність його аналізу. Агросвіт. № 7. С. 24-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_7_6.
 32. Книшек О.О., Тарасенко Ю.О. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності. Економічний простір. № 139. С. 171-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_139_16.
 33. Максимова А.В., Гнидюк М.Г. Фінансовий аналіз звітності, складеної за МСФЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. Вип. 32. С. 185-189.
 34. Мелень О.В., Сидоренко Ю.В. Фінансова стійкість підприємства як одна із складових його економічної безпеки. Вісник Національного технічного університету “ХТІ”. Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. № 66. С. 160-165.
 35. Мельник М.М. Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень щодо підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 1. С. 87-90.
 36. Приймак С. В., Романів Є. М.,  Сподарик Т.І. Комплексні дослідження фінансової стійкості та ділової активності нафтовидобувних підприємств України. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”,  № 15 (95). Т.2. С. 29-37.
 37. Приймак С. В., Шот А. П., Сенишин Б.Б. Обліково-аналітичні технології менеджменту авіакомпаній України. Journal of science. Lyon, 2020. VOL.1. №13.  С.41-51.

 

Ресурси інтернету:

 1. https://zakon.rada.gov.ua/- Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 5.    http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 6. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 7. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 8. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 9. http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 10. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус