Svitlana Pryimak

Position: Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Control

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2356450

Email: svitlana.pryymak@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Development of informational and methodological supplies for the analysis of the state economy at state subjects.

Author of more than 70 scientific papers, among which books for better studying of university courses, monographies, scientific articles, ant thesis for different conferences.

Participated in development of such scientific questions(topics) :

 • Financing and crediting supplies, and analysis of the investing and innovation mechanisms in our region in modern days.
 • The state and ways of changing for the better system of auditing, analysis and control at enterprise.
 • Research of the theoretical and methodological basis of financial control in Ukraine.
 • Financial and economical mechanisms and effectiveness of budget programs in system of health protection of Lviv region.

Tries to work upon informational and methodological aspects of state subjects in Ukraine.

Courses

Publications

Навчальні посібники

 1. Економічний аналіз : Конспект лекцій. – Львів : ЛДФА, 2007. – 166 с.
 2. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник. Львів : ЛДФА, 2011. – 94 с.
 3. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Аналіз господарської діяльності: Практикум. Львів : ЛДФА, 2011. – 52 с.
 4. Приймак С.В. Романів Є.М. Гончарук С.М. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: Навчально-методичний посібник Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 5. Приймак С.В. Сайко Л.Я. Організація і методика економічного аналізу: Практикум. Навчальний посібник. Львів : ЛДФА, 2011. – 99 с.
 6. Гарасим П.М., Приймак С.В., Гарасим М.П. Організація обліку і звітності : Навчальний посібник. – НВФ «Українські технології», 2012. – 328 с.
 7. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посібник] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво „Ліга Прес” 2014.– 604 с.
 8. Гончарук С.М. Словник з фінансового контролю [навч. посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. – Львів, ЛДФА, 2014.– 187с.
 9. С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк. Аналіз господарської діяльності. Практикум. – Львів, Ліга-Прес, 2015. – 100 с.
 10. Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник – Львів,   2015.- 66 с.
 11. С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк. Контроль і ревізія суб’єктів підприємництва. Практикум. Навчальний посібник. – Львів, Ліга-Прес, 2015. – 165 с.
 12. Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Розвиток державного фінансового контролю в Україні: [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.
 13. Приймак С.В., Костишина М.Т., Долбнєва Д.В. Фінансова звітність підприємств : [навчально-методичний посібник]. – Львів, Ліга-Прес, 2016. – 268 с.
 14. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [навчальний посібник] – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.
 15. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посібник / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім.. Івана Франка, 2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)
 16. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М, 2019. – 297 с.

Наукові публікації

 1. Приймак С.В., Клебан О.Д. Фінансова діагностика як інструмент контролінгу. Економічні науки».  Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць.Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25). Ч. 3.- Луцьк, 2010. С. 26-35. (Фах.вид.ВАК Укр.)
 2. Приймак С.В. Герасим М.П. Особливості обліку і звітності малих підприємств в контексті податкового законодавства України// Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк, 2011 №2.-С. 91-97 (Фах.вид.Вак Укр.).
 3. Приймак С.В. Герасим М.П. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту// Вісник Національного університету “Львівська Політехніка” Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2012 №722.-С. 942-48 (Фах. вид. Вак Укр.).
 4. Приймак С.В. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні/ Приймак С.В., Гончарук С.М., Романів Є.М. // Збірник наукових праць: випуск 22. Том 2. Економічні науки / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора В.В.Іванишина. – Кам’янець-Подільський:  Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014, – С.193-198.
 5. Приймак С.В. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу / С.В. Приймак, Л.Ю. Шевців // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.
 6. Приймак С.В. Необхідність впровадження в систему підготовки спеціалістів з обліку і аудиту методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Приймак С.В., Гончарук С.М. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах Євроінтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (06 листопада 2015 р.) / Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 115-117.
 7. Приймак С.В., Воляник Г.М. Вдосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. Випуск 2. – С. 275-287.
 8. Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 190 – 194. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).
 9. Приймак С.В. Сучасні аспекти підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» / Приймак С.В., Гончарук С.М., // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 253 – 256.
 10. Гончарук С. М. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах / Гончарук С. М., Приймак С.В.  : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 253-256.
 11. Приймак С.В. Сучасні аспекти аналізування ділової активності субєктів господарювання/ С.В. Приймак, Н.П. Мороз// Scientifiс development and achievements. – 2017. – Part 2. – С. 113-116.
 12. Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С.В.Теоретичні і практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).
 13. Приймак С.В. Проблеми підготовки фахівців в умовах застосування міжнародних стандартів обліку і звітності/ Приймак С.В., Гончарук С.М. // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (11.2017 р.) / Харків, ХНАДУ, 2017. – С. 208 – 212.
 14. Приймак С.В. Достовірна фінансова звітність – запорука успішної роботи підприємства / Приймак С.В., Романів Є.М., // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (Львів 27-28 квітня 2017 року). Львів : НУ «Львівська політехніка». – С. 229-230.
 15. Приймак С. В., Будай І.В. Особливості застосування дискримінантного аналізу в сучасних умовах // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія: економічні науки. – 2017. – Т. 19, 76 – С. 86-90.
 16. Приймак С. В. Історичні передумови виникнення рейтингування / С. В. Приймак, Н. П. Кухар // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Полтава, 7 березня 2017 р.). – П. : ЦФЕНД, 2017. – С. 62-64.
 17. Приймак С.В. Модернізація фінансового аналізу в Україні / Приймак С.В. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-7 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 176-180.
 18. Романів Є. М. Особливості обліку та оподаткування тари / Є. М. Романів, С. В. Приймак, О. Д. Кіндрат // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Полтава, 7 березня 2017 р.). – П. : ЦФЕНД, 2017. – С. 67-73.
 19. Приймак С. В. Облікова політика в управлінні агропідприємством / С.В. Приймак , Н.П.Кухар // Економіка. Фінанси. Право.  – № 1/1 2018.  – С. 21-24.
 20. Приймак С.ВОсобливості обліку з надходження та оприбуткування основних засобів у бюджетних установах/ С.В. Приймак, У.І. Капустяк  // Економіка. Фінанси. Право. – №3/2’2018.- С. 13-17.
 21. Приймак С.В. Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства / С.В. Приймак, А.Б. Жук / Приймак С.В., Жук А.Б.  // Молодий вчений. – 2018. – № №4 (56) . – С. 836 -837.   Index Copernicus
 22. Приймак С.В. Особливості вибору системи оподаткування та її вплив на результати діяльності підприємства / С.В. Приймак, І.В. Будай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск 29. – С. 54-60.
 23. Приймак С.В. Сучасні аспекти аналізування ділової активності суб’єктів господарювання / Приймак С.В., Мороз Н.П.// Scientifiс development and achievements. Маterials of  international scientific and practical conference (1 December 2017) / St. Andrews, Scotland, UK,  2017. – Part 2. – Р. 113-116.
 24. Приймак С.В. Ділова активність як фактор зростання економічного потенціалу підприємства / С.В. Приймак  //Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 121-125
 25. Гончарук С.М. Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні / Гончарук С.М., Приймак С.В. // Бізнес інформ. – 2019. – № 6 – С. 188-193.  Index Copernicus
 26. Романів Є.М. Роль обліку і аналізу у запобіганні фінансових правопорушень у підприємницьких структурах / Романів Є.М., Приймак С.В. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів 24-26 жовтня 2019 року). Львів : НУ «Львівська політехніка». – С. 175-177.
 27. Приймак С.В. Децентралізація як напрям економічного розвитку територій / Приймак С.В., Гончарук С.М // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня, 2019 р. м. Київ) Відп. за випуск С. Остапчук. К .: ТОВ «ВІПО», 2019. – С. 220-223.
 28. Приймак С.В. Вплив державно-приватного партнерства на розвиток територіальних громад / Приймак С.В. // Сучасна парадигма публічного управління / [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів / за наук. ред. к.е.н. доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –  С. 537-540.
 29. Приймак С.В. Актуальні аспекти університетської підготовки магістрів обліку і оподаткування / Приймак С.В., Гончарук С.М.  //  Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (16 листопада 2018 р.) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2018. – 368 с. – С. 270-273.
 30. Приймак С.В. Сучасні тенденції інформаційно-аналітичної діяльності в Україні / С.В. Приймак // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 50-53.
 31. Приймак С.В. Компетентнісний підхід до університетської підготовки магістрів з обліку і оподаткування / Приймак С.В., Гончарук С.М. // Матеріали круглого столу “Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість”, (Львів, 24.04.2019 р.) – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 62-65

 

Biography

In 1992 graduated from St. Petersburg university of economic and finances in branch “Audition and national economy analysis”(pedagogical group) with honours.

Since the 1st of September 1992  worked at LSFA, and since 1st of September 2015 assistant professor at the department of Accounting and auditing at the faculty of Business and finance of Lviv national university of Ivan Franko.

Disciplines taught : economic analysis, analysis of state economy, control and revision of state subjects. Also controls the process of creation of Course papers and Diploma papers.

In April 2018presented thesis on the topic : “Diagnostic of financial state at enterprise in controlling system” on specialization 08.00.08 – money, finance, and credit, “Institute of economy and its planning at NAN Ukraine”(scientific advisor professor TereschenkoO.O.

In 2008 got more qualification at The national scientific academy of management in Kyiv.

In 2011 got her Phd degree at the department of Accounting and auditing.

In 2014 got more experience at “ZAHIDTORG”

Projects

Projects – participation in the development of the departmental theme “Harmonization of accounting and audit in the context of European integration”

Awards

Rewarding – Certificates of MFU, ChiefCRO of Ukraine, LODA, LDFA.

Schedule

Page with teachers schedule not found!