Аналіз господарської діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Приймак С. В.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФО-31сдоцент Приймак С. В.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Аналіз господарської діяльності   

(назва навчальної дисципліни)

 

Нормативна дисципліна  

(нормативна/вибіркова)

 

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Фінансово-господарська діяльність підприємства, її результати та ресурсне забезпечення.

 

Мета навчальної дисципліни

Формування знань з теорії і практики проведення аналізу господарської  діяльності підприємства.

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

– визначити теоретичні та методологічні засади, сучасні прийоми аналізу господарської діяльності;

– навчитися інформаційно виражати через систему показників стан та зміну будь-якої господарської операції чи явища;

– набути практичних навиків щодо застосування методів і способів комплексного, дискримінантного аналізу господарської діяльності,  визначення резервів підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства;

– навчитись робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

– набути практичних навиків в оформленні аналітичних таблиць і висновків.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Аналіз господарської діяльності» є нормативною компонентою підготовки бакалавра з обліку і оподаткування.

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як  «Теорія економічного аналізу», «Мікроекономіка», «Статистика» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Аудит», «Звітність підприємства», «Управлінський облік», «Аналіз в галузях економіки».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.
 • Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.
 • Здатність дотримання вимог охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

спеціальні:

 

 • Уміти аналізувати: загальний обсяг реалізації та її асортимент; забезпеченість матеріальними ресурсами і ефективність використання; стан і склад основних засобів, ефективність їх використання; стан і забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, ефективність їх використання; витрати підприємства, собівартість продукції, товарів; фінансові результати і рентабельність підприємства; майно і джерела його покриття; оборотні активи і оборотність; капітал; фінансову стійкість і ліквідність підприємства; готувати висновки і пропозиції.
 • Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.
 • Проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі. Здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства з орієнтацією на довгострокову перспективу. Робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведеного аналізу.
 • Завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення чи   оформленням аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу. Набути навички у виробленні управлінських рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

 

а) знати:

– сутність об’єктів аналізу та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;

– економічні категорії, закони, ключові показники виробничо-фінансової діяльності підприємства, причинно-наслідкові та функціональні  взаємозв’язки і взаємозалежності між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем (анатомію економіки підприємства);

– сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;

– зміст фінансової (бухгалтерської), статистичної, податкової, іншої звітності, що складається суб’єктами господарювання і є інформаційним джерелом аналітичних робіт;

– принципи і методи обгрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

 

б) вміти:

– володіти методичним інструментарієм та розуміти особливості практики аналізу господарської діяльності підприємств;

–  читати, розуміти і аналізувати фінансову, управлінську, статистичну, податкову звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;

– проводити аналіз господарської діяльності підприємства, змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі, відповідному рівні із використанням сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій;

– знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;

– робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень, завершувати аналіз розробкою управлінського рішення;

– набути навички у виробленні стратегічних рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі;

– опанувати методику прогнозування результатів діяльності підприємства.

 

Програмні результати навчання

 

 • Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та  державному секторі економіки.
 • Здатність застосовувати методи економічного аналізу як бази прийняття оптимальних управлінських рішень.
 • Вміння застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних досліджень у галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
 • Володіння навиками письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу.
 • Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Предмет,  об’єкт і завдання економічного аналізу.
Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.
Тема 3. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності.
Тема 4. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).
Тема 5. Аналіз використання трудових ресурсів.
Тема 6. Аналіз необоротних активів підприємства.
Тема 7. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.
Тема 8. Аналіз витрат.
Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства.
Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
 4. Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
 5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 6. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
 7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 „Звіт суб’єкта малого підприємництва”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
 9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
 10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затв. наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
 12. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с.
 13. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємств : підручник. Київ : Либідь, 2003.  384 с.
 14. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та ін. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  772 с.
 15. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с.
 16. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко. Київ : КНЕУ, 2001. 540 с.
 17. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч. посіб. Київ: Знання-Прес,2001. 205 с.
 18. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 428 с.
 19. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович.Економічний аналіз : навч. посіб. Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. 624 с.
 20. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с.
 21. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 639 с.
 22. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Харків : Фактор, 2007. 784 с.
 23. Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Суми : Сумський державний університет, 2014.  306 с.
 24. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. 513 с.
 25. Мних Є.В., Барабаш Н.С.  Фінансовий аналіз : підручник.  Київ :  Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.
 26. Приймак С. В., Костишина М. Т., Долбнєва Д. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник. Львів : Ліга Прес, 2016.  268 с.
 27. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, випр. і доп. Київ : Знання, 2005. 662 с.
 28. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 552 с.
 29. Фінанси підприємств : підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 4-те вид., переробл. і доп. Київ: КНЕУ, 2002. 571 с.
 30. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за заг. ред. Школьник І.О. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 368 с.
 31. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 440 с.
 32. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія.    Київ : Вид-во КНЕУ, 2002.  192 с.
 33. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 196 с.
 34. Шкарабан С.І. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач): навч. посіб  Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка». 2009. 176 с.

 

Ресурси інтернету:

https://zakon.rada.gov.ua/- Верховна Ради України.

http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.

http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус