Основи економічного контролю

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Романів Є. М.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФО-41сдоцент Приймак С. В.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Основи економічного контролю  

(назва навчальної дисципліни)

Вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 Фінансово-господарська діяльність суб’єктів підприємництва.

 

Мета навчальної дисципліни

 Формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів контролю для попередження і ліквідації порушень і недоліків, виявлення резервів ефективного використання закріплених ресурсів; надати необхідні теоретичні знання і практичні навички з контролю і ревізії.

 

Основні завдання

 • визначення суті економічного контролю, розкриття його об’єкту, предмету та методу;
 • розкриття основних понять і положень контролю і ревізії, на які спирається предмет «Основи економічного контролю»;
 • висвітлення організаційних форм і методів ревізії та контролю;
 • розкриття завдань, джерел та порядку проведення перевірок окремих аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

 Навчальна дисципліна «Основи економічного контролю» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів. Вона базується на знаннях, сформованих при вивченні таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Облік в державному секторі економіки» та інших.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК2. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.

ЗК3. Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі.

ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК15. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні:

ФК7. Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.

ФК10. Складати план-графік проведення державного аудиту чи фінансового розслідування. Уміло застосовувати процедури контрольно-перевірочної роботи.

ФК11. Грамотно, стисло і зрозуміло скласти акт за наслідками проведеного контролю із поставлених завдань перед бухгалтером, судом чи поліцією. Зробити документально і юридично обґрунтовані висновки за наслідками проведеного контролю з окремих питань фінансово – господарської діяльності підприємства, організації, чи установи.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • суть, значення і завдання економічного контролю;
 • види контролю і перевірок;
 • предмет та об’єкти контролю;
 • організацію контрольно-ревізійного процесу;
 • загальнонаукові та специфічні методи, прийоми і процедури контролю;
 • методику та практику контролю операцій з коштами, необоротних і оборотних активів, розрахунків, доходів і витрат, фінансових результатів, стану обліку та звітності;
 • вимоги до робочих і підсумкових документів контролю та порядку оформлення результатів контролю.

б) уміти:

 • застосовувати контрольно-ревізійні процедури і технічні прийоми під час перевірки первинних документів, звітів матеріально-відповідальних осіб, фінансової звітності;
 • застосовувати методику дослідження документів;
 • набути навички в оформленні документів контролю;
 • розробляти плани і програми різних форм контролю;
 • складати робочі і підсумкові документи за результатами контролю;
 • приймати за результатами контролю юридично обґрунтовані управлінські рішення.

 

 Програмні результати навчання

ПРН 1. Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та  державному секторі економіки.

ПРН 6. Уміння застосовувати знання теоретичних, організаційних та регуляторних засад податкового законодавства, а також навички контрольно-перевірочної роботи контрольних органів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

ПРН 12. Володіння навиками письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу.

ПРН 13. Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Економічний контроль, його предмет і метод.
Тема 2. Контрольно-ревізійний процес, його організація.
Тема 3. Інвентаризація активів та зобов’язань.
Тема 4 Особливості проведення контролю операцій з коштами.
Тема 5. Перевірка  матеріальних цінностей та основних засобів.
Тема 6. Перевірка  виробничої діяльності підприємства.
Тема 7. Перевірка  розрахунків, доходів і фінансових результатів.
Тема 8. Перевірка стану  обліку і достовірності звітності.
Тема 9. Оформлення результатів контролю.

 

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-V
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436–I
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – VІ URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100013275-podatkoviy-kodeks-ukrayini-stanom-na-01-07-2019
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 6. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень, затверджене постановою Верховної Ради України від 05.10.2017 No 2164-VIII [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 7. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 01.1993 р. № 2939-XII.
 8. Закон України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ.
 9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 „Звіт суб’єкта малого підприємництва”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39.
 11. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” від 02.09.2014р. № 879.
 12.  Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 29.12.2017 р.  № 148 (зі змінами і доповненнями).  // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
 13.  Живко З. Б. Організація перевірок фінансово-господарської діяльності : підручник / З. Б. Живко, І. О. Ревак, М. О. Живко, С. І. Мельник, Л. М. Плахотнюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 548 с.
 14.  Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [Навчальний посібник].  – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус