Романів Євген Миколайович

Посада: завідувач кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: yevhen.romaniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дослідження з питань державного фінансового контролю і Фінансового контролю в галузях економіки, ефективності використання державних і бюджетних та залучених коштів на використання цільових бюджетних програм України та Львівщини. Вивчення творчості Ів. Франка з економічного напряму. Наукове обгрунтування судово-бухгалтерської експертизи, бухгобліку і аудиту.

Курси

Публікації

Навчальні посібники

 1. Романів Є.М. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю: навчально-методичний посібник / Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 2. Романів Є.М. Фінансовий облік : навчальний посібник / Є.М. Романів, А.П. Шот.– Львів : ЛДФА, 2012. – 486с.
 3. Романів Є.М., Лобода Н.О., Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний посібник / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів : Вид-во «Ліга Прес», 2014. – 264 с.
 4. Гончарук С.М. Словник з фінансового контролю [навч. посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. – Львів, ЛДФА, 2014.– 187с.,
 5. Романів Є.М. Розвиток державного фінансового контролю в Україні: [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.
 6. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [навчальний посібник] – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.
 7. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посібник / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім.. Івана Франка,  2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)
 8. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посібник / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М, 2019. – 297 с.
 9. Долбнєва Д.В. Основи роботи і функціональні можливості системи IT-Enterprise з ведення обліку, звітності та оподаткування: навчально-методичний посібник / Д.В. Долбнєва, Романів Є.М. – Львів: «Ліга Прес», 2019. – 149 с.

Наукові публікації

 1. Романів Є. М. Місце державної контрольно-ревізійної служби України у дослідженні проблем екологізації економіки / Є. М. Романів // Науковий вісн. Національного лісотехнічного університету України. – Львів: 2005. Випуск 15.6. –  С. 406 – 418.
 2. Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський : Вид-во Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – №22. – Т.2. – С. 163 – 168.
 3. Романів Є.М. Сучасний стан розвитку аудиторської діяльності / Романів Є.М., Гончарук С.М. // Майбутнє – аудит Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29.11.2014) : тези доповідей /[ редкол. : М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов, О.М. Барановська]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2014. – С.39–41.
 4. Романів Є.М. Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні/ Романів Є.М., Приймак С.В., Гончарук С. М // Збірник наукових праць: випуск 22. Том 2. Економічні науки / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора В.В.Іванишина. – Кам’янець-Подільський:  Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014, – С.193-198. (Фах. вид. ВАК Укр.).
 5. Романів Є. М. Необхідність та напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні як вимога сьогодення / Є. М. Романів, Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2016. – № 2/1 (19). – С. 35-38.
 6. Гончарук С. М., Романів Є.М., Приймак С.В.Теоретичні і практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я  // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 229 – 234. ISSN 2222-4459 (Print) ISSN 2311-116Х (Online).
 7. Романів Є.М. Достовірна фінансова звітність – запорука успішної роботи підприємства / Романів Є.М., Приймак С.В. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (Львів 27-28 квітня 2017 року). Львів : НУ «Львівська політехніка». – С. 229-230.
 8. Романів Є.М. Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні  / Є.М. Романів, О.В. Дида // Молодий вчений. – 2017. – № 11(51). – С. 1290-1294.
 9. Романів Є. М. Особливості обліку та оподаткування тари / Є. М. Романів, С. В. Приймак, О. Д. Кіндрат // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Полтава, 7 березня 2017 р.). – П. : ЦФЕНД, 2017. – С. 67-73.
 10. Романів Є. М. Реформування фінансового контролю/ Романів Є.М. // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2–8 лютого 2017 р.).  – Львів, 2017. – С. 27-31.
 11. Shevtsiv L. Construction of a model of strategic management of costs at the  machine-building enterprise / Shevtsiv L., Romaniv Y., Dolbneva D.// Technology audit and production reserves. – № 1/4(45), 2019. – С.11-21. ISNN: 2226-3780 (online). // https://www.researchgate.net/publication/332925800_ (Web of Index Copernicus, РИНЦ (включено в 2013 р.), EBSCO (включено в 2014 р.), Ulrich’s Periodicals Directory (включено в 2012 р.), OpenAIRE (включено в 2012 р.), Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (включено в 2012 р.), ResearchBib (включено в 2013 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (включено в 2013 р.), WorldCat (включено в 2013 р., CrossRef (включено в 2014 р.), Directory Indexing of International Research Journals (включено в 2014 р.), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (включено в 2014 р.), Open Academic Journals Index (OAJI) (включено в 2014 р.), Sherpa/Romeo (включено в 2014 р.), WorldWideScience.org (включено в 2015 р.), Scholar Article Journal Index (SAJI) (включено в 2016 р.), CNKI Scholar (включено в 2018 р.), Microsoft Academic Search (включено в 2018 р.), Соціонет (включено в 2018 р.), Zeitschriftendatenbank (ZDB) (включено в 2018 р.), EconBiz (включено в 2018 р.), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (включено в 2018 р.), Scilit (включено в 2018 р.), EconPapers (включено в 2019 р.), IDEAS (включено в 2019р.))
 12. Романів Є.М. Роль обліку і аналізу у запобіганні фінансових правопорушень у підприємницьких структурах / Романів Є.М., Приймак С.В. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів 24-26 жовтня 2019 року). Львів : НУ «Львівська політехніка». – С. 175-177.

Біографія

У 1971 р. закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (спеціальність – “Фінанси і кредит”).

10 червня 1997 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив дисертацію на тему: “Посилення ролі економічних методів і функцій державного контролю в підвищенні ефективності господарювання”.

Навчальні дисципліни: державний фінансовий контроль, фінансовий контроль в галузях економіки,   судово-бухгалтерська експертиза.

Учасник проекту: “Львівщина помаранчева. Хто є хто”. Видання присвячене 150-річчю від Дня народження Івана Франка та 15-річчю Незалежності України. Нагороджений дипломом видавничого проекту Української академії геральдики, товарного знаку та логотипу.

Автор понад 120 науково-методичних праць, з яких понад 10 монографій і посібників, зокрема 6 із грифом МОН України, член редакційної ради Всеукраїнського журналу “Фінансовий контроль”.

Був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України (два періоди) та член спецради із захисту кандидатських дисертацій Львівської державної фінансової академії (два періоди).

Депутат Львівської обласної ради другого (1994–1998) і третього (1998–2002) демократичних скликань, голова постійної комісії з питань приватизації і майна обласної власності, член президії обласної держадміністрації і президії обласної ради.

Під  керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня “кандидат економічних наук”. Є експертом більше 25 кандидатських дисертацій. Керівник наукової кафедральної теми: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Проекти

Продовження дослідження спадщини Івана Франка з економічного напряму. Робота над кафедральними темами з наукових досліджень. Керівник наукової кафедральної теми: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Нагороди

Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (1997), почесною грамотою Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом” (2006), Подякою Кабінету Міністрів України (2004), Почесними грамотами та подяками Міністерства фінансів України (2005, 2009), ГоловКРУ України, Львівської облдержадміністрації і Львівської обласної ради, Національного університету ім. І. Франка. Нагороджений нагрудним знаком: «Почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби України» (2002). Отримав диплом лауреата конкурсу ім. Євгена Вербила за активну участь у творенні Всеукраїнського науково-практичного журналу “Фінансовий контроль” та професійне висвітлення питань контрольно-ревізійної роботи.

Розклад