Фінансовий контроль в галузях економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Романів Є. М.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФОМ-51спрофесор Романів Є. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фінансовий контроль в галузях економіки

 (назва навчальної дисципліни)

 Нормативна  

(нормативна/вибіркова)

Дисципліна спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 

Особливості фінансово-господарської діяльності підприємств окремих галузей: промисловості, торгівлі, сільського господарства, будівництва, транспорту; методики організації і проведення контролю у вказаних галузях.

 

Мета навчальної дисципліни

Формування базових знань з особливостей контролю фінансово – господарської діяльності окремих галузей економіки, набуття навичок складання планів і програм, що відображають специфіку фінансово – господарської діяльності промисловості, торгівлі, сільгосппідприємств, будівництва та автотранспорту; розвиток економічного мислення студентів, вміння приймати виважені рішення у складних та мінливих економічних умовах, зміни форм контролю і методик вдосконалення нормативних і законодавчих актів.

 

Основні завдання

 • поглиблене вивчення студентами особливостей контролю фінансово – господарської діяльності окремих галузей економіки;
 • набуття студентами навичок у складанні планів контролю фінансово – господарських операцій та розв”язанні задач, що відображають специфіку фінансової діяльності промисловості, торгівлі, сільгосппідприємств, будівництва, автотранспорту та сфери послуг;
 • розвиток економічного мислення студентів, вміння приймати виважені рішення у складних та мінливих економічних умовах;
 • формування навичок адекватно діяти в умовах ринкових відносин, зміни форм і методик організації контролю, вдосконалення нормативних і законодавчих  актів.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Фінансовий контроль в галузях економіки» є нормативною  компонентою навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 071 облік і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Менеджмент», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий облік I», «Фінансовий облік II», «Управлінський облік», «Економічний аналіз», «Основи економічного контролю», «Державний фінансовий контроль» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Стратегічний облік і аналіз», «Організація і методика фінансових розслідувань», «Аудит за видами економічної діяльності», «Облік в управлінні суб’єктами економіки».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми .
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • здатність  до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • здатність  діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • здатність   оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні:

 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю та оподаткування.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий контроль в галузях  економіки» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:

а ) знати:

 • особливості обліку і контролю необоротних активів та виробничих запасів, витрат та доходів, порядок формування фінансових результатів в промисловості, торгівлі, сільгосппідприємствах, будівництві та транспорті.

б ) уміти:

 • складати плани перевірок і ревізій, з особливостей ведення фінансово – господарських операцій в окремих галузях економіки;
 • розв’язувати типові задачі з руху запасів та контролю, необоротних активів, витрат, доходів та фінансових результатів в промисловості, торгівлі, сільгосппідприємствах, будівництві та автотранспорті.

 

 Програмні результати навчання

 • Розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами.
 • Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.
 • Обгрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектора з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.
 • Застосовувати наукові методи досліджень у сфері контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.
 • Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Теоретико – методологічні засади здійснення фінансового контролю в сучасних умовах.
Тема 2. Фінансовий контроль у сфері промислового виробництва.
Тема 3. Особливості фінансового контролю у сільському господарстві.
Тема 4 Фінансовий контроль у будівництві.
Тема 5. Фінансовий контроль роботи автотранспортних підприємств і сфери послуг.
Тема 6. Порядок оформлення і реалізації матеріалів фінансового контролю в галузях економіки.

Рекомендована література

 1. Фінансовий контроль в галузях економіки – НП
 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80.
 2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями.
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – VІ URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100013275-podatkoviy-kodeks-ukrayini-stanom-na-01-07-2019
 4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 5. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991 р. № 698 – ХІІ (зі змін. і доп.)
 6. Постанова КМУ “Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” від 01.08.2005 р. № 668.
 7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 6–33, затв. наказами МФУ. – К.: КНТ, 2013. – 312 с.
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджене накозом МФУ від 07.02.2013 р. № 73.
 9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 11. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 12. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 18. 05. 2001. № 132.
 13. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно – монтажних робіт. Затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12.10. № 573.
 14. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затв. наказом Міністерства економіки України від 02.03.2010 р. № 226.
 15. Норми витрачання пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. №43.
 16. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою КМУ від 18.02.97 р. №176 (зі змін і доп.) // Все про бухгалтерський облік. – 2006.- № 121.– С. 32–43.
 17. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879.
 18. Про затвердження Інструкції з проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії. Затв. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та жилого-комунального господарства України від 30.12.2014 р. № 381.
 19. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку у будівництві. Затв. спільним наказом Державного комітету статистики України, Державним комітетом з будівництва та архітектури України від 21.06.2002 р. № 237/5.
 20. Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в системі Міністерства аграрної політики України. Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 01.11.2000 р. № 216.
 21. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. [Навч. посіб] / Атамас П.Й.– К.: Центр учбової літератури, 2008.– 392 с.
 22. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. [Підручник для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”] / Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В., Замула І. В.; 3 – є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута“, 2007. – 280 с.
 23. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. [Навч. посібн.] / Бутинець Ф.Ф., Коцупатрий М. М. – Житомир: ПП “Рута“, 2003. – 512 с.
 24. Бухгалтерський облік в Україні: [Навчальний посібник]. / За ред. Хом’яка Р. Л. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка“, “Інтелект – Захід“, 2003. – 820 с.
 25. Германчук П.К. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – (Інтерактивний навчально-атестаційний комплекс) / Германчук П.К., І.Б. Стефанюк та ін. – Київ; НВП „АВТ”, 2004, – 424 с.
 26. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль. [Навчальний посібник] / Дікань Л.В. – Харків, ХНЕУ, 2008. – 346 с.
 27. Даньків Й.А., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 238 с.
 28. Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки. [Навч. посібн.] / Лень В. С., Гливенко В.В.. – К.: Знання – Прес, 2005. – 491 с.
 29. Маляревський Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг. [Навч. посібн.] / Маляревський Ю.Д., Горяєв М.С., Пасенко Н.С., Касич А.О. – Х.: “ІНЖЕК“, 2008. – 616 с.
 30. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях. [Підручник] / за ред. В.Я. Амбросова. – 2 – е вид. доп. і перероб. – К.: ВД “Професіонал “, 2005. – 896 с.
 31. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. та ін.. – 2 – ге вид., доп. і перероб. – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.
 32. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. [Підручник] / Огійчук М.Ф., Панченко Л.Г., Сколотій Л. О. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. Навч. посіб. – К.: Вища освіта, 2003. – 464 с.
 33. Романів Є.М. Контроль і ревізія. [Навч. посіб.] / Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. і інші. 2-е видання переробл. і доповн., – Львів. НУ „Львівська політехніка” – Інтелект – Захід, 2002.-320 с.
 34. Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Збірник нормативно – правових документів з фінансового контролю: Навчально – методичний посібник – Львів: ЛДФА, 2011.-212 с.
 35. Романів Є.М., Шот А.П. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – Львів: ЛДФА, 2012. – 486 с.
 36. Романів Є.М., Алексеєв І.В., Мороз А.О., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: Техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій, Навч. посібн. – Львів, „Бескид”, 2003. – 152 с.
 37. Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Розвиток державного фінансового контролю в Україні: монографія (за заг.ред. проф. Романіва Є.М. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 174с.
 38. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / Є.М. Романів, С.В. Приймак. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.

 Додаткова література

 1. Р. Хом’як. Бухгалтерський облік та оподаткування. [Навч. посібн.] / Р. Хом’як., В. Лемішовський.– К. : – Львів, „Ажур”, 2010. – 1220 с.
 2. Крупка М.І. Фінансово – кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / Крупка М.І. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 608 с.
 3. Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. і інші Тестові завдання з дисциплін професійної підготовки. – Львів, ЛДФА, 2008. – 92 с.
 4. Романів Є.М., Труш І.Є. Державний аудит: [Навч. посібн.]. – Ліга-Прес, 2017 – 235с.
 5. Періодичні видання: Фінансовий контроль; Бухгалтерський облік та аудит; Все про бухгалтерський облік; Контроль (журнал для тих, кого перевіряють і для тих, хто перевіряє); Податки та бухгалтерський облік.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус