Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Романів Є. М.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51спрофесор Романів Є. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

 (назва навчальної дисципліни)

 Нормативна  

(нормативна/вибіркова)

 

Предмет навчальної дисципліни

 Предмет навчальної дисципліни: система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов’язані з науковою та практичною діяльністю в галузі обліку, аудиту та оподаткування.

   Мета навчальної дисципліни

 Мета навчальної дисципліни:  ознайомити студентів з методами проведення наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні з врахуванням специфіки цих дисциплін, навчити порядку узагальнення та оформлення результатів досліджень, підготовки та залучення студентів до здійснення науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань з питань методології, методики та методів і інструментарію дослідження та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних робіт, тез чи виступів.

 

Основні завдання

 Виробити у студентів вміння застосовувати нові методи соціально-економічного дослідження, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу, синергетики і герменевтики.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

 Дана навчальна дисципліна відноситься до розділу дисциплін підготовки магістра циклу нормативних дисциплін.  Вивчення дисципліни “Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні” ґрунтується на знаннях теорії та практики економіки, фінансів, економічного аналізу, облікових дисциплін (фінансового, управлінського, бюджетного обліку), аудиту та системи оподаткування.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

– здатність працювати в команді або автономно;

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

– навички використання сучасних інформаційних систем у комунікаційних технологій;

– здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

 спеціальні:

– здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці;

– використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

– проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень;

– розуміти особливості практики здійснення аналізу діяльності підприємств  на основі фінансової звітності та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;

– демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а ) знати:

 • що пошук істини в науці має організований і цілеспрямований характер специфічного дослідження;
 • що наукове відкриття – це результат творчого пошуку, в якому використовуються інтуїтивні і логічні, емпіричні і теоретичні, дедуктивні і не дедуктивні роздуми, евристичні і алгоритмічні методи і засоби дослідження;
 • методи аналізу і побудови теорій, яким належить центральна роль в сучасному науковому пізнанні;
 • поняття та порядок здійснення наукового дослідження;
 • порядок вибору і формулювання проблеми і теми наукового дослідження;
 • поняття науки і наукової діяльності;
 • вміння віднайти інформацію та відбір матеріалу;
 • формулювання плану наукового дослідження.

б ) уміти:

 • аналізувати наукову проблему і знаходити алгоритми її розв’язку;
 • формулювати гіпотезу, евристично оцінювати, виводити з неї емпірично перевіювані наслідки, співставляти з даними досліду і практики;
 • володіти методами та прийомами наукових досліджень;
 • володіти формами та принципами організації науково-дослідної роботи студентів;
 • застосовувати набуті знання для подальшої наукової діяльності, вивчення інших дисциплін.

 

 Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

Тема  1. Поняття методології наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні
Тема  2. Основні методи наукових досліджень в економіці
Тема  3. Методологія наукових досліджень в обліку
Тема  .4. Особливості наукових досліджень в аудиті
Тема  5. Організація наукових досліджень в оподаткуванні
Тема  6. Узагальнення і оформлення  результатів наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

 

Рекомендована література

 • Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А. О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.
 • Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования : учебн. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.
 • Бойко М.М., Чучка І.М., Жуков С.А. Основи наукових досліджень: опорний конспект лекцій. Мукачево: РВВ МДУ, 2007. – 68 с.
 • Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.
 • Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підручник. – К.: Вища школа, 1997.
 • Британ В.Т. Організація вузівської науки. – К., 1992.
 • Вачевський М. Основи наукової інформації. Для студентів вузів. – Дрогобич, 1995.
 • ГанінВ.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
 • Гуревічов М. Державне регулювання науки // Економіка України. – 2001. – №10.
 • Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 120 с.
 • Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.
 • Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посібн. за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т., 2010. – 280 с.
 • ЄрінаА.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с.
 • ЄрінаА.М. Організація вибіркових обстежень: навч. посібн. – К.:  КНЕУ, 2004. – 127 с.
 • Збір і обробка матеріалів дослідження: Лекція / Під ред. Даниленко О.А. – Львів: ЛКА, 1997.
 • Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посібн. / О. В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.
 • Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посібн. / Н. М. Краус; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 180 с.
 • КрисоватийА.І., Панасюк В.М., Гавришко В.Л. Методологія,  методика та організація наукових досліджень: навч. посібн. – Тернопіль: ТОВ „Лілея”, 2005. – 150 с.
 • Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 • Лудченко А. А. Основы научных исследований : учебн. пособ. / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. – К. : “Знання”, КОО, 2000. – 114 с.
 • Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. / В. П. Волков, М. А. Подригало, О. П. Кравченко та ін. ; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т та ін. – Луганськ : СНУ, 2009. – 351 с.
 • Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476 с.
 • Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний . – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 • Основы научных исследований: Учеб. для экон. вузов / Под ред. К.Широколава. – К.: Вища школа, 1997.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібн. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 • Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідження соціально-економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 432 с.
 • Пушкарь А. И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности” : учебн. пособ. / А. И. Пушкарь, Л. В. Потрашкова. – Х. : Изд. ИНЖЕК, 2006. – 289 с.
 • Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навч. посібн. – К.: Лібра, 2004. – 344 с.
 • П’ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик дослі­джень у вищій школі: навч. посібник / І.С.П’ятницька­-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 • Рузавин Г. И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с.
 • Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / В. І. Романчиков. – К. : ІЗМН, 1997. – 248 с.
 • Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007.
 • Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / С. Фареник. – К. : Вид. УАДУ, 2000. – 340 с.
 • Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Чупріна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 2009. – 246 с.
 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.
 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. / В. Є. Юринець; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ, 2011. – 179 с.
 • Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua; http://www.nau.kiev.ua; http://www.ukrpravo.kiev. com; http://www.liga.kiev.ua.
 • Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inter-pedagogika.ru.
 • Методологія науки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific.
 • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
 • Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua.
 • Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com.
 • Центр исследований и статистики науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.csrs.ru/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус