Основи оподаткування

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324професор Романів Є. М.УФО-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФО-21спрофесор Романів Є. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Основи оподаткування  

(назва навчальної дисципліни)

Вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Теоретичні основи оподаткування та особливості податкової політики держави.

 

Мета навчальної дисципліни

Формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних  теоретичних та організаційних основ оподаткування.

 

Основні завдання

 • вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування на рівні знань, необхідних для засвоєння системи взаємозалежних профілюючих дисциплін;
 • вивчення функцій і елементів податків, принципів оподаткування;
 • осмислення сучасних проблем основ оподаткування.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Основи оподаткування» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Основи економічної теорії», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Макроекономіка» та є базою для таких дисциплін, як «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податкова система», «Система оподаткування підприємства» та інш.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04. Здатність працювати автономно.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

спеціальні:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи аід час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи оподаткування» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • сутність, основні функції податків;
 • термінологію оподаткування, визначення та сутність податку;
 • етапи генезису податків;
 • класифікацію податків за різними ознаками;
 • визначення та сутність податкової системи, її роль і місце у процесі формування дохідної частини бюджету;
 • принципи оподаткування та податкової системи держави, структуру податкової системи держави;
 • основи податкової політики держави;
 • основи оподаткування у країнах ринкової економіки.

б) вміти:

 • орієнтуватись у законодавчо-нормативній базі з питань оподаткування;
 • розрізняти поняття, які застосовуються у оподаткуванні, та правильно оперувати ними;
 • проводити порівняння технологій оподаткування.

 

Програмні результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Економічна сутність податків та оподаткування.
Тема 2. Історія оподаткування та його функції.
Тема 3. Податки в економічній теорії та їх елементи і класифікація
Тема 4 Основні поняття і методи перекладання податків
Тема 5. Теоретичні основи побудови податкових систем.
Тема 6. Податкова політика
Тема 7. Оподаткування в зарубіжних країнах
Тема 8. Податки і оподаткування в сучасних умовах та перспективи розвитку.

Рекомендована література

 • Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 • Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-V
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436–I
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 г. № 2755-VI.
 • Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV (зі змінами і доповненнями).
 • Закон України „Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень” від 05.10.2017 р. № 2164 -VIII.
 • Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 01.1993 р. № 2939-XII.
 • Білуха М.Т. Фінансовий контроль : теорія, ревізія, аудит : підручник. Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Укр. акад. ориг. Ідей, 2006. – 888 с.
 • Власюк Н.І. Податкова система згідно Податкового кодекса України [текст] / Н. Власюк. – К.: Кондор, 2012.−428.
 • Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. – К. : Знання, 2010. – 395 с.
 • Карпінський Б.А., Залуцька Н.О. Податки : словник-довідник.  Навчальний посібник. – К. : ”Видавничий дім” ”Професіонал”, 2018. – 464 с.
 • Панчук А.В. Податкова система України : ОКЛ [Текст] / А. Панчук. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 106 с.
 • Паранчук С.В., Романів Є.М., Червінська О.С. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Львів : Вид-во НУ ”Львівська політехніка”, 2009. – 268 с.
 • Пригива Н.Ю. Податкове право: навч. посібн./ Н. Пригива Н. – К. : ЦУЛ, 2010.−368с.
 • Сідельникова Л. П. Податкова система: навч. посіб. [текст] / Л. Сідельникова. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 642 с.
 • Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва: навч. посіб. [текст] / Л. Сідельникова. – К.: ТОВ «Кондор», 2013. – 424 с.
 • Фрадинський О.А. Основи оподаткування : Навч. посіб. – Львів : ”Новий світ-2010”, 2016. – 340 с.
 • Хом’як Р.П. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : [Навч. посібник]. – Львів: ”Магнолоія 200”, 2012. – 254 с.
 • Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент. Підручник. – Львів: “Магнолія 2006”. 2013. – 352 с.
 • http://www.rada.gov.ua/ – веб-сайт Верховної Ради України
 • http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України
 • http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main? – веб-сайт Міністерства фінансів України
 • http://www.dkrs.gov.ua – веб-сайт Державної аудиторської служби України
 • Офіційний сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pfu.gov.ua
 • Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua
 • http://www.ukrstat.gov.ua/ – веб-сайт Державної служби статистики України
 • http://www.nbuv.gov.ua – веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
 • http://www.fincontrol.com.ua – веб-сайт журналу «Фінансовий контроль».
 • http://ibser.org.ua – веб-сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень
 • http://www.vobu.com.ua – веб-сайт газети «Все про бухгалтерський облік»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус