Судово-бухгалтерська експертиза

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Романів Є. М.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51спрофесор Романів Є. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Судово-бухгалтерська експертиза

 (назва навчальної дисципліни)

 Вибіркова  

(нормативна/вибіркова)

 

 Предмет навчальної дисципліни

 Предметом судово-бухгалтерської експертизи є господарські операції та достовірність (вірогідність) їх відображення у системі бухгалтерського обліку і звітності, які стали об’єктами розслідування правоохоронних і судових органів.

 

Мета навчальної дисципліни

 Метою навчальної дисципліни „Судово-бухгалтерська експертиза” є навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з організації та проведення судово-бухгалтерської експертизи на практиці, професійно грамотно використовувати у роботі сучасні форми і методи дослідження  матеріалів, що надані слідчими чи судовими органами, складати на їх основі кваліфіковані висновки для розкриття злочинів у сфері господарювання, а також запобігання їм в майбутньому.

 

Основні завдання

У процесі вивчення навчальної дисципліни перед студентами поставлені такі завдання:

1) надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з організації та проведення судово – бухгалтерської експертизи;

2) здійснювати дослідження наданих матеріалів і складати експертний висновок із поставлених експерту завдань;

3) навчити студентів застосовувати набутті знання правових і економічних дисциплін у їхній подальшій професійній діяльності.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

 Навчальна дисципліна вивчається після оволодіння знаннями з економіки підприємств, макро- та мікроекономіки, фінансів, фінансового, управлінського та податкового обліку, економічного аналізу, аудиту, державного фінансового контролю, контролю і ревізії та господарського законодавства.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (із експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

спеціальні:

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях піжвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю та оподаткування.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

 

Вивчення навчальної дисципліни “Судово – бухгалтерська експертиза” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

  а) знати:

– мету, завдання, об’єкти та методичні прийоми судово – бухгалтерської експертизи;

– інформаційно – методичне забезпечення експертного дослідження;

– мати чітке уявлення про методики проведення експертизи основних фінансово – господарських операцій у різних галузях економіки.

б) уміти:

– скласти план – графік проведення судово – бухгалтерської експертизи;

– правильно і критично оцінити поставленні судовими чи правоохоронними органами завдання перед бухгалтером – експертом;

– вміти правильно застосовувати набуті знання теоретичного характеру у практичній роботі;

– грамотно, стисло і зрозуміло скласти експертний висновок за наслідками проведеної судово – бухгалтерської експертизи із поставлених завдань перед бухгалтером – експертом, судом, прокуратурою чи міліцією;

– подати документально оформлені і юридично обґрунтовані висновки за наслідками проведеної судово – бухгалтерської експертизи з окремих питань фінансово – господарської діяльності підприємства, організації чи установи на підставі отриманих теоретичних знань на лекціях, семінарських та практичних заняттях.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми

Назва теми

Тема 1. Суть і значення економічного контролю у правоохоронній діяльності України.
Тема 2. Види та завдання судово-бухгалтерської експертизи.
Тема 3. Організація судово-бухгалтерської експертизи.
Тема 4. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії.
Тема 5. Види судово-економічних експертиз: їх особливості і завдання.
Тема 6. Принципи і методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.
Тема 7. Методика дослідження основних фінансово-господарських операцій.
Тема 8. Узагальнення, оформлення і реалізація результатів судово- бухгалтерської експертизи.

Рекомендована література

 • Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254 к/ 96 ВР. Харків: Парус, 2003. – 46 с.
 • Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ (зі змінами і доповненнями).
 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341- ІІІ.
 • Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651 – VI.
 • Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984 № 8073-Х (зі змінами і доповненнями)
 • Кодекс України про працю від 10.12.1971 № 322 – VІІІ (зі змінами та доповненнями)
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755 – VІ (зі змінами і доповненнями).
 • Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року № 698 – XII.
 • Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07. 12. 2000 року № 2121 – ІІІ (зі змінами і доповненями).
 • Закон України „Про судову експертизу” від 25.02. 1994 р. № 4038 – XII.
 • Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12. 07. 2001 р. № 2658- III (Витяг).
 • Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002.- № 7: Судові експертизи в Україні. – 416 с.
 • Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: [Підручник] / Білуха М.Т. – К.: Видавнича компанія „Воля”, 2004. – 656 с.
 • Камлик М. Судова бухгалтерія. [Підручник] / Камлик М. – К. : Аттіка, 2003. – 592 с.
 • Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.
 • фінансова звітність: від стандартів до практики [текст]: збірник систематизованого законодавства / укл. О.Б. Кушина, О.Г. Паниріна, засн. ЗАТ “ХК “Бліц – інформ”. – К.: Бліц – інформ, 2011. – випуск 1 – 192 с.
 • Бухгалтерія (право, податки, консультації) № 1-2 (936 – 937), 17.01.2011.
 • Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 року № 778.
 • Положення про експертну службу Міністерства внутрішніх справ. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2015 року № 1343.
 • Положення про Державну аудиторську службу України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 року № 43.
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 року № 8.
 • Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року № 492/5.
 • Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53 / 5.
 • Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання. Затв. постановою КМУ від 04.06.2007 р. № 795.
 • Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 804.
 • Довідник з підготовки матеріалів, що направляються на судову експертизу арбітражними судами. Затверджено наказом Вищого арбітражного суду, Міністерства юстиції України від 14 липня 1998 року № 11 / 40 / 5.
 • Мумінова – Савіна Г.Г. Судово – бухгалтерська експертиза. [Навч. пос.] / Мумінова – Савіна Г.Г. – К.: КНЕУ, 2003. – 202 с.
 • Мумінова – Савіна Г.Г. Судово – бухгалтерська експертиза. [Навч. пос.] / Мумінова – Савіна Г.Г. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2003. – 204 с.
 • Поникаров В. Судебно-бухгалтерская експертиза / Поникаров В. – Х.: Арсис, 2002. – 240 с.
 • Усач Б. Контроль і ревізія: [Підручник] / Усач Б. – з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2001. – 253 с.
 • Біленчук П. Комп’ютерна злочинність. [Навч. посібник] / Біленчук П., Романюк Б., Цимбалюк В. та ін.. – К.: Аттіка, 2002. – 240 с.
 • Указ Президента України “Про Положення про Державну фінансову інспекцію України” від 23 квітня 2011 р. №499 / 2011.
 • Калюга Є. Фінансово-господарський контроль у системі управління / Калюга Є. – К.: Центр, 2002. – 360 с.
 • Савченко Л.І. Судово – бухгалтерська експертиза: [Опорний конспект лекцій] / Савченко Л.І. – Ю.:КНТЕУ, 2001. – 166 с.
 •  Верховна Рада України  – www.rada.gov.ua
 • Міністерство фінансів України – www.minfin.gov.ua
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-
 • інформаційні центри України.
 • http://www. library. lviv.ua/ –Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • http://www. sta.gov.ua
 • http://www. buhgalteria.com.ua
 • http://www. vobu.com.ua
 • http://www. library.if.ua
 • http://www. cul.com.ua
 • http://www. uashops.com.ua
 • http://www. zakon.rada.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус