Стандартизація обліку і звітності

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Романів Є. М.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616УФО-31спрофесор Романів Є. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Стандартизація обліку і звітності   

(назва навчальної дисципліни)

Вибіркова дисципліна  

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Сучасні базові теоретичні знання та практичні навички з організації і методики ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами.

 

Мета навчальної дисципліни

Формування теоретичних знань та практичних навиків побудови системи обліку, організації та ведення на підприємствах обліку активів, капіталу, зобов’язань та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • засвоєння теоретичних вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;
 • систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві;
 • вивчення організації ведення обліку за міжнародними стандартами;
 • засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
 • формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень;
 • опанування методикою трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Стандартизація обліку і звітності» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Її вивчення органічно пов‘язане з такими дисциплінами, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік в галузях економіки»,  «Аналіз господарської діяльності»,  «Облік в державному секторі економіки», «Управлінський облік», «Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств», «Звітність в державному секторі економіки» та інших.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– здатність працювати в команді або автономно;

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

– здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

спеціальні:

– аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку і звітності на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві;

– розуміти особливості впровадження МСБО і МСФЗ  у практику функціонування українських підприємств.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація обліку і звітності» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • сутність, завдання та необхідність використання стандартів обліку та звітності;
 • перелік основних національних та міжнародних стандартів обліку та звітності, їх структуру і зміст;
 • порядок розробки, затвердження та розповсюдження стандартів обліку та звітності;
 • органи, які займаються розробкою та впровадженням стандартів обліку та звітності в Україні та на міжнародному рівні;
 • підходи до визнання активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог національних та міжнародних стандартів обліку та звітності;
 • спільні та відмінні риси та особливості застосування національних та міжнародних стандартів обліку та звітності;
 • сутність вибору облікових політик і форм фінансових звітів за МСФЗ та їх відмінності від фінансових звітів за національними стандартами обліку;
 • організаційні та методичні аспекти ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до вимог діючих стандартів;
 • мету та шляхи гармонізації обліку та фінансової звітності;
 • завдання та необхідність застосування міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;

– відмінності порядку ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами;

– методику заповнення фінансової звітності та порядок її представлення у відповідності до вимог міжнародних стандартів.

б) вміти:

– заповнювати форми звітності, які застосовуються у міжнародній практиці: звіт про фінансовий стан на кінець періоду, звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; додатковий звіт про фінансовий стан на початок порівняльного періоду;

-використовувати облікову інформацію для прийняття управлінських рішень;

– застосовувати передовий досвід організації обліку і звітності за міжнародними стандартами у вітчизняній обліковій практиці.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Сутність і види стандартів обліку і звітності
Тема 2. Значення і основні риси міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)
Тема 3. Організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Тема 4. Етапи традиційних процесів розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Тема 5. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Тема 6. Загальні принципи функціонування системи міжнародних стандартів фінансової звітності
Тема 7. Зміст міжнародних стандартів
Тема 8. Взаємозв’язок і вплив стандартизації обліку і звітності на фінансово-господарську діяльність бізнесових структур

 

 

Рекомендована література

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV (зі змінами і доповненнями).
 2. Закон України „Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень” від 05.10.2017 р. № 2164 -VIII.
 3. Закон України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ.
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.
 5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” затверджене наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 628.
 6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 6–33, затв. наказами МФУ. – К.: КНТ, 2013. – 312 с.
 7. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_013/paran2#n2
 8. МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/929_020/paran2#n2
 9. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” від 02.09.2014р. № 879.
 10. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. Затверджено наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 635.
 11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями.
 12. Білуха М. Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / М. Т. Білуха, М. Г. Дмитренко, Т. В. Микитенко: за редакцією М.Т. Білухи. – Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Укр. акад. ориг. ідей, 2006. – 888 с.
 13. Бутинець Ф.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: тести : [навч. посібник] / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 172 с.
 14. Велш Глен А. Основи фінансового обліку /Велш Глен А., Шорт Деніел Г. [Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач.]. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
 15. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : [практичний посібник] / С. Ф. Голов, В. М. Кос­тюченко. − К. : Лібра, 2004. – 880 с.
 16. Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах : підручник  / О. М. Губачова, С. І. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
 17. Жолнер І.В.Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами.[навч. посіб.] – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 18. Жураковська І.В. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст]:конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання / уклад. І.В.Жураковська. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 84 с.
 19. Малишкін О. І. Фінансова звітність підприємства: Міжнародні
  та національні стандарти : [навч. посібник] – 2-ге видання, доп. та випр. / О. І. Малишкін. – Суми : «Університетська книга», 2001. – 158 с.
 20. Пархоменко В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами / Пархоменко В. // Вісник фіскальної служби України. – 16.03.2012. – №11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: visnuk.com.ua
 21. Садовська І.Б. Трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами [Левицька С.О., Садовська І.Б., Бабіч І.І., Жураковська І.В.]: Навч. посіб. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2013. – 412 с.
 22. фінансова звітність: від стандартів до практики [текст]: збірник систематизованого законодавства / укл. О.Б. Кушина, О.Г. Паниріна, засн. ЗАТ “ХК “Бліц – інформ”. – К.: Бліц – інформ, 2011. – випуск 1 – 192 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус