Основи форензіку

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836професор Романів Є. М.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816УФО-41спрофесор Романів Є. М.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Основи форензіку   

(назва навчальної дисципліни)

Вибіркова дисципліна  

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: сучасний стан фінансової, економічної, аналітичної і господарської діяльності галузей економіки та підприємництва, матеріали ревізій, аудитів, досліджень, що виявляють правопорушення і зловживання, незаконне використання державного майна і коштів.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: вивчення основ фінансових розслідувань (форензіку), знань з теорії і практики аналітичних досліджень бухгалтерських і звітних показників фінансово-господарської діяльності державних та комерційних структурних підрозділів.

 

Основні завдання

 • визначити теоретичні і методологічні засади, сучасні прийоми і методи аналітичної роботи з фінансово-бухгалтерськими та звітними показниками економічної діяльності;
 • підготуватися інформаційно виражати через систему бухгалтерських і звітних даних загальний стан та зміну операцій фінансово-господарської діяльності виробничних структур;
 • навчитись практично висловлювати через систему фінансово-економічних показників дійсний стан суб’єкта господарювання та прогнозувати перспективу подальшого його розвитку;
 • набути практичного досвіду у висловлюванні та оформленні об’єктивних пропозицій за наслідками фінансових розслідувань;
 • бути готовим робити конкретні висновки і пропозиції щодо подальшої перспективи розвитку державних і бізнесових суб’єктів господарювання.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Основи форензіку» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Її вивчення органічно пов‘язане з такими дисциплінами, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік в галузях економіки»,  «Аналіз господарської діяльності»,  «Облік в державному секторі економіки», «Управлінський облік», «Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств», «Звітність в державному секторі економіки» та інших.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

– Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.

– Здатність дотримання вимог охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.

– Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.

– Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

– Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.

– Здатність використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах.

 

спеціальні:

– Уміти застосовувати основи організації обліку і контролю на підприємстві, володіти відповідними практичними навичками щодо: формування облікової політики; розробки форм документів за відсутності їх нормативного регулювання; розробки форм внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень; архівування документації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

– Уміння проводити дослідження в галузях економіки:  вибрати і обґрунтувати тему, скласти план; уміти використовувати інформаційне забезпечення; складати і оформляти бібліографію, застосовувати комп’ютерні технології у наукових дослідженнях і т.д.

– Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.

– Проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі. Здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства з орієнтацією на довгострокову перспективу. Робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведеного аналізу.

– Завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення чи   оформленням аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу. Набути навички у виробленні управлінських рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

– Грамотно, стисло і зрозуміло скласти акт за наслідками проведеного контролю із поставлених завдань перед бухгалтером, судом чи поліцією. Зробити документально і юридично обґрунтовані висновки за наслідками проведеного контролю з окремих питань фінансово – господарської діяльності підприємства, організації, чи установи.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи форензіку» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

– основні виробничі, фінансові та звітні показники діяльності виробничого підприємства та організації, їх взаємозв’язки і взаємозалежність між ними;

– максимальний об’єм знань з економіки, фінансового права, бухгалтерського, фінансового, управлінського і стратегічного обліку, детальної аналітичної роботи як цілісного суб’єкта господарювання, так і його структурних підрозділів;

– арсенал і зміст фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності державних і недержавних господарських структур, як основного інформаційного джерела для форензіку;

– сучасні методи, принципи і форми детального обгрунтування висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання;

– спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки;

– чинне законодавство з правових питань у частині вжиття конкретних заходів впливу до максимального відшкодування нанесених збитків і витрат грошових коштів і майна.

б) вміти:

– досконало читати і детально розуміти та володіти показниками первинних документів, фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової, управлінської та іншої звітності;

– проводити аналітичні дослідження змін економічних процесів і явищ суспільства на сучасному етапі його розвитку;

– робити обгрунтовані, логічні та об’єктивні висновки за результатами проведеного форензіку;

– вносити конкретні ділові пропозиції для їх впровадження у фінансову діяльність суб’єкта господарювання;

– готувати на підставі проведених на відповідному рівні досліджень та розслідувань проекти управлінських рішень щодо вжиття заходів відповідальності до винних осіб та максимального відшкодування нанесених збитків;

– знаходити нові підходи та пропозиції щодо вирішення конкретних ситуаційних проблем у сфері виробничих ситуацій та економічного розвитку;

– володіти навиками вироблення та практичного застосування стратегічних рішень щодо перспективного розвитку виробничого підприємства у конкретному ринковому середовищі;

– здатність бути критичним і самокритичним на основі етичних міркувань (мотивів);

– забезпечувати здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, свобод і прав людини і громадянина в Україні;

– опанувати методику прогнозування розвитку суб’єкта господарювання на багаторічну конкурентно-спрямовану перспективу з використанням сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій;

– забезпечувати детальний супровід форензіку (проведених фінансових розслідувань) до повного логічного завершення з отриманими результатами;

– застосовувати у форензіку методи боротьби з корупцією під час державних закупівель, маніпуляцій ринком, цінами, умовами постачання та шахрайством.

 

Програмні результати навчання

– Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та  бюджетних установ і організацій.

– Вміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації.

– Вміння застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

– Приймати рішення щодо управління витратами.

– Вміння надати практичні рекомендації щодо застосування в системі економічної безпеки підприємства методики діагностики економічної надійності зовнішніх контрагентів.

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Сутність і значення форензіку при дослідженні фінансових правопорушень.
Тема 2. Особливості форензіку у галузях виробництва.
Тема 3. Форензік фінансових правопорушень у сфері бюджетного законодавства.
Тема 4 Аналітичні дослідження (форензік) у підприємництві.
Тема 5. Система форензіку у сфері приватизації державної власності і землі.
Тема 6. Специфіка форензіку у торгівельній діяльності.
Тема 7. Форензік і його особливості у роботі органів Державної податкової служби (ДПС).
Тема 8. Порядок і особливості оформлення та реалізації матеріалів форензіку.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-V
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI.
 7. Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 10. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 01.1993 р. № 2939-XII.
 11. Закон України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ.
 12. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-V11.
 13. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII (зі змінами і доповненнями).
 14. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229-XII (зі змінами і доповненнями).
 15. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII (зі змінами і доповненнями).
 16. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 р. № 3341-XII (зі змінами і доповненнями).
 17. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII (зі змінами і доповненнями).
 18. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 р. № 576-VIII (зі змінами і доповненнями).
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 17 вересня 2014 р. № 455.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» від 15 квітня 2015 р. № 215.
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України» від 3.02.2016 р. № 43.
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами» від 20.04.2006 р. № 550.
 23. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73.
 24. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” від 02.09.2014р. № 879.
 25. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: затверджено наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14.
 26. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 29.12.2017 р.  № 148 (зі змінами і доповненнями).
 27. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон // Наказ МФУ від 13.03.1998р. № 59 (в редакції наказу МФУ від 10.06.1999р. № 146).
 28. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Наказ МФУ від 20.04.2015р. № 449.
 29. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. Затверджено наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 635.
 30. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями.
 31. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 32. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К. :  Вища школа, 1994.
 33. Бутинець Ф.Ф., та ін. Контроль і ревізія : [Підручник]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 560 с.
 34. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.С. – Х.: Видавництво «Форт», 2015. – 200 с.
 35. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит.- Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 424 с.
 36. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К. : Знання, 2005. – 229 с.
 37. Дікань Л.В. Контроль і ревізія : [Навчальний посібник]. – К. : Знання, 2007. –327 с.
 38. Дікань Л.В. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку : [монографія] / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб. Н В. Синюгіна, Н.М. Шульга, Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова ; за заг. ред. к.е.н., проф. Дікань Л.В. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.
 39. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : [наук.-практ. посіб.] / [Кулаков В. В., Лень В. В., Мірошниченко С. С. та ін.]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. –  289 с.
 40. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні: [підручник] / С.Й. Кравчук. – К.: Кондор, 2009. – 282 с.
 41. Криміналістика: [підручник] / В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєев та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2015.–  544 с.
 42. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : [Підручник]. – К. : Видавництво “ЦНЛ”, 2006. – 659 с.
 43. Мних Є.В. Державний фінансовий аудит : методологія та організація : [монографія] / Є.В. Мних. К. : Вид. нац. торг.-екон. унів., 2009. – 319 с.
 44. Павлюк В.В. Контроль і ревізія : [Навчальний посібник] . – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 196 с.
 45. Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Розвиток державного фінансового контролю в Україні: Монографія / Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк; за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 174 с.
 46. Романів Є.М. та ін. Контроль і ревізія : [Навчальний посібник]. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2004. – 328 с.
 47. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [Навчальний посібник].  – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.
 48. Стельмах В.С. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало – Суми : Університетська книга, 2015. – 432 с.
 49. Усач Б.В. Контроль і ревізія : [Підручник]. – 4-те видан.– К. : Знання-Прес, 2002. –253 с.
 50. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : [метод. рек.] / [С. С. Чернявський, О. Є. Користін, В. А. Некрасов та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 164 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус