Економічний аналіз (УФФ-36с)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Приймак С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Приймак С. В.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: фінансово-господарська діяльність суб’єктів підприємництва, господарські явища і процеси, виражені через систему економічних показників незалежно від характеристики їх інформаційного відображення.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни:  формування системи знань та практичних навиків щодо сучасних форм і методів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності  суб’єктів підприємництва.

Основні завдання

 • визначити теоретичні та методологічні засади економічного аналізу;
 • навчитися інформаційно виражати через систему показників стан та зміну будь-якої господарської операції чи явища;
 • набути практичних навиків щодо застосування методів і способів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • навчитись робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;
 • набути практичних навиків в оформленні аналітичних висновків.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі бакалаврів

Навчальна дисципліна «Економічний аналіз» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів. Вона формує базу знань та взаємопов’язана з такими дисциплінами, як «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка»,  «Економіка  підприємства», «Бухгалтерський облік», «Статистика»,  «Менеджмент та управлінський облік».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК05. Навички використання інформаційних та  комунікаційних технологій.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК12. Здатність працювати автономно.

 

спеціальні:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

– ключові показники виробничо-фінансової діяльності суб’єкта господарювання, їх взаємозв’язки і взаємозалежності (анатомію економіки підприємства);

– методи, способи і прийоми економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;

– зміст фінансової (бухгалтерської), статистичної, податкової, іншої звітності, що складається суб’єктами господарювання і є інформаційним джерелом аналітичних робіт;

– принципи і методи обгрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищекння ефективності фінансово-господарської діяльності.

б) уміти:

–  читати і розуміти фінансову (бухгалтерську), статистичну, податкову, іншу звітність;

– проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі;

– робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

– знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;

–  завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;

– набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу;

– набути навички у виробленні стратегічних рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

 

Програмні результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях фінансової системи.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР25.Вміння використовувати сучасний методичний інструментарій для діагностики фінансового стану підприємств, установ і організацій за видами діяльності, формами власності з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.Економічний аналіз і обгрунтування управлінських рішень
Тема 2.Предмет та види економічного аналізу
Тема 3.Методи, способи і прийоми економічного аналізу
Тема 4Інформаційна база економічного аналізу та використання персональних комп’ютерів
Тема 5.Аналіз виробничої діяльності та ринкових можливостей підприємства
Тема 6.Аналіз виробничих ресурсів та ефективності їх використання
Тема 7.Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції
Тема 8.Аналіз  фінансових результатів  та рентабельності
Тема 9.Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 10.Оформлення результатів економічного аналізу
Тема 11.Трансформація економічного аналізу в сучасних умовах

 

Рекомендована література

 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
 • Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
 • Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 • Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і доповненнями).     Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
 • Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями).       Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена фінансова звітність”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 • Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
 • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 • Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затв. наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
 • Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 353 с.
 • Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємств : підручник. Київ : Либідь, 2003. 384 с.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та ін. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 772 с.
 • Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013. 256 с.
 • Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко. Київ : КНЕУ, 2001. 540 с.
 • Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2006.  261 с.
 • Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 428 с.
 • В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. 624 с.
 • Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 528 с.
 • Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 639 с.
 • Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2014.  306 с.
 • Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. 513 с.
 • Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, випр. і доп. Київ : Знання, 2005. 662 с.
 • Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія. Київ : Вид-во КНЕУ, 2002. 192 с.

 

Ресурси інтернету:

 

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 • http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 • http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 • http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 •    http:// www.liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 •    http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 • http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 • http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус