Облік і оподаткування за видами економічної діяльності (УФОМ-11с)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Шот А. П.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51сдоцент Шот А. П.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(назва навчальної дисципліни)

Нормативна

(нормативна/вибіркова)

________________________________________________________________________________

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

 

 

Облік фінансово-господарської діяльності підприємств різних видів економічної діяльності, а також оподаткування результатів їхньої діяльності.

 

Мета навчальної дисципліни

 

Формування системи базових знань у сфері обліку та оподаткуванні суб’єктів господарської діяльності, які відносяться до різних видів економічної діяльності.

 

Основні завдання

 

 • розуміння концептуальних засад загальної системи та спеціальних режимів оподаткування;
 • набуття вмінь нарахування та сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів при різних системах оподаткування суб’єктами господарювання;
 • засвоєння основних принципів та особливостей ведення обліку на підприємствами різних видів економічної діяльності;
 • оволодіння навичками самостійного відображення в обліку операцій на підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва та в транспортних організаціях та ін.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності» є нормативною дисципліною підготовки магістрів з обліку і оподаткування. Вона формує базу знань та взаємопов’язана з такими дисциплінами, як «Фінансовий облік», «Фінансовий аналіз», «Організація обліку і оптимізація оподаткування», «Стратегічний управлінський облік», «Звітність підприємств», «Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Фінансовий контроль в галузях економіки» та ін.

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
 • цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

спеціальні:

 • здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

 

Вивчення дисципліни «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

знати:

 • нормативні-правові документи, які регламентують ведення обліку та оподаткування господарських операцій на підприємствах торгівлі, сільського господарства, транспорту та будівництва, фінансовій та страховій сферах, туристичному та готельному бізнесі;
 • особливості організації обліку підприємств різних видів економічної діяльності;
 • особливості оподаткування СГД за видами діяльності та системами оподаткування;
 • місце і значення облікової та податкової систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

вміти:

 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств різних видів економічної діяльності;
 • застосовувати в практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення обліку в торговельних, транспортних, сільськогосподарських і будівельних та інших підприємствах;
 • вирішувати завдання різних видів складності щодо ведення обліку та оподаткування операцій на підприємствах різних видів економічної діяльності;
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку та оподаткування;
 • застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати

 • вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління;
 • знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;
 • обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства;
 • застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.
 • готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями;
 • вміти генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
 • аналізувати і оцінювати закономірності і тенденції розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування.

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми

Назва теми

Тема 1 Організація обліку і оподаткування СПД за видами економічної діяльності
Тема 2 Особливості обліку та оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
Тема 3 Облік та оподаткування діяльності підприємств будівельної галузі
Тема 4 Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування в торговельних підприємствах
Тема 5 Особливості обліку та оподаткування транспортно-експедиторської діяльності
Тема 6 Особливості обліку та оподаткування туристичної діяльності і готельного бізнесу

 

Рекомендована література

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 • Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 • Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 • Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14
 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2264 – III від 12.07.2007р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
 • Закон України «Про дорожній рух» від 06.93 р.  №3353-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 • Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»від06.2004р. № 1877-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1877-15.
 • Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003р № 1378-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
 • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 • Закон України «Про туризм» вiд 15.09.1995 р. № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
 • Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 р. №5211 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.
 • Закон України «Про захист прав споживачів» від 15.12. 1993 р. № 3682 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3682-12
 • Закон України «Про міжнародні договори» від 29.06.2004 р. № 1906-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
 • Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-1У[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15
 • Закон України «Про автомобільний транспорт» в редакції закону від 23.02. 2006 р. № 3492-1У [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
 • Наказ Міністерства доходів і зборів «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13.
 • Наказ Держкомстату України «Про затвердження методологічних положень щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства» від 12.2006 № 607 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN25473.html.
 • Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 16.03.2004.р. №19[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/reg9012?an=148&ed=2009_10_19.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження загальних умов укладання і виконання договорів підряду у капітальному будівництві» від 01.08.2005 р. № 668 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» від 15.03.2006 р. № 297 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2006-%D0%BF
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» від 14.08.2013р. № 843-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80.
 • Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 • НП(С)БО 9 «Запаси», затверджено Наказом МФУ від 20.10. 1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджено наказом МФУ від 18.11.2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
 • НП(С)БО 16 «Витрати», затверджено наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
 • НП(С)БО 18 «Будівельні контракти», затверджено Наказом МФУ від 28.04.2001р. № 205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01
 • НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» затверджено наказом МФУ від 10.08.2000 р. №193 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.
 • Інструкція про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП «Укркомунобслуговування». Затверджено наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.2000 р. № 230 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://ips.ligazakon.net/document/fin2209?an=377&ed=2000_10_13
 • Інструкція про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання. Наказ Держтурадміністрації України від 06.06.2005 р. № 50[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0765-05
 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 • Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування власного капіталу та залучення майна колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств новоствореними сільськогосподарськими підприємствами, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 р. № 190 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net /document/FIN2965.
 • Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. № 390 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/ rada/ show/v0390555-09.
 • Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 28.05.2001 р. №132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01/ed20051031/ find?text=%C2%E8%F2% F0%E0% F2%E8+%ED%E0+%E7%E1%F3%F2.
 • Лист ДФС «Про забезпечення сплати акцизного податку з роздрібного продажу» від 20.01.2015 р. № 1519/7/99-99-19-03-03-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/179767.html
 • Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. №145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/me02094?an=1140&ed=2010_03_02
 • Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 • Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: навч. посіб. / З.А. Балченко. – К.: КУТЕП, 2006. – 232 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tourism-book.com/pbooks/book-25/ua/
 • Гончарук С.М., Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296 с.
 • Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 541 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt-kt.net/books/book-14/
 • Організація готельного обслуговування: підручник / Мальська М.П., Пандяк І.Г. – К., 2011. – 366 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/605-organzatsya-gotelnogo-obslugovuvannyamalska-mp.html.
 • Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с.
 • Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 233 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://buklib.net/books/21902/
 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.С. : навч. посіб. – Х.: Видавництво «Форт», 2015. – 200 с.
 • Бухгалтерський облік у галузях економіки:Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. – К.: МАУП, 2005. – 968 с.
 • Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А.В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 418с.
 • Шот А.П.Облік і оподаткування за видами економічної діяльності. Опорний конспект лекцій. – Львів. ‐ – 117 с.
 • Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.
 • Публічний звіт про діяльність Міндоходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://minrd.gov.ua/data/files/10866.pdf.
 • Торгово-промислова палата України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 • Центр соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус