Шот Анна Петрівна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: hanna.shot@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми обліку, аудиту, фінансового контролю, регіональної економіки, розвиток національної енергетичної системи, запровадження та використання елементів логістики на вітчизняних підприємствах, інші.

Курси

Публікації

Навчальні посібники

 1. Шот А. П. Фінансовий облік: [навчальний посібник]. – К. : Вид–во „Центр навчальної літератури ”, 2004. – 165 с.
 2. Шот А. П. Фінансовий облік / А.П. Шот, С.М. Нікшич: [навчальний посібник]. – Рівне. : Видавництво ВРІС КСУ, 2011. – 237 с.
 3. Шот А.П., Романів Є.М. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.
 4. Шот А.П. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. – 342 с.
 5. Шот А. П. Фінансовий облік. Практикум : [навчальний посібник]. – Львів.: Львівська державна фінанс. акад., 2010. – 236 с.
 6. Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку / Шот А.П., С.М. Гончарук. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296с.
 7. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с.
 8. Шот А.П. Облік і оподаткування за видами економічної діяльності. Опорний конспект лекцій для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «магістр», Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 117 с.
 9. Шот А.П. Бухгалтерський облік в галузях економіки. : [навчальний посібник]. –Львів :ВидавництвоТзОВ «Растр -7», 2020. – 376 с.

Наукові публікації

 1.  Шот А. П. Стратегічні інструменти забезпечення енергетичної безпеки держави /Є. В. Крикавський, А. П. Шот // Праці ІІ наук.-практ. семінару з міжнародною участю [Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення], (Черкаси, 21–22 жовтня 2010 р.) /  Мн-во освіти і науки України, Київськ. техн. ун–т. – Черкаси : Вид–ць Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 188–194.
 2. Шот А. П. Контроль якості аудиторських послуг / Гончарук С. М., Шот А.П. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 156 –160.
 3. Шот А. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / Шот А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць. – Львів : ЛУБП, 2011. – № 6. – С. 220–226.
 4.  Шот А. П. Проблеми удосконалення ринку електроенергії в Україні в контексті виходу з кризи / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2011. – № 20. – С. 66–73.
 5. Шот А.П. Передумови стабілізації національної економіки і макроекономічні пріоритети / Шот А.П., Петецький І. // Сучасна наукова економічна думка. Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. – Київ : УБС НБУ, 2011. – № 2 (11). – С. 3–7.
 6. Шот А.П. Макроекономічні чинники антикризової політики і досвід Польщі / Шот А.П., Малолєпши П. // Ефективність державного управління [Текст] : наук. збірник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред.чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 26. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 382–387.
 7. Шот А. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / Шот А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць. – Львів : ЛУБП, 2011. – № 6. – С. 220–226.
 8. Шот А. П. Проблеми забезпеченості України енергоресурсами та їх вплив на розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / А.П. Шот // Збірн. тез доп. УІ Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові механізми активізації підприємництва], (Львів, 10–11 листопада 2011 р.) / Мн-во фінансів України, Львів. держ. фінанс. академія. – Львів: Держ. фінанс. академія, 2011. – С. 217–220.
 9. Шот А.П. Удосконалення звітності підприємств як необхідна умова інтеграції України у світовий економічний простір / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2012. – № 23 . – С.149−157 .
 10. Екологічна складова концепції корпоративної соціальної відповідальності та її вплив на конкурентоспроможність підприємств / А.П. Шот, С.М. Гончарук // Матеріали ХІІ міжнародної наук.-метод. конф. [Безпека життєдіяльності людини−освіта, наука, практика], (Одеса, 15−17 травня 2013 р.) / Мн-во освіти і науки України, Одеський національний морський університет. – Одеса : Вид–во „ВМВ”, 2013. – С. 287–290.
 11. Шот А. П. Державний внутрішній фінансовий контроль та його ефективність в контексті євроінтеграційних процесів / А.П. Шот // Збірн. тез доп. УІІ Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові механізми активізації підприємництва], (Львів, 10–11 листопада 2013 р.) / Мн-во освіти і науки України, Львів. держ. фінанс. академія. – Львів: Держ. фінанс. академія, 2013. – С. 252-254..
 12. Шот А.П. Роль кредитної політики комерційних банків у забезпеченні їх ефективної діяльності / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2014. – № 26. – С.191−198 .
 13. Шот А.П. Оцінка діяльності та роль державного внутрішнього фінансового контролю і аудиту в сучасних умовах / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2014. – № 25. – С.76−83.
 14. Шот А.П. Тенденції розвитку туризму в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / А.П. Шот // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. [Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) / Мн-во освіти і науки України, ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці, 2015. – С. 97–100.
 15. Шот А.П. Вплив фінансово-економічної кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств / А.П. Шот // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2-6 лютого 2016 р.). – Львів, 2016. – С.110-112.
 16. Шот А.П. Вплив фінансової кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств Львівщини. / А.П. Шот // Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2016. Випуск (1) 47. Том 1. –  С. 306 -311.
 17. Шот А.П. Проблеми залучення депозитних коштів комерційними банками в умовах фінансової кризи / А.П. Шот, Т. М. Бахур // Матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. [Фінансово-кредитна система: вектор розвитку], (Ужгород, 26 квітня 2017 р.). – Ужгород, 2017. – С.103-104.
 18. Шот А.П. Удосконалення обліку розрахунків з кредиторами в умовах фінансової кризи.  / А.П. Шот //  Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2017. Випуск (1) 49. Том 1. –  С. 370 –  374.
 19. Шот А.П. Зміни в законодавстві з питань оподаткування та обліку в Україні / А.П. Шот, А.С. Сівак // Бізнес-Інформ., 2017. – № 11. – С.80-88.
 20. Шот А.П. Обліково-аналітичні аспекти податків за списаною кредиторською заборгованістю / А.П. Шот // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів], (Ужгород, 26 -27 жовтня 2017 р.). – Ужгород, 2017. – С. 170-172.
 21. Шот А.П.  Аналіз впливу діяльності туристичного бізнесу на доходи місцевих бюджетів. / А.П. Шот //  Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2018. Випуск (1) 51. Том 1. –  С. 393-400.
 22. Шот А.П. Аутсорсинг бізнес-процесів в контексті законодавчих змін / А.П. Шот // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції [Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств]. (Одеса, 9-10 листопада 2018 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.- С.124-127.
 23. Шот А.П. Імплементація законодавства Європейського Союзу щодо нефінансової звітності у вітчизняну практику / А.П. Шот // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С.42-43.
 24. Шот А.П. Вплив правопорушень в бюджетній сфері на економічну безпеку держави / А.П. Шот, В.А. Охрім // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – С.60-62.
 25. Шот А.П. Аналітичний огляд змін чинного законодавства у сфері бухгалтерського обліку / А.П. Шот, Ю.О. Мосолова // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – С.53-54.
 26. Шот А.П. Ризики шахрайства в бізнесових структурах та методи їх попередження. / А.П. Шот // Матеріали науково-практичної конференції [Ефективне управління економікою: теорія і практика]. (Рівне, 15-16 березня 2019 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019.- С. 50-52.
 27. Шот А.П. Адміністрування ПДВ: проблеми стягнення та відшкодування / Шот А.П. // Сучасна парадигма публічного управління: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. 552-555.
 28. Шот А.П. Міжнародний досвід та вітчизняна практика створення забезпечення під обтяжливі контракти. / А.П. Шот // Матеріали науково-практичної конференції [Соціально-економічний розвиток суспільства]. (м. Дніпро, 20-21 грудня 2019 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019.- С. 49-53.
 29. Шот А.П. Аналіз впливу служби внутрішнього аудиту на діяльність суб’єктів господарювання.Бізнес Інформ. – 2020. – №1. C. 278–284. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-278-284.
 30. Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Обліково-аналітичні аспекти внутрішнього аудиту комунальних підприємств. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 307–313.  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-307-313.
 31. Шот А.П., Гончарук С.М., Приймак С.В.   Практичні аспекти імплементації МСФЗ та принципів облікової політики у бізнесові структури / А.П. Шот, С.М. Гончарук, С.В. Приймак //  Проблеми економіки № 1 (43), 2020. – С. 305-311. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-305-311.
 32. Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Методологічні підходи до підвищення якості аудиту фінансової звітності. ModernEconomics. 2020. № 20(2020). С. 53-59. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-09.
 33. Шот А.П.Обліково-аналітичні технології менеджменту авіакомпаній України. / С.В. Приймак , А.П. Шот, Б.Б. Сенишин // Journalofscience. Lyon VOL.1. – 2020. №13.– С.41-51.
 34. Шот А. П.Український ринок праці в умовах COVID-19 та облікові аспекти оплати праці [Текст] / А. П. Шот, Ю. О. Мосолова // Молодий вчений. — 2020. — №12. – С. 179- 185. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/36.pdf
 35. Шот А.П.Роль фінансового контролю у наповненні Державного бюджету. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). –ьвів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. – С.83-86. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2020.pdf.
 36. Шот А.П.Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні в умовах глобалізації економіки. / А.П. Шот// The 4 thInternationalscientificandpracticalconference “Science, society, education: topicalissuesanddevelopmentprospects” (March 16-17, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. – С.453-456.
 37. Шот А.П., Сподарик Т. І. Сучасні тенденції впровадження IT в бізнес. Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами IВсеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – С. 242-244.
 38. Шот А.П., Дадак В.В. Проблеми відображення інтелектуального капталу в обліку та пропозиції щодо їх вирішення. А.П. Шот, Дадак В.В. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права]. (Полтава, 1 червня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч.1. С.14-16.
 39. Шот А.П. Фінансові ресурси територіальних громад та ефективність їх використання в умовах економічної нестабільності. /А.П. Шот// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Сучасна парадигма публічного управління]. (м. Львів, 12 листопада 2020 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 298-302.
 40. Шот А.П. , МосоловаЮ.О. Франчайзинг – фінансова модель сучасного бізнесу. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С.274-277.URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk_ 02.2021.pdf.

Біографія

У 1989 році закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут (спеціальність – “Ревізія і контроль”). Закінчивши навчальний заклад, працювала в КРУ у Львівській області.

З 1990 по 2015 р. працювала доцентом на кафедрі обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 році у ЛНУ „Львівська політехніка” захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Проекти

Проекти – участь у розробці кафедральної теми «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції»

Нагороди

Нагороджена грамотами ЛДФА та КРУ у Львівській обл. за багаторічну плідну працю і значний внесок у підготовку високопрофесійних фахівців для КРУ та фінансової системи України, за активну участь у національно-патріотичному вихованні молоді.

Розклад