Фінансовий облік 1 (УФО-31с)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Шот А. П.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФО-31сдоцент Шот А. П.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________Фінансовий облік _______

(назва навчальної дисципліни)

  

Нормативна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація : «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 

Фінансово-господарська діяльність під­приємств, яка характеризує його майновий стан та фінансове положення.

 

Мета навчальної дисципліни

 

Навчити студентів володіти методикою відображення господарських операцій відповідно до затверджених національних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності,  вміти застосовувати здобуті теоретичні знання, навички та вміння у практичній діяльності.

 

Основні завдання

 

Надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань, витрат, доходів та фінансових результатів з використанням прогресивних форм і національних стандартів.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

 

Навчальна дисципліна «Фінансовий облік» є нормативною дисципліною спеціалізації підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як : «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Податкова система» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як  «Аудит», «Звітність підприємств», «Аналіз в галузях економіки», «Контроль і ревізія», «Управлінський облік» тощо.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • Здатність до професійного (усного та письмового) спілкування діловою українською та іноземною мовами.
 • Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.
 • Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність до застосовування загальнонаукових і фундаментальних знань та проведення досліджень на відповідному рівні.

 

спеціальні:

 • Уміти застосовувати основи організації обліку і контролю на підприємстві, володіти відповідними практичними навичками щодо: формування облікової політики; розробки форм документів за відсутності їх нормативного регулювання; розробки форм внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень; архівування документації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Уміння забезпечувати ведення бухгалтерського обліку в частині об’єктів, щодо яких існують альтернативні позиції в нормативних документах, або які підлягають врегулюванню на рівні облікової політики підприємства.
 • Уміння організовувати працю облікових працівників згідно їх правового статусу в частині: форми організації бухгалтерського обліку; визначення оптимальної чисельності облікових працівників і структури бухгалтерської служби; розподілу обов’язків між обліковими працівниками; заходів з підвищення кваліфікації та проведення атестації облікових працівників; вимог до обладнання робочих місць облікових працівників; процедури приймання-передачі справ при зміні бухгалтера; планування роботи облікових працівників за допомогою структурних та індивідуальних графіків виконання бухгалтерської роботи.
 • Володіння відповідними практичними навичками щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: забезпечувати організацію та деталізацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку; групувати та класифікувати склад витрат виробництва; застосовувати сучасні методи обліку витрат; застосовувати управлінський аспект калькулювання собівартості продукції; використовувати методики внутрішньо господарського (управлінського) обліку для внутрішнього ціноутворення, складання калькуляцій обґрунтування управлінських рішень; уміти здійснювати бюджетування та бізнес-планування на підприємстві.

 

Вивчення дисципліни «Фінансовий облік» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

знати:

 • роль, місце і значення фінансового обліку в управлінні підприємством;
 • місце і значення облікової системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • структуру активів та пасивів підприємства;
 • порядок ведення операцій з грошовими коштами;
 • причини виникнення дебіторської заборгованості та порядок її погашення;
 • порядок формування та обліку власного капіталу;
 • методику відображення в обліку зобов’язань за розрахунками з постачальниками, банками, працівниками, бюджетом, за ЄСВ;
 • структуру доходів та витрат підприємства за видами діяльності;
 • методику визначення фінансових результатів діяльності підприємства;
 • методику ведення обліку оборотних та необоротних активів;
 • структуру витрат виробництва та облік операцій з формування собівартості продукції (робіт, послуг).

уміти:

 • визначати сутність об’єктів фінансового обліку та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств;
 • вчитися і оволодівати сучасними знаннями з дисципліни;
 • виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом;
 • використовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності;
 • вирішувати виробничі ситуації з придбання та реалізації активів;
 • вести облік операцій пов’язаних із залученням фінансових інвестицій;
 • відображати в обліку операції з формування та зміни розміру зареєстрованого капіталу;
 • вести облік операцій за зобов’язаннями підприємства;
 • складати розрахунки відпускних, компенсації за невикористану відпустку, допомоги з тимчасової непрацездатності та нарахування заробітної плати.
 • працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття;
 • аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

 

Програмні результати навчання

 • Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та та  державному секторі економіки.
 • Вміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації.
 • Вміння здійснювати підготовку фінансової бухгалтерської звітності. Визначити інформаційні потреби користувачів звітної інформації в управлінні підприємством.
 • Вміння надати практичні рекомендації щодо застосування в системі економічної безпеки підприємства методики діагностики економічної надійності зовнішніх контрагентів.
 • Вміння застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних досліджень у галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
 • Володіння навиками письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу.

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

Тема 1 Фінансовий облік як наука та його організація
Тема 2 Облік необоротних матеріальних та нематеріальних активів
Тема 3 Облік запасів
Тема 4 Облік грошових коштів
Тема 5 Облік фінансових інвестицій
Тема 6 Облік дебіторської заборгованості
Тема 7 Облік власного капіталу
Тема 8 Облік забезпечення зобов’язань
Тема 9 Облік зобов’язань
Тема 10 Облік орендних операцій
Тема 11 Облік розрахунків з оплати праці
Тема 12 Облік розрахунків підприємства за ЄСВ
Тема 13 Облік витрат діяльності підприємства
Тема 14 Облік доходів та фінансових результатівдіяльності підприємства

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Кодекс законів про працю в України від 10.12.1971 р. № 322-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 9. Законом України «Про страхування»від 03.1996 р. №85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 10. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 11. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 12. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504 / 96 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 13. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
  від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 15. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 16. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від07.2010 року № 2464VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 17. Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 18. Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 19. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 20. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 21. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 22. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.Пос­­танова правління НБУ від 29.12.2017р. № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.
 23. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 24. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 25. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 26. Буряк П., Шот А. Облік запасів підприємства: [навч. посіб.]. – Львів. – ЛДФЕІ, 2003. – 88 с.
 27. Волкова І.А. Фінансовий облік -1 : [навч. посіб. ] – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 228 с.
 28. Гончарук С.М., Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296 с.
 29. Жолнер І. В.Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. [навч. посіб.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 30. Коблянська О.І. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – К.: Знання, 2004. – 473 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studopedia.info/6-50120.html
 31. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: [підручник]. – Київ: Вид.-во «Центр навч. літ.», 2004. – 632 с.
 32. Фінансовий облік. [навч. посіб.] /За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.
 33. Пушкар М.С. Фінансовий облік : [підручник] . – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://librarium.mywebcommunity.org/.
 34. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посіб.] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014.– 604 с.
 35. Романів Є.М., Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.
 36. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посіб.] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 37. Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. – 342 с.
 38. Шот А. П.Фінансовий облік. Практикум: [навч. посіб.]: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Львів: ЛДФА, 2010. – 236 с.
 39. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772с.
 40. А. Шот Бухгалтерський облік в галузях економіки:навч. посіб. Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2020.  376 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус