Anna Shot

Position: Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Control

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2356450

Email: hanna.shot@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Problematic moments in accounting, auditing, financial control, regional economy, development of national energetic system, development and management of logistics elements at state enterprises.

Courses

Publications

Навчальні посібники

 1. Шот А.П., Романів Є.М. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.
 2. Шот А.П. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. – 342 с.
 3. Шот А. П. Фінансовий облік. Практикум : [навчальний посібник]. – Львів.: Львівська державна фінанс. акад., 2010. – 236 с.
 4. Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку / Шот А.П., С.М. Гончарук. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296с.
 5. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с.

Наукові публікації

 1.  Шот А. П. Контроль якості аудиторських послуг / Гончарук С. М., Шот А.П. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 156 –160.
 2. Шот А. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / Шот А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць. – Львів : ЛУБП, 2011. – № 6. – С. 220–226.
 3.  Шот А. П. Проблеми удосконалення ринку електроенергії в Україні в контексті виходу з кризи / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2011. – № 20. – С. 66–73.
 4. Шот А.П. Передумови стабілізації національної економіки і макроекономічні пріоритети / Шот А.П., Петецький І. // Сучасна наукова економічна думка. Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. – Київ : УБС НБУ, 2011. – № 2 (11). – С. 3–7.
 5. Шот А.П. Макроекономічні чинники антикризової політики і досвід Польщі / Шот А.П., Малолєпши П. // Ефективність державного управління [Текст] : наук. збірник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред.чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 26. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 382–387.
 6. Шот А. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / Шот А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць. – Львів : ЛУБП, 2011. – № 6. – С. 220–226.
 7. Шот А. П. Проблеми забезпеченості України енергоресурсами та їх вплив на розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / А.П. Шот // Збірн. тез доп. УІ Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові механізми активізації підприємництва], (Львів, 10–11 листопада 2011 р.) / Мн-во фінансів України, Львів. держ. фінанс. академія. – Львів: Держ. фінанс. академія, 2011. – С. 217–220.
 8. Шот А.П. Удосконалення звітності підприємств як необхідна умова інтеграції України у світовий економічний простір / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2012. – № 23 . – С.149−157 .
 9. Екологічна складова концепції корпоративної соціальної відповідальності та її вплив на конкурентоспроможність підприємств / А.П. Шот, С.М. Гончарук // Матеріали ХІІ міжнародної наук.-метод. конф. [Безпека життєдіяльності людини−освіта, наука, практика], (Одеса, 15−17 травня 2013 р.) / Мн-во освіти і науки України, Одеський національний морський університет. – Одеса : Вид–во „ВМВ”, 2013. – С. 287–290.
 10. Шот А. П. Державний внутрішній фінансовий контроль та його ефективність в контексті євроінтеграційних процесів / А.П. Шот // Збірн. тез доп. УІІ Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові механізми активізації підприємництва], (Львів, 10–11 листопада 2013 р.) / Мн-во освіти і науки України, Львів. держ. фінанс. академія. – Львів: Держ. фінанс. академія, 2013. – С. 252-254..
 11. Шот А.П. Роль кредитної політики комерційних банків у забезпеченні їх ефективної діяльності / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2014. – № 26. – С.191−198 .
 12. Шот А.П. Оцінка діяльності та роль державного внутрішнього фінансового контролю і аудиту в сучасних умовах / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2014. – № 25. – С.76−83.
 13. Шот А.П. Тенденції розвитку туризму в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / А.П. Шот // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. [Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) / Мн-во освіти і науки України, ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці, 2015. – С. 97–100.
 14. Шот А.П. Вплив фінансово-економічної кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств / А.П. Шот // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2-6 лютого 2016 р.). – Львів, 2016. – С.110-112.
 15. Шот А.П. Вплив фінансової кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств Львівщини. / А.П. Шот // Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2016. Випуск (1) 47. Том 1. –  С. 306 -311.
 16. Шот А.П. Проблеми залучення депозитних коштів комерційними банками в умовах фінансової кризи / А.П. Шот, Т. М. Бахур // Матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. [Фінансово-кредитна система: вектор розвитку], (Ужгород, 26 квітня 2017 р.). – Ужгород, 2017. – С.103-104.
 17. Шот А.П. Удосконалення обліку розрахунків з кредиторами в умовах фінансової кризи.  / А.П. Шот //  Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2017. Випуск (1) 49. Том 1. –  С. 370 –  374.
 18. Шот А.П. Зміни в законодавстві з питань оподаткування та обліку в Україні / А.П. Шот, А.С. Сівак // Бізнес-Інформ., 2017. – № 11. – С.80-88.
 19. Шот А.П. Обліково-аналітичні аспекти податків за списаною кредиторською заборгованістю / А.П. Шот // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів], (Ужгород, 26 -27 жовтня 2017 р.). – Ужгород, 2017. – С. 170-172.
 20. Шот А.П.  Аналіз впливу діяльності туристичного бізнесу на доходи місцевих бюджетів. / А.П. Шот //  Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2018. Випуск (1) 51. Том 1. –  С. 393-400.
 21. Шот А.П. Аутсорсинг бізнес-процесів в контексті законодавчих змін / А.П. Шот // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції [Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств]. (Одеса, 9-10 листопада 2018 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.- С.124-127.
 22. Шот А.П. Імплементація законодавства Європейського Союзу щодо нефінансової звітності у вітчизняну практику / А.П. Шот // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С.42-43.
 23. Шот А.П. Вплив правопорушень в бюджетній сфері на економічну безпеку держави / А.П. Шот, В.А. Охрім // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – С.60-62.
 24. Шот А.П. Аналітичний огляд змін чинного законодавства у сфері бухгалтерського обліку / А.П. Шот, Ю.О. Мосолова // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – С.53-54.
 25. Шот А.П. Ризики шахрайства в бізнесових структурах та методи їх попередження. / А.П. Шот // Матеріали науково-практичної конференції [Ефективне управління економікою: теорія і практика]. (Рівне, 15-16 березня 2019 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019.- С. 50-52.
 26. Шот А.П. Адміністрування ПДВ: проблеми стягнення та відшкодування / Шот А.П. // Сучасна парадигма публічного управління: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. 552-555.

Biography

1989 graduated from St. Petersburg institute of finance and economy ( specialization “Revision and control”). After graduation was working at KRU of Lviv Region.

1990- 2015assistant professorat the department of Accounting and auditing of Lviv National financial academy.

On the 3rd of September 2015 assistant professor at the department of Accounting and auditing at the faculty of Business and finance management at Lviv National university of Ivan Franko.

In 2010 at Lviv polytechnic National university presented thesis for receiving Phd degree in economic science.

In 2012 got Phd degree at the department of Accounting and auditing.

Projects

Projects – participation in the development of the departmental theme “Harmonization of accounting and audit in the context of European integration”

Awards

She was awarded the diploma of LDFA and KRU in Lviv region. for many years of fruitful work and significant contribution to the training of highly professional specialists for the KRU and the financial system of Ukraine, for active participation in national-patriotic education of young people.

Schedule

Page with teachers schedule not found!