Звітність підприємств

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836Долбнєва Д. В.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФО-41сДолбнєва Д. В.

Опис курсу

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: порядок і методика складання різних форм фінансової, податкової та статистичної звітності.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів сучасну систему знань про зміст, структуру, порядок складання і використання різних видів і форм звітності підприємства.

 

Основні завдання

У процесі вивчення навчальної дисципліни перед студентами поставлені такі завдання:

1) засвоїти основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують звітність підприємств;

2) знати зміст, структуру і порядок складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам;

3) розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль

в оцінюванні діяльності підприємства;

4) вміти готувати (накопичувати) необхідну для звітності інформацію;

5) заповнювати форми звітності, забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Звітність підприємств» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і пов’язана із такими навчальними дисциплінами: «Бухгалтерський облік (загальна теорія), «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Аналіз за видами економічної діяльності», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Економічний аналіз», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Основи економічного контролю», «Основи податкового контролю», «Основи форензіку» та інші.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність працювати в команді або автономно;
 • здатність бути критичним та самокритичним;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності та ін.

спеціальні:

 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;
 • досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві трансформаційним процесам в економіці;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів;
 • відображати інформацію про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення

 

Вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

– законодавчі і нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, а також ті, що регламентують функціонування облікової системи країни в цілому;

– концептуальні засади фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку;

– суть, значення, завдання і призначення звітності;

– види і форми звітності, їх відмінності;

– зміст, структуру і порядок складання різних видів і форм звітності, які подає підприємство відповідним користувачам;

– правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань на підприємствах;

– економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;

– порядок аналізу фінансового стану підприємства за показниками фінансової звітності;

б) уміти:

– застосовувати положення законодавчих і нормативно-правових актів у практичній діяльності підприємств при складанні і поданні фінансової звітності;

– визначати критерії та ознаки оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності;

– готувати (накопичувати) необхідну для складання звітності інформацію;

– застосовувати дані бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності;

– проводити інвентаризацію активів, зобов’язань, оформляти відповідні документи за її результатами та відображати на рахунках бухгалтерського обліку виявлені відхилення;

– використовувати облікову інформацію при складанні звітності підприємств;

– заповнювати різні форми звітності;

– забезпечувати достовірність даних звітності;

– диференціювати інформацію відповідно до її користувачів: зовнішніх та внутрішніх;

– перевіряти узгодженість показників різних форм звітності; проводити виправлення помилок, допущених при складанні звітності;

– здійснювати аналіз господарської діяльності підприємства на основі показників фінансової звітності;

– використовувати дані, подані у різних формах звітності для прийняття відповідних управлінських рішень;

– впроваджувати на підприємствах України новітню методологію бухгалтерського обліку, звітності відповідно до вимог ринкової економіки;

– застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

 

Програмні результати навчання

– знати місце і значення обліково-аналітичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів інформації у вирішенні проблем діяльності суб’єктів господарювання;

– знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;

– розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;

– визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, звітності, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;

– формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;

– володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, звітності та оподаткування господарської діяльності підприємств;

– розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації;

– усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування;

– вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття;

– виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, планування та управління часом;

– розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

Тема 1.Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності підприємств

 

Тема 2.Баланс (звіт про фінансовий стан)

 

Тема 3.Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

 

Тема 4.Звіт про рух грошових коштів

 

Тема 5.Звіт про власний капітал

 

Тема 6.Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

 

Тема 7.Зведена і консолідована фінансова звітність

 

Тема 8.Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

 

Тема 9.Податкова звітність

 

Тема 10.Статистична і спеціальна звітність

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 4. Закон України „Про державну статистику” від 17.09.92 р. № 2614-XII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
 5. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 10.2017 р. № 2164-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 7. Постанова КМУ „Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” від 09.08.93 р. № 611 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF
 8. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00/parao119
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
 13. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 14. Порядок подання фінансової звітності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
 15. Про примітки до річної фінансової звітності, затв. наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00
 16. Про затвердження форм державної статистичної звітності про використання робочого часу та Інструкції щодо їх заповнення: затв. наказом Державного комітету статистики України від 04.01.2000 р. № 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0074-00
 17. Інструкція зі статистики заробітної плати: затв. наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04
 18. Інструкція зі статистики кількості працівників: затв. наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05
 19. Методичні рекомендації із застосування бухгалтерського обліку малими підприємствами: Затв. . наказом Мінфіну України від 15.06.2011 р. № 720 https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/2081-720.html
 20. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/3759-433.html
 21. Верига Ю. А. Звітність підприємств : [навчальний посібник] / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. ¾ К. : Центр учбової літератури, 2009.  – 776 с. https://www.twirpx.com/file/1867694/
 22. Лишиленко А. В. Бухгалтерський облік : [навчальний посібник] : 3-е вид. пер. і . доп. / А. В. Лишиленко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 736 с. http://www.prof-buh.in.ua/wp-content/uploads/2014/01/Lishilenko_BuhUch%20(ukr).pdf
 23. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. / М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2014. − 585 с. https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=451&num=9
 24. Приймак С. В. Звітність підприємств : Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл. : С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. –  Львів : ЛДФА,  Видавництво «Ліга Прес», 2014. – 604 с.
 25. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник / С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів : Ліга Прес, 2016. – 268 с.

Матеріали

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус