Звітність підприємств

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Долбнєва Д. В.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФО-41сДолбнєва Д. В.

Опис курсу

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є порядок і методика складання різних форм фінансової, податкової та статистичної звітності.

 Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є сформувати у студентів сучасну систему знань про зміст, структуру, порядок складання і використання різних видів і форм звітності підприємства.

 Основні завдання

Завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з основними методичними та методологічними питаннями складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності за результатами господарської діяльності відповідно до чинного законодавства, формування творчого підходу у прийнятті оптимальних управлінських рішень з урахуванням показників звітності.

 Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

підготовки бакалаврів

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, сформованих при вивченні таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія), «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Облік і звітність в оподаткуванні» та інші. Вивчення навчальної дисципліни формує базу знань для подальшого вивчення таких дисциплін як «Облік і контроль в системі оподаткування підприємства», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Облік в управлінні підприємством» та інші.

 Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

 • концептуальні засади фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку;
 • основні законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують порядок складання і подання звітності підприємств;
 • суть, значення і завдання звітності;
 • види і форми звітності, їх відмінності;
 • зміст, структуру і порядок складання різних видів і форм звітності, які подає підприємство відповідним користувачам;
 • економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;
 • порядок аналізу фінансового стану підприємства за показниками фінансової звітності.

б) уміти:

 • визначати критерії та ознаки оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності;
 • готувати (накопичувати) необхідну для складання звітності інформацію;
 • використовувати облікову інформацію при складанні звітності підприємств;
 • заповнювати різні форми звітності;
 • забезпечувати достовірність даних звітності;
 • диференціювати інформацію відповідно до її користувачів: зовнішніх та внутрішніх;
 • перевіряти узгодженість показників різних форм звітності; проводити виправлення помилок, допущених при складанні звітності.;
 • здійснювати аналіз господарської діяльності підприємства на основі показників фінансової звітності;
 • використовувати дані, подані у різних формах звітності для прийняття відповідних управлінських рішень.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

Тема 1. Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності підприємств
Тема 2. Баланс (звіт про фінансовий стан)
Тема 3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів
Тема 5. Звіт про власний капітал
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Тема 9. Податкова звітність в Україні
Тема 10. Статистична і спеціальна звітність

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 4. Закон України „Про державну статистику” від 17.09.92 р. № 2614-XII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
 5. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 10.2017 р. № 2164-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 7. Постанова КМУ „Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” від 09.08.93 р. № 611 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF
 8. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00/parao119
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
 13. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 14. Порядок подання фінансової звітності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
 15. Про примітки до річної фінансової звітності, затв. наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00
 16. Про затвердження форм державної статистичної звітності про використання робочого часу та Інструкції щодо їх заповнення: затв. наказом Державного комітету статистики України від 04.01.2000 р. № 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0074-00
 17. Інструкція зі статистики заробітної плати: затв. наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04
 18. Інструкція зі статистики кількості працівників: затв. наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05
 19. Методичні рекомендації із застосування бухгалтерського обліку малими підприємствами: Затв. . наказом Мінфіну України від 15.06.2011 р. № 720 https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/2081-720.html
 20. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/3759-433.html
 21. Верига Ю. А. Звітність підприємств : [навчальний посібник] / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. ¾ К. : Центр учбової літератури, 2009.  – 776 с. https://www.twirpx.com/file/1867694/
 22. Лишиленко А. В. Бухгалтерський облік : [навчальний посібник] : 3-е вид. пер. і . доп. / А. В. Лишиленко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 736 с. http://www.prof-buh.in.ua/wp-content/uploads/2014/01/Lishilenko_BuhUch%20(ukr).pdf
 23. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. / М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2014. − 585 с. https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=451&num=9
 24. Приймак С. В. Звітність підприємств : Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл. : С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. –  Львів : ЛДФА,  Видавництво «Ліга Прес», 2014. – 604 с.
 25. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник / С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів : Ліга Прес, 2016. – 268 с.

Матеріали

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму