Звітність підприємств

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836Лобода Н. О.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФО-41сЛобода Н. О.

Опис курсу

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: є теоретичні основи та практичні аспекти складання звітності підприємства.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань з методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та іншої звітності, передбаченої національним законодавством та Міжнародним стандартами фінансової звітності та вміння використовувати звітність в обґрунтуванні управлінських рішень.

Основні завдання:

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • вивчення основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують процес формування та подання звітності підприємств;
 • вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам;
 • пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;
 • формування умінь заповнювати будь-які форми звітності; забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Звітність підприємств» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Фінанси, гроші і кредит»,  «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Податкова система», «Фінансовий облік» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Облік і оподаткування за ВЕД», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Організація обліку і оптимізація оподаткування», «Аудит», «Основи форензіку».

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують порядок формування та подання звітності підприємства;
 • зміст, структуру і порядок складання фінансової звітності (в т.ч. консолідованої, зведеної звітності);
 • економічну сутність її показників та їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;
 • порядок виправлення помилок і зміни у фінансових звітах підприємства;
 • види, порядок формування і подання статистичної і спеціальної звітності.

б) уміти:

 • демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, закладених у показниках звітності;
 • готувати необхідну для звітності обліково-аналітичну інформацію;
 • формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • компетентно застосувати набуті знання в широкому діапазоні практичної роботи за фахом.

 

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

Тема 1. Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності підприємств

 

Тема 2. Баланс (звіт про фінансовий стан)

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів

 

Тема 5. Звіт про власний капітал

 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

 

Тема 9. Податкова звітність

 

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 10. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504 / 96 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 11. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 13. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 14. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від07.2010 року № 2464VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 15. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 16. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 17. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 18. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 19. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772с.
 20. Гарасим П. М. Організація обліку і звітності : [навч. посіб.] / Гарасим П. М., Приймак С. В., Гарасим М. П. – Львів : НВФ „Українські технології”, 2012. – 328 с.
 21. Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: [навч. посібник] / С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод. – К.: Центр учбової літератури. – 2012. – 416 с.
 22. Лобода Н.О. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 200 с.
 23. Лень В. С. Звітність підприємства: [підручник] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – [2-ге вид.]. – К. : Каравела, 2019. – 676 с.
 24. Мединська Т.В. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність: [навч.-практичний посібник] / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк. – К.: Алеута, 2012. – 188 с.
 25. Організація обліку : [навч. посіб.] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів : ЛДФА, 2011. – 192 с.
 26. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А.В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 418с.
 27. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посіб.] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014.– 604 с.
 28. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посіб.] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 29. Кузнецова С.О, Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : [навчальний посібник]. – Х. : ХТЕІ КНТЕУ. 2016. 318 с
 30. Приймак С.В., Костишина М.Т., Долбнєва Д.В. Звітність підприємств : [Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит»]. – Львів : ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014. 604 с.
 31. Приймак С.В., Костишина М.Т., Долбнєва Д.В. Фінансова звітність підприємств : [навчально-методичний посібник]. –Львів : Ліга Прес, 2016. 268 с.
 32. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.
 33. Публічний звіт про діяльність Міндоходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://minrd.gov.ua/data/files/10866.pdf.
 34. Торгово-промислова палата України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 35. Центр соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua

 

Internet– сайти

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 • http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 • http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

 

 

Матеріали

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус