Лобода Наталія Олександрівна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: nataliya.loboda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми обліку та аналізу лізингових операцій та фінансових інвестицій, економічні механізми європейської інтеграції, теоретичні засади аналізу ефективності інновацій

Курси

Публікації

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Облік і контроль в системі оподаткування : [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: Растр-7, 2018. – 318 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол№ 7 від 27.02.2018 р.)
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навч. посібник] / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)
 3. Бухгалтерський облік в галузях економіки: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2016. – 294 с.
 4. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 200 с.
 5. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 6. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”: [навч. посібник] / Д.В. Долбнєва, М.Т. Костишина, Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 256 с.
 7. Організація обліку: [навч. посібник] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів: ЛДФА, 2011. – 192 с.
 8. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода, М.Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.
 9. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 10. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2011. – 141 с.

 МОНОГРАФІЇ

 1. THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POST-QUARANTINE WORLD: [Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts] / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Katowice School of Technology. Monograph 42. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 465 с. (N. Loboda, O. Chabaniuk “CROWN CRISIS” AS AN INCENTIVE FOR DIGITALIZATION OF ACCOUNTING ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES. С. 186-191).
 2. Globalne aspekty Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Czestochowa, Akademia polonijna, 2016, s. 897 (Відсоткова ставка ФРС США як монетарна макроекономічна домінанта: онтологічний дискурс / Н.О. Лобода. – С. 91-98).
 3. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки: [колективна монографія] / за ред. Прохорової В.В.; Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків: “Смугаста типографія”, 2016. – 365 с. (Механізм розгортання фінансової кризи у Греції: маніпулювання обліково-аналітичними показниками / Н.О. Лобода. – С. 33-41.
 4. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: [колективна монографія] / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро: Герда, 2016. – 336 с. (Конвергенція обліково-аналітичних та фіскальних механізмів інвестування в Україні / Н.О. Лобода. – С. 147-159).
 5. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: [колективна монографія] / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. 455 с. (Первинна інсталяція лізингових операцій в облікових реєстрах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим. – С. 328-337).

 

СТАТТЯ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Учёт основных средств в компаративном дискурсе: предпосылки инвестиционного анализа / Н.А. Лобода // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – С. 74-75.
 2. Definicja wyników inwestycyjnych dla zintegrowanych kryteriów (teoretyczne i metodologiczne aspekty) / M.Р. Garasym, N.O. Loboda // Miscellanea Oeconomicae: Kielce, 2013. – Rok. 17. – Nr. 2. – С. 223-230.
 3. Efektywność inwestycji dyskursywnego podejścia / N. Loboda // Wspolczesne problemy zarzadzania: Jaroslaw: PWSTE, 2013. – Nr. 1 (Rynki finansowe i finance przedsiebiorsty). – С. 71-82.

СТАТТІ  У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 (ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ)

 1. Облікова політика ФРС США як мультипліката подвійного запису та особливості її функціонування в умовах світової фінансової кризи / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 173-182.
 2. Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у П(С)БО та М(С)БО: теоретико-методологічний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Серія “Економіка”: зб. наук. пр. / [редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема та ін.]. – Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2015. – Вип. 1 (45)  – Т. 2.  – С. 15-19.
 3. Власний капітал підприємства як об’єкт обліково-аналітичної діяльності / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – Вип. 12 (45). – Ч. 1.  – С. 67-73.
 4. Логістика інвестиційних процесів на підприємстві обліково-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія: економічні науки: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.В. Стибель, Я.І. Кирилів, Б.В. Гутий та ін.]. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. – Т. 16. – № 1 (58). – Ч. 1. – С. 84-
 5. Адміністрування розрахунків з дебіторами: контрольно-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Білик М.Д. та ін.]. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 329-338.
 6. Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект) / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Подільський державний аграрно-технічний університет: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Іванишин В.В., Гаврилянчик Р.Ю. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – Вип. 22. – Т. 2. – (Економічні науки). – С. 75-80.
 7. Структурна динаміка зобов’язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вип. 11 (41). – Ч. 2 – С. 102-110.
 8. Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності / Н.О. Лобода, М.М. Думич // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Куцик П.О., Шевчук В.О. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 16. – С. 112-116.
 9. Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – С. 315-324.
 10. Організаційна структура облікової діяльності у фінансових відносинах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10(37). – Ч. 3. – С. 147-152.
 11. Облікова політика підприємства: сутність і призначення / Н.О. Лобода // Економічний форум. Науковий журнал: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – № 1. – С. 433-438.
 12. Нематеріальні активи як об’єкт облікової діяльності: проблеми та перспективи / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (33). – Ч. 2. – С. 280-291.
 13. Ефективність використання запасів у бюджетних установах: облік та контроль / Н.О. Лобода // Регіональний бізнес – економіка та управління: зб. наук. пр. / [редкол.: Афоніна А.С., Білоконний П.Г., Боднар Т.П. та ін.]. – Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2012. – № 4(36). – С. 103-108.
 14. Лізинг як форма ефективної підтримки малого підприємництва / Н.О. Лобода // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки: зб. наук. пр. / [гол. ред. Буряк П.Ю., ред кол. Алексєєв І.В, Бочан І.О. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛДФА, 2011. – № 20. – С. 148-153.
 15. Організаційні форми управління лізинговим процесом / Н.О. Лобода // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибинський С.В. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 12. – С. 128-131.
 16. Економіко-правові основи інвестиційної діяльності в Україні / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 3. – С. 239-246.
 17. Управлінські аспекти бухгалтерського обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. пр. / [ред.. кол. Пилипенко І.І., Шевчук В.О., Пантелєєв В.П. та ін.]. – К.: вид-во Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2009. – Вип. 3. – С. 76-79.
 18. Лобода Н.О. Аналіз ефективності лізингових операцій із сільськогосподарською технікою у лізингодавця / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 29. – С. 299-306. – (Серія: Економічна).
 19. Лобода Н.О. Формування інтегрованої системи первинного обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою в АПК України та удосконалення якості носіїв інформації / Н.О. Лобода // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [редакц. кол. Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 10. – С. 132-139.
 20. Лобода Н.О. Аналіз ефективності лізингових операцій із сільськогосподарською технікою у лізингоодержувача / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. / [редакц. кол. Ушкаренко В.О., Коваленко В.П., Морозов В.В. та ін.]. – Херсон: вид-во Айлант, 2009. – Вип. 63. – Ч. ІІ. – С. 55-62 .
 21. Лобода Н.О. Нормативно-правове регулювання лізингових операцій в АПК України / Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 32. – С. 156-160. – (Серія: Економічна).
 22. Лобода Н.О. Лізинг як форма інвестування в оновлення основних фондів в АПК України (економічна сутність, стан і перспективи) / Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Дайновський Ю.А., Єлейко В.І. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2008. – С. 598-608. – (Серія: Економічна; Вип. 28 ).
 23. Лобода Н.О. Облік та аналіз лізингових операцій з сільськогосподарською технікою в АПК України: теоретико-методологічний аспект / Н.О. Лобода // Вісник Львівської державної фінансової академії: зб. наук. пр. / гол. ред. П.Ю. Буряк. – Львів: ЛДФА, 2007. – № 13. – С. 146-153.
 24. Лобода Н.О. Особливості організації та методика обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою / Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Дайновський Ю.А., Єлейко В.І. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2007. – С. 602-609. – (Серія: Економічна; Вип. 25).
 25. Лобода Н.О. Про класифікацію лізингових операцій згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Н.О. Лобода // Трансформація економічної системи в Україні: наук. зб. / за ред З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 361-366. – (Формування ринкової економіки в Україні; Вип. 6).
 26. Лобода Н.О. Лізинг – нова форма кредитно-фінансових послуг / Н.О. Лобода // Соціально-економічне дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації: щорічник наук. пр. / редкол.: відп. ред. М.І. Долішній. – НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. – Вип. ХІІ. – Ч. 1. – С. 324-330.
 27. Лобода Н.О. Лізинг: передумови розвитку, особливості бухгалтерського обліку та аналіз лізингових операцій в Україні / Н.О. Лобода // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. / відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів: вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2000. – № – С. 45-50.
 28. Лобода Н.О. Лізинг як форма інвестування (суть, значення, особливості бухгалтерського обліку) / Н.О. Лобода // Перехідна економіка: проблеми теорії і практики: наук. зб. / за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 1999. – Вип. 5. – С. 203-206. – (Формування ринкової економіки в Україні).

СТАТТІ У ІНШИХ ВИДАННЯХ

(СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ WEB OF SCIENCE, SCOPUS ТА ІНШИХ)

 1. Лобода Н.О. Фіскальне навантаження у національній економіці: динамічний аспект / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2021. – № 2. – С. 292-299.  (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)
 2. Лобода Н.О. Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки / Лобода Н. О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харків, 2020. – № 5. – С. 212-218. (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)
 3. Лобода Н. О. Інноваційні витрати: обліково-аналітичний аспект / Н.О. Лобода, Д.О. Корень, Н.В. Куришко // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2020. – № 4 (80). – С. 328-330. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))
 4. Лобода Н.О. Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах / Лобода Н. О., Чабанюк О.М., Сенишин Б.Б. // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харків, 2020. – № 2. – С. 329-336.   (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)

 5. Лобода Н.О. Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства / Лобода Н. О., Чабанюк О.М., Себестянович І.С. // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харків, 2019. – № 11. – С. 265-270. (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)

 6. Лобода Н.О. ІТ-процесінг у національній обліковій практиці / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Шевчук Ю.І. // Науково-практичний журнал “Економічні студії”. – 2019. – Вип. 4 (26). – С. 97-100. (Журнал включено до міжнародної наукометричної база: Index Copernicus)
 7. Лобода Н.О. Розвиток бухгалтерської професії в Україні: сучасні тенденції / Н.О. Лобода, В.М. Ігнатишин, В.В. Беднарчук // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2019. – № 11 (75). – С. 534-537. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))
 8. Лобода Н. О. Системні трансформації бухгалтерського обліку: праксеологічний аспект / Н.О. Лобода, А.З. Петрович, І.І. Педченко // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2019. – № 12 (76). – С. 444-447. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))
 9. Лобода Н.О. Генезис лізингу як організаційної форми інвестиційних відносин  // Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю, аналізу в умовах глобальних економічних змін. Проблеми створення служби фінансових розслідувань та функціонування органів державного фінансового контролю в Україні: збірник наукових праць (Львів, 21 травня 2019 р.)  – Львів : ЛНУ, 2019. – С. 15-19. 
 10. Лобода Н.О. Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу // П.М. Гарасим, Н.О. Лобода // Науковий вісник НЛТУ України. – Серія Економічна. – 2018. – Т. 28. – № 4. – С. 20-25. (Журнал індексується в електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях і міжнародних наукометричних базах даних: index copernicus international, vernadsky national library of ukraine, crossref, worldcat, cyberleninka). https://cyberleninka.ru/article/n/logistika-investitsiynih-protsesiv-yak-faktor-ekonomichnogo-analizu

 11. Лобода Н.О. Оптова та роздрібна торгівля як один з перспективних напрямків розвитку обліку та оподаткування в Україні / Лобода Н.О., Романчук Л.А. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2018. – № 11 (63). – С. 1154-1157. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))

 12. Лобода Н.О. Мінімальна заробітна плата: чи буде в Україні як у ЄС? / Лобода Н.О., Н.П. Мороз // Збірник наукових праць Хмельницького торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький: ХКТЕІ. – 2018. – № 12. – С. 60-68.

 13. Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи / Н.О. Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.М Жук, В.А. Дерій та ін.]. – Тернопіль: ГО “Науковий клуб “СОФУС”, 2015. – Вип. 4. – С. 78-86. (“ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” включено до наступних баз: The Cite Factor, The Journals Impact Factor (JIF), The General Impact Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing DRJI, Google Scholar, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals, International Society for Research Activity (ISRA), Issuu, The Electronic Journals Library).

 14. Економічна сутність заробітної плати та інших виплат найманим працівникам як методична детермінанта моделі їх відображення в обліковій діяльності підприємства / Н.О. Лобода // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 1 (5). – Ч. 2. – С. 207-213. (Міжнародний збірник наукових праць (ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: НАУКОВІ НОТАТКИ) з 2014 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France). Міжнародний збірник наукових праць в 2014 році включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY.RU).

 15. Дебіторська заборгованість в когнітивному аспекті: проблеми інституціоналізації / Н.О. Лобода // Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Аксьонов І.М., Данилюк М.О. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2014. – С. 253-259.

 16. Національна фіскальна політика в актуальному дискурсі інноваційного розвитку / П.М.  Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Камянець-Подільський) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 102-104.
 17. Трансформація організаційної структури облікової діяльності на підприємстві відповідно до європейських стандартів / Н.О. Лобода // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнародний зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. – Вип. 4. – С. 241-246.
 18. Обліково-аналітичний компонент господарської діяльності установ охорони здоров’я у прагматичному контексті євроінтеграційних процесів / Н.О. Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 29-31.
 19. Обліково-аналітичні аспекти антикорупційного менеджменту і контролю фінансів в установах охорони здоров’я / Н.О. Лобода // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Львів) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 139-142.
 20. Лізингові придбання основних засобів: логістичний аспект / Н.О. Лобода, Ю.М. Балушко // Облік. Економіка. Менеджмент: міжнар. зб. наук. пр. / [відпов. ред.: І.Б. Садовська]. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 12-17.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

в кількості понад 150 публікацій

Біографія

З 1992-1997 рр. навчалася на економічному факультеті Львівського університету ім. І.Франка за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2001 р. закінчила денну аспірантуру Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

З 1.09.2009 р. по 1.09.2010 р. – асистент кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2010 р. по 1.09.2014 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2014 р. – на посаді доцента кафедри обліку і аудиту ЛДФА. З 1.09.2015 р. на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І.Франка (факультет УФБ). З 01.01.2020 р. на посаді доцента кафедри обліку, аналізу і контролю Львівського національного університету ім. І. Франка (факультет УФБ).

8 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Методика та організація обліку і аналізу лізингових операцій” (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)) (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії – Куцик Петро Олексійович) у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України м. Київ).

Автор близько 190 науково-методичних праць, з яких 4 колективні монографії (в т.ч. іноземного видання) і 10 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: Облік і звітність в оподаткуванні, Основи податкового контролю, Бухгалтерський облік, Аутсорсинг в бізнесі, Організація обліку і оптимізація оподаткування, Історія бухгалтерського обліку.

З листопада 2016 року є заступником завідувача кафедри з навчально-виховної роботи.

Проекти

Участь в державно-бюджетній темі “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Нагороди

Нагороджена грамотами Університету бізнесу і права (2010 р.) за сумлінну працю та ваговим внесок у справу підготовки, виховання студентів, ЛДФА (2014 р.) за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки.

Сертифікат аудиторської фірми Nexia DK за прослухання курсів за кваліфікацією АССА (16-24 жовтня 2018 року)

Розклад