Лобода Наталія Олександрівна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: nataliya.loboda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми обліку та аналізу лізингових операцій та фінансових інвестицій, економічні механізми європейської інтеграції, теоретичні засади аналізу ефективності інновацій

Курси

Публікації

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

SCOPUS, WEB OF SCIENCE

 1. Medynska, T., Loboda, N., Nohinova, N., Oliynyk, N., Borutska, Y. (2024). Optimization of ecological taxation: Role in the formation of environmental protection budgets. International Journal of Environmental Impacts, Vol. 7, No. 1, pp. 17-23. (Scopus).  https://www.iieta.org/journals/ijei/paper/10.18280/ijei.070102
 2. Bondaruk, T., Medynska, T., Nikonenko, U., Melnychuk, I., Loboda, N. (2023). Fiscal policy as a guarantee of sustainable development under military conditions. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 4, pp. 1097-1102. (Scopus). https://iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.180412

 

 МОНОГРАФІЇ

 1. Contemporary technologies and society: innovations, artificial intelligence, and challenges / Edited by Valentyna Yuskovych-Zhukovska and Oleg Bogut. Collective Scientific Monograph. Academy of Silesia, Katowice, 2023. 791 s. (N. Loboda  Digital technologies in the paradigm of harmonization of the national accounting system with accounting practices of the european union, S. 504-511).
 2. Science and education for sustainable development. Edited by Aleksander Ostenda and Valentyna Smachylo. Monograph 50. University of Technology, Katowice, 2022. 1007 s. (N. Loboda,  O. Chabaniuk, Y. Mosolova  Outsourcing as  way of organization accounting services market (dynamic aspect) S. 136-142).
 3. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach perspektywa COVID-19 / Redakcja naukowa Wiesława Caputa, Mariana Melnyk. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2021, 362 s. (N. Loboda,  O. Chabaniuk Accounting and control in medical institutions and ways for improvement. S. 311-322).
 4. THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POST-QUARANTINE WORLD: [Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts] / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Katowice School of Technology. Monograph 42. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 465 s. (N. Loboda, O. Chabaniuk. “CROWN CRISIS” AS AN INCENTIVE FOR DIGITALIZATION OF ACCOUNTING ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES. S. 186-191).
 5. Globalne aspekty Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Czestochowa, Akademia polonijna, 2016, 897 s.  (Н.О. Лобода Відсоткова ставка ФРС США як монетарна макроекономічна домінанта: онтологічний дискурс. С. 91-98).
 6. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки: [колективна монографія] / за ред. Прохорової В.В.; Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків: “Смугаста типографія”, 2016. – 365 с. (Н.О. Лобода Механізм розгортання фінансової кризи у Греції: маніпулювання обліково-аналітичними показниками. С. 33-41.
 7. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: [колективна монографія] / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро: Герда, 2016. – 336 с. (Н.О. Лобода Конвергенція обліково-аналітичних та фіскальних механізмів інвестування в Україні. С. 147-159).
 8. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: [колективна монографія] / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. 455 с. (П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим. Первинна інсталяція лізингових операцій в облікових реєстрах. С. 328-337).

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Чабанюк О.М., Лобода Н.О., Кузьмінська К.І. Бухгалтерський облік та прикладні програмні рішення. BAS бухгалтерія: навч. посібник.  – К.: АЛЕРТА, 2024. 234 с. (рекомендовано проколом Вченою радою Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 1 від 29 січня 2024 р.)
 2. Лобода Н.О., Чабанюк О.М. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях : навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: АЛЕРТА, 2024. 217 с. (рекомендовано проколом вченої ради факультету управління фінансами та бізнесу № 8 від 20 березня 2024 р.)
 3. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях : навч. посібник / О.М. Чабанюк, Н.О. Лобода. – К.: АЛЕРТА, 2023. 212 с.
 4. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Н.О. Лобода, О.  М. Чабанюк. – Київ: видавництво “АЛЕРТА”, 2022. – 224 с.
 5. Облік і контроль в системі оподаткування : [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: Растр-7, 2018. – 318 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол№ 7 від 27.02.2018 р.)
 6. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навч. посібник] / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 772 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка, протокол № 36/5 від 31 травня 2017 р.)
 7. Бухгалтерський облік в галузях економіки: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2016. – 294 с.
 8. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 200 с.
 9. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 10. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”: [навч. посібник] / Д.В. Долбнєва, М.Т. Костишина, Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 256 с.
 11. Організація обліку: [навч. посібник] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів: ЛДФА, 2011. – 192 с.
 12. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода, М.Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.
 13. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 14. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2011. – 141 с.

 

СТАТТІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Учёт основных средств в компаративном дискурсе: предпосылки инвестиционного анализа / Н.А. Лобода // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – С. 74-75.
 2. Definicja wyników inwestycyjnych dla zintegrowanych kryteriów (teoretyczne i metodologiczne aspekty) / M.Р. Garasym, N.O. Loboda // Miscellanea Oeconomicae: Kielce, 2013. – Rok. 17. – Nr. 2. – S. 223-230.
 3. Efektywność inwestycji dyskursywnego podejścia / N. Loboda // Wspolczesne problemy zarzadzania: Jaroslaw: PWSTE, 2013. – Nr. 1 (Rynki finansowe i finance przedsiebiorsty). – S. 71-82.

 

СТАТТІ У ІНШИХ ВИДАННЯХ

(СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ INDEX COPERNICUS, SCHOLAR GOOGLE, OPEN AKADEMIS JOURNAIS INDEX, OPEN AIRE ТА ІНШИХ)

 1. Обліково-аналітичні аспекти фіскальних механізмів євроінтеграції національних економік  / Лобода Н.О., Чабанюк О.М. // Науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. – Одеса, 2024. – №  77. – С.39-46. DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct77-7 (ЖУРНАЛ «Інфраструктура ринку« ПРЕДСТАВЛЕНО В Реєстрі наукових фахових видань України та МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List)
 2. РРО як спосіб організації первинних облікових даних: фіскальний аспект / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2022. – № 1. – С. 302-308. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-302-308 (ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ« ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); Library Hub Discover (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat)
 3. Спрощена система оподаткування як мікроекономічний фіскальний регулятор / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Мосолова Ю.О. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2021. – № 4. – С. 228-234. (Ÿ Open Access Library;Ÿ J-Gate (Індія);Ÿ Library Hub Discover (Велика Британія);Ÿ SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Ÿ BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); Ÿ GetInfo (Німеччина);Ÿ Open Academic Journals Index;Ÿ Соціонет (Росія);Ÿ Research Bible (Японія);Ÿ Academic Journals Database (Швейцарія);Ÿ Directory of Open Acess Journals;Ÿ Index Copernicus (Польща);Ÿ Російський індекс наукового цитування (Росія);Ÿ Research Papers in Economics (США);Ÿ Ulrichsweb Global Serials Directory (США); ŸЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ« ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Advanced Science WorldCat)Ÿ InfoBase Index;Ÿ Академия Google (США);ŸIndex;
 4. Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект) / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сенишин Б.Б. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2021. – № 3. – С. 148-155. Ÿ Open Access Library;Ÿ J-Gate (Індія);Ÿ Library Hub Discover (Велика Британія);Ÿ SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Ÿ BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); Ÿ GetInfo (Німеччина);Ÿ Open Academic Journals Index;Ÿ Соціонет (Росія);Ÿ Research Bible (Японія);Ÿ Academic Journals Database (Швейцарія);Ÿ Directory of Open Acess Journals;Ÿ Index Copernicus (Польща);Ÿ Російський індекс наукового цитування (Росія);Ÿ Research Papers in Economics (США);Ÿ Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Ÿ(ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ« ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Advanced Science WorldCat)Ÿ InfoBase Index;Ÿ Академия Google (США);ŸIndex;
 5. Фіскальне навантаження у національній економіці: динамічний аспект / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2021. – № 2. – С. 292-299.  (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)
 6. Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки / Лобода Н. О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харків, 2020. – № 5. – С. 212-218. (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)
 7. Інноваційні витрати: обліково-аналітичний аспект / Лобода Н.О., Корень Д.О., Куришко Н.В. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2020. – № 4 (80). – С. 328-330. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))
 8. Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сенишин Б.Б. // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харків, 2020. – № 2. – С. 329-336.   (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)
 9. Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Себестянович І.С. // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харків, 2019. – № 11. – С. 265-270. (ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ, РЕПОЗИТОРІЯХ І ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США);Російський індекс наукового цитування (Росія);Index Copernicus (Польща);Directory of Open Acess Journals;Academic Journals Database (Швейцарія);Research Bible (Японія);Соціонет (Росія);Open Academic Journals Index;GetInfo (Німеччина);BASE (Німеччина);OpenAIRE (Європейський Союз);SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);Library Hub Discover (Велика Британія);J-Gate (Індія);Open Access Library;Advanced Science Index;Академия Google (США);InfoBase Index;WorldCat)
 10. ІТ-процесінг у національній обліковій практиці / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Шевчук Ю.І. // Науково-практичний журнал “Економічні студії”. – 2019. – Вип. 4 (26). – С. 97-100. (Журнал включено до міжнародної наукометричної база: Index Copernicus)
 11. Розвиток бухгалтерської професії в Україні: сучасні тенденції / Лобода Н.О., Ігнатишин В.М., Беднарчук В.В. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2019. – № 11 (75). – С. 534-537. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))
 12. Системні трансформації бухгалтерського обліку: праксеологічний аспект / Лобода Н.О., Петрович А.З., Педченко І.І. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2019. – № 12 (76). – С. 444-447. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))
 13. Генезис лізингу як організаційної форми інвестиційних відносин / Лобода Н.О. // Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю, аналізу в умовах глобальних економічних змін. Проблеми створення служби фінансових розслідувань та функціонування органів державного фінансового контролю в Україні: збірник наукових праць (Львів, 21 травня 2019 р.)  – Львів : ЛНУ, 2019. – С. 15-19.
 14. Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу / Гарасим П.М., Лобода Н.О. // Науковий вісник НЛТУ України. – Серія Економічна. – 2018. – Т. 28. – № 4. – С. 20-25. (Журнал індексується в електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях і міжнародних наукометричних базах даних: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE, CROSSREF, WORLDCAT, CYBERLENINKA).
 15. Оптова та роздрібна торгівля як один з перспективних напрямків розвитку обліку та оподаткування в Україні / Лобода Н.О., Романчук Л.А. // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2018. – № 11 (63). – С. 1154-1157. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016); 52.17 (2017))
 16. Мінімальна заробітна плата: чи буде в Україні як у ЄС? / Лобода Н.О., Мороз Н.П. // Збірник наукових праць Хмельницького торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький: ХКТЕІ. – 2018. – № 12. – С. 60-68.
 17. Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи / Лобода Н.О. // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.М Жук, В.А. Дерій та ін.]. – Тернопіль: ГО “Науковий клуб “СОФУС”, 2015. – Вип. 4. – С. 78-86. (“ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” включено до наступних баз: The Cite Factor, The Journals Impact Factor (JIF), The General Impact Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing DRJI, Google Scholar, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals, International Society for Research Activity (ISRA), Issuu, The Electronic Journals Library).
 18. Економічна сутність заробітної плати та інших виплат найманим працівникам як методична детермінанта моделі їх відображення в обліковій діяльності підприємства / Лобода Н.О. // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 1 (5). – Ч. 2. – С. 207-213. (Міжнародний збірник наукових праць (ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: НАУКОВІ НОТАТКИ) з 2014 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France). Міжнародний збірник наукових праць в 2014 році включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY.RU).
 19. Дебіторська заборгованість в когнітивному аспекті: проблеми інституціоналізації / Лобода Н.О. // Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Аксьонов І.М., Данилюк М.О. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2014. – С. 253-259.
 20. Національна фіскальна політика в актуальному дискурсі інноваційного розвитку / Гарасим П.М., Лобода Н.О., Гарасим М.П. // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Камянець-Подільський) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 102-104.
 21. Трансформація організаційної структури облікової діяльності на підприємстві відповідно до європейських стандартів / Лобода Н.О. // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнародний зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Садовська І.Б.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. – Вип. 4. – С. 241-246.
 22. Обліково-аналітичний компонент господарської діяльності установ охорони здоров’я у прагматичному контексті євроінтеграційних процесів / Лобода Н.О. // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 29-31.
 23. Обліково-аналітичні аспекти антикорупційного менеджменту і контролю фінансів в установах охорони здоров’я / Лобода Н.О. // Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. (м. Львів) / [відпов. ред.: Н.В. Семенишина]. – Тернопіль: Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 139-142.
 24. Лізингові придбання основних засобів: логістичний аспект / Лобода Н.О., Балушко Ю.М. // Облік. Економіка. Менеджмент: міжнар. зб. наук. пр. / [відпов. ред.: І.Б. Садовська]. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 12-17.

 

 

СТАТТІ  У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 (ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ)

 1. Облікова політика ФРС США як мультипліката подвійного запису та особливості її функціонування в умовах світової фінансової кризи / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 173-182.
 2. Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у П(С)БО та М(С)БО: теоретико-методологічний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Серія “Економіка”: зб. наук. пр. / [редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема та ін.]. – Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2015. – Вип. 1 (45)  – Т. 2.  – С. 15-19.
 3. Власний капітал підприємства як об’єкт обліково-аналітичної діяльності / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – Вип. 12 (45). – Ч. 1.  – С. 67-73.
 4. Логістика інвестиційних процесів на підприємстві обліково-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія: економічні науки: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В.В. Стибель, Я.І. Кирилів, Б.В. Гутий та ін.]. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. – Т. 16. – № 1 (58). – Ч. 1. – С. 84-
 5. Адміністрування розрахунків з дебіторами: контрольно-аналітичний аспект / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Білик М.Д. та ін.]. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 329-338.
 6. Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект) / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Подільський державний аграрно-технічний університет: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Іванишин В.В., Гаврилянчик Р.Ю. та ін.]. – Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – Вип. 22. – Т. 2. – (Економічні науки). – С. 75-80.
 7. Структурна динаміка зобов’язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вип. 11 (41). – Ч. 2 – С. 102-110.
 8. Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності / Н.О. Лобода, М.М. Думич // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Куцик П.О., Шевчук В.О. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 16. – С. 112-116.
 9. Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – С. 315-324.
 10. Організаційна структура облікової діяльності у фінансових відносинах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10(37). – Ч. 3. – С. 147-152.
 11. Облікова політика підприємства: сутність і призначення / Н.О. Лобода // Економічний форум. Науковий журнал: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – № 1. – С. 433-438.
 12. Нематеріальні активи як об’єкт облікової діяльності: проблеми та перспективи / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (33). – Ч. 2. – С. 280-291.
 13. Ефективність використання запасів у бюджетних установах: облік та контроль / Н.О. Лобода // Регіональний бізнес – економіка та управління: зб. наук. пр. / [редкол.: Афоніна А.С., Білоконний П.Г., Боднар Т.П. та ін.]. – Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2012. – № 4(36). – С. 103-108.
 14. Лізинг як форма ефективної підтримки малого підприємництва / Н.О. Лобода // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки: зб. наук. пр. / [гол. ред. Буряк П.Ю., ред кол. Алексєєв І.В, Бочан І.О. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛДФА, 2011. – № 20. – С. 148-153.
 15. Організаційні форми управління лізинговим процесом / Н.О. Лобода // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибинський С.В. та ін.]. – Львів.: вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 12. – С. 128-131.
 16. Економіко-правові основи інвестиційної діяльності в Україні / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 3. – С. 239-246.
 17. Управлінські аспекти бухгалтерського обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. пр. / [ред.. кол. Пилипенко І.І., Шевчук В.О., Пантелєєв В.П. та ін.]. – К.: вид-во Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2009. – Вип. 3. – С. 76-79.
 18. Аналіз ефективності лізингових операцій із сільськогосподарською технікою у лізингодавця / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 29. – С. 299-306. – (Серія: Економічна).
 19. Формування інтегрованої системи первинного обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою в АПК України та удосконалення якості носіїв інформації / Н.О. Лобода // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. / [редакц. кол. Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 10. – С. 132-139.
 20. Аналіз ефективності лізингових операцій із сільськогосподарською технікою у лізингоодержувача / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. / [редакц. кол. Ушкаренко В.О., Коваленко В.П., Морозов В.В. та ін.]. – Херсон: вид-во Айлант, 2009. – Вип. 63. – Ч. ІІ. – С. 55-62 .
 21. Нормативно-правове регулювання лізингових операцій в АПК України / Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 32. – С. 156-160. – (Серія: Економічна).
 22. Лізинг як форма інвестування в оновлення основних фондів в АПК України (економічна сутність, стан і перспективи) / Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Дайновський Ю.А., Єлейко В.І. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2008. – С. 598-608. – (Серія: Економічна; Вип. 28 ).
 23. Облік та аналіз лізингових операцій з сільськогосподарською технікою в АПК України: теоретико-методологічний аспект / Н.О. Лобода // Вісник Львівської державної фінансової академії: зб. наук. пр. / гол. ред. П.Ю. Буряк. – Львів: ЛДФА, 2007. – № 13. – С. 146-153.
 24. Особливості організації та методика обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою / Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Дайновський Ю.А., Єлейко В.І. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2007. – С. 602-609. – (Серія: Економічна; Вип. 25).
 25. Про класифікацію лізингових операцій згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Н.О. Лобода // Трансформація економічної системи в Україні: наук. зб. / за ред З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 361-366. – (Формування ринкової економіки в Україні; Вип. 6).
 26. Лізинг – нова форма кредитно-фінансових послуг / Н.О. Лобода // Соціально-економічне дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації: щорічник наук. пр. / редкол.: відп. ред. М.І. Долішній. – НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. – Вип. ХІІ. – Ч. 1. – С. 324-330.
 27. Лізинг: передумови розвитку, особливості бухгалтерського обліку та аналіз лізингових операцій в Україні / Н.О. Лобода // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. / відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів: вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2000. – № – С. 45-50.
 28. Лізинг як форма інвестування (суть, значення, особливості бухгалтерського обліку) / Н.О. Лобода // Перехідна економіка: проблеми теорії і практики: наук. зб. / за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 1999. – Вип. 5. – С. 203-206. – (Формування ринкової економіки в Україні).

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

в кількості понад 190 публікацій

Біографія

З 1992-1997 рр. навчалася на економічному факультеті Львівського університету ім. І.Франка за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2001 р. закінчила денну аспірантуру Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

З 1.09.2009 р. по 1.09.2010 р. – асистент кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2010 р. по 1.09.2014 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, з 1.09.2014 р. – на посаді доцента кафедри обліку і аудиту ЛДФА. З 1.09.2015 р. на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І.Франка (факультет УФБ). З 01.01.2020 р. на посаді доцента кафедри обліку, аналізу і контролю Львівського національного університету ім. І. Франка (факультет УФБ).

8 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Методика та організація обліку і аналізу лізингових операцій” (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)) (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії – Куцик Петро Олексійович) у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України м. Київ).

Автор близько 200 науково-методичних праць, з яких 1 стаття у співавторстві (Scopus), 8 колективних монографій (в т.ч. іноземного видання), 11 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: Облік і звітність в оподаткуванні, Основи податкового контролю, Звітність підприємств, Бухгалтерський облік,  Networking в бізнесі, Організація обліку і оптимізація оподаткування, Державний фінансовий аудит, Цифрові технології в обліку і оподаткуванні, Аутсорсинг в бізнесі.

З листопада 2016 року є заступником завідувача кафедри з навчально-виховної роботи.

Проекти

Участь в державно-бюджетній темі “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Участь в державно-бюджетній темі “Обліково-аналітичні і податкові аспекти розвитку бізнесу в сучасних умовах”. (01.2023 – 12.2026 рр.)

Нагороди

Нагороджена грамотами Університету бізнесу і права (2010 р.) за сумлінну працю та ваговим внесок у справу підготовки, виховання студентів, ЛДФА (2014 р.) за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки.

Сертифікат аудиторської фірми Nexia DK за прослухання курсів за кваліфікацією АССА (16-24 жовтня 2018 року)

15-25 червня 2021 року взяла участь у тренінгу для викладачів ODOO/ BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом. Сертифікат № OCA/BE 8_2021 від 15-25.06.2021 р. – 30 годин включно з практичними завданнями.

16-18 листопада 2021 року відвідала (в рамках підвищення кваліфікації) вебінари: 1) Наукометрична база даних Scopus. Сервіси, наукометричні показники та тонкощі роботи; 2) Наукометрична база даних Web of Science. Сервіси, наукометричні показники та тонкощі роботи; 3) Міжнародна кооперація. Платформи для підвищення наукометричних показників вчених. Під час вебінару ознайомилися з інформацією: 1) усі відмінності між науковою статтею ВАК та Scopus; 2) у чому різниця між публікацією статті у журналах ВАК та у журналах Scopus; 3) якою має бути структура наукової статті Scopus та Web of Science. Сертифікат від 19.11.2021 р. № АА 2856. Загальний обсяг 30 год/ 1 ECTS.

9 січня 2022 року пройшла курс “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”. Курс складається з шести модулів (теоретичні аспекти академічної доброчесності та фактори, які впливають на культуру академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та практичні заняття). Сертифікат від 9.01.2022 р. № 009190fd79db47b9b2150f6f6ee92ae2. Загальний обсяг 60 год/ 2 ECTS.

7-10 лютого 2022 року у рамках підвищення кваліфікації долучилися до циклі вебінарів з наукометрії «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікаціїу у Scopus та Web of Science». Сертифікат від 21.01.2022 р. – 30 год., 1 ECST.

 

Сертифікат за онлайн-стажування на базі ЛНУ ім. І.Франка – Курс професійного розвитку педагогічних працівників “ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”. Курс тривав протягом січня – червня 2022 року та складався з 5 модулів (6 Кредитів, 180 год.). Сертифікат № СВ № 0207-2022 (6 ECST, 180 год.)

листопад 2022 р. пройшла курси (базовий, середній і поглиблений рівень) підвищення кваліфікації “Цифрові інструменти Google для освіти” (Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу організовує навчання за курсом “Цифрові інструменти Google в освітній діяльності”). Сертифікати: GDTfE-04-Б-03350 від 13.11.22 р. – 30 акд. год (1 кредиту ECTS) – базовний  рівень;  GDTfE-04-C-01389 від 20.11.22 р. – 15 акд. год (0,5 кредиту ECTS) – середній рівень; GDTfE-04-П-00429 від 27.11.22 р. – 15 акд. год (0,5 кредиту ECTS) – поглиблений рівеньGDTfE-ВПП-06268 від 14.11.22 р. – 2 акд. год (0,07 кредиту ECTS)

з 4 жовтня по 8 листопада 2022 р. пройшла курс вебінарів з підвищення кваліфікації на тему “Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації” (організатор УкрІНТЕІ). Сертифікат UINTEI – 220166 від 4.10-15.11.2022 р. – 19 акад. год.

22 грудня 2022 р. прийняла участь ( в рамках підвищення кваліфікації) у тренінгу “Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри” (спікер – Світлана Калашнікова, радник при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). Сертифікат Серія ТМ № 2022/02304 від 22.12.2022 р. – 2 години.

 

 

Розклад