Облік в управлінні суб’єктами економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Петришин Л. П.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФОМ-51сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Облік в управлінні суб’єктами економіки

(назва навчальної дисципліни)

Нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – сукупність теоретичних та практичних аспектів формування облікової інформації для управління суб’єктами економіки.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління суб’єктами економіки.

 

Основні завдання

 • Вивчення концептуальних  засад  використання  обліку як інформаційного джерела для управління підприємством;
 • набуття вмінь побудови і трансформації обліку в системі управління підприємством;
 • вивчення методики  і  техніки  надання  облікової  інформації  для сучасних та потенційних потреб управління підприємством;
 • забезпечити поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками у сфері бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, при розробці та реалізації стратегії підприємства.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

Навчальна дисципліна «Облік в управлінні суб’єктами економіки» є обов’язковою компонентною підготовки магістрів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Стратегічний облік і аналіз», «Організація і методика фінансових розслідувань», «Аналіз за видами економічної діяльності».

 

 

Вимоги до знань і умінь

а) знати:

 • теорію, методологію, практику формування та надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством;
 • теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством;
 • порядок формування управлінської бухгалтерську звітності для управління підприємством;
 • сутність професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку.

 

б) вміти:

 • класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління суб’єктами економіки;
 • організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації;
 • здійснювати підготовку бухгалтерської звітності враховуючі інформаційні потреби управління підприємством;
 • визначати існуючі та потенційні інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством;
 • консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, наданої в бухгалтерських звітах та розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;
 • формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним суб’єктом;
 • оцінювати інформаційні потреби користувачів в управлінні підприємством; оцінювати якість облікової інформації, системи бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності;
 • формувати думку та професійне судження про побудову та трансформацію системи бухгалтерського обліку для потреб управління підприємством; вміти застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

 

Програмні результати навчання

 • Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.
 • Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.
 • Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
 • Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання
 • Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
 • Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Суть і місце облікової інформації в управлінні підприємством.
Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством.
Тема 3. Принципи, методики і техніка підготовки управлінської бухгалтерської звітності.
Тема 4 Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень.
Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні.
Тема 6. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.
Тема 7. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку.
Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством.
Тема 9. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.
Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень.
Тема 11. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень.
Тема 12. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ (із змінами та доповненнями)
 2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями)
 3. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 4. Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” від 04.11.2011 р. № 4014-VІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 5. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авт. [заг. ред. М.Я. Азаров]. – К.: Міністерство Фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 765 с.
 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями).
 7. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями)
 8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
 9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями).
 10. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями)
 11. Барановська T.B. Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю / Т.В. Барановська // ВТУП: Економічні науки. – Ч. 2, т. 1. – 2013. – № 5. – С. 89-94.
 12. Барановська Т.В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові / Т.В. Барановська // Вісн. ЖДТУ: Економічні науки. – 2013. – № 3 (26). – С. 18-26.
 13. Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку) :[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [за ред. В.О. Шевчука] ; Національна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 408 с.
 14. Василенко В.О. Теорія та практика розроблення управлінських рішень: [навч. посіб.[ / В.О. Василенко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 420 с.
 15. Вертакова О. Управленческие решение: разработка и выбор: [учеб. пособие] / О. Вертакова. – М.: Дело, 2005. – 352 с.
 16. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Е.П. Голубков. – М.: Дело, 2005. – 544 с.
 17. Грещак М. Г. Управління витратами: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – К.: КНЕУ, 2012. – 131 с.
 18. Друкер П. Энциклопедия менеджмента / П. Друкер; пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 432 с.
 19. Ермакова Н.А. Контрольно-информационные системы управленческого учета / Н.А. Ермакова. – М.: Экономистъ, 2005. – 296 с.
 20. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст] : монографія / І. В. Жиглей ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 495 с.
 21. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки [Текст] : монографія / І. В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 440 с
 22. Кадыров М.С. Система стратегического управления как основа реструктуризации бизнеса / М.С. Кадыров // Вестник ТИСБИ. – 2000. – № 2. – С. 12-14.
 23. Казначевская Г.Б. Менеджмент: [учеб. пособие] / Г.Б. Казначевская. – [изд. 2-е, доп. и перераб.] – Ростов н/Д: Феникс. – 2010. – 352 с.
 24. Каплан Р. Сбалансированная система показателей / Р. Каплан , Д. Нортон. – М.: Юнити, 2002. – 250 с.
 25. Косянчук Т. Ф. Аналіз існуючих підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємства / Т. Ф. Косянчук, О. В. Рибак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т.2. – С. 62-66.
 26. Крючков В.Г. Теоретико-методологическое исследование современных моделей информационной учетно-налоговой системы и концепция коммуникационного взаимодействия ее элементов / В.Г. Крючков. – М.: Финпресс, 2009. – 112 с.
 27. Лаговська О.А. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія : монографія / О.А. Лаговська. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 676 с.
 28. Малащук Д.В. Особливості інноваційного потенціалу машинобудування України. / Д.В. Малащук // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2. – С. 111–120.
 29. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства: [навч. посібник] / О. Г. Мендрул. – К.: КНЕУ, 2011. – 538 с.
 30. Менеджмент: понятійно-термінологічний словник / за ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича. – К.: МАУП, 2007. – 744 с.
 31. Мироненко Ю.Д. Роль стратегического управления компанией в ее организационном развитиии / Ю.Д. Мироненко, А.К. Тереханов – М.: Корпоративные системы, 2004. – 250 с.
 32. Олексюк О. І. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній / О. І. Олексюк, Л. М. Дзюбенко // Фінанси України. – 2006. – № 12. – С. 101-111.
 33. Палеха Ю.І. Менеджмент для початківців: [навч. посібник] / Ю.І. Палеха. – [3-тє вид., доп.] – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 216 с.
 34. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
 35. Пилипенко A. A. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань : монографія / A.A. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О.В. Писарчук ; за заг. ред. Пилипенко A.A. – Xарків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с.
 36. Писаревський І.М. Управління ризиками.: [навч. посібник] / І.М. Писаревський, О.Д. Стешко. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 124 с.
 37. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в ХХІ веке / Питер Ф. Друкер. – К.: Вильямс, – 2007. – 272 с.
 38. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін. ; за ред. Ю. С. Петруні. – 2-ге вид. – K. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 39. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): [монографія] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 40. Рузмайкіна І.З. Облікова політика підприємства – дискусійні положення і невирішені проблеми / І.В. Рузмайкіна // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2005. – Вип. 205. – Том II. – С. 402-413.
 41. Рузмайкіна І.З. Облікова політика підприємства – системний підхід до вироблення / І.В. Рузмайкіна // Вісн. соц.-екон. дослідж. – О.: ОДЕУ. – 2005. – Вип. 19. – С. 261-267.
 42. Садовська І. Б. Управлінський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Н. В. Тлучкевич, М. П. Гарасим. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2010. – 448 с.
 43. Социально- экономический потенциал устойчивого развития: [учебник] / под ред. проф. Л.Г. Мельника. – [2-е изд.] – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2008. – 1120 с .
 44. Стеценко І.Т. Менеджмент: [навч. посібник для самост. вивч. дисципліни] / І.Т. Стеценко. – Донецьк: Дон УЕП, 2009. – 95 с.
 45. Стеценко І.Т. Менеджмент, маркетинг, бізнес, економіка: [термінол. довідник] / І.Т. Стеценко. – Донецьк: ВД «Кальміус», 2010. – 464 с.
 46. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976 с.
 47. Турило А. М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства /А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 35-44.
 48. Управлінський облік у сільському господарстві : навч. посіб. / І.Г.Костирко, Л.О. Любас, Г.В. Батюк, Н.Є. Ціцька. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2010. – 256 с.
 49. Фаріон І. Д. Управлінський облік : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –792 с.
 50. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник / [М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін.] ; за ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 6-те вид, перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.
 51. Шайкан А. В. Формування інструментарію бухгалтерського обліку у стратегічному управлінні промисловим підприємством : монографія / А. В. Шайкан, Є. В. Афанасьєв ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2011. – 156 с.
 52. Шегда A. B. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. / A. B. Шегда, М. В. Голованенко ; за ред. A.B. Шегди. – K. : Знання, 2008. – 271 с.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус