Державний фінансовий аудит

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Лобода Н. О.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФО-41сЛобода Н. О.

Опис курсу

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ

(назва навчальної дисципліни)

Нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Цикл професійної та практичної підготовки студентів

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни: система фінансово-економічних відносин на макро- і мікрорівнях з питань організації і проведення державного фінансового аудиту відповідно до конституційних норм і законодавчого регулювання.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної  дисципліни: формування у студентів сучасної системи знань про сутність та особливості державного фінансового аудиту, його види, функції та завдання, напрямки, порядок організації і проведення згідно норм чинного законодавства.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • засвоєння теоретичних та методологічних основ державного фінансового аудиту;
 • вивчення організаційних засад державного фінансового аудиту, його нормативно-правового та інформаційного забезпечення;
 • ознайомлення з органами державного фінансового контролю, які наділені правом проведення державного фінансового аудиту;
 • вивчення сучасних методів, прийомів та процедур державного фінансового аудиту;
 • набуття практичних навичок застосування методів і способів державного фінансового аудиту з питань забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, які належать державі;
 • оволодіння знаннями щодо конкретних форм організації державного фінансового аудиту;
 • набуття вмінь формування обґрунтованих об’єктивних висновків та пропозицій за результатами державного фінансового аудиту;
 • набуття практичних навичок документального оформлення результатів державного аудиту;
 • розуміння необхідності і порядку взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами державної (місцевої) влади.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна “Державний фінансовий аудит” є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів. Її вивчення органічно пов‘язане з такими дисциплінами, як “Аудит”, “Фінансовий облік”, “Теорія економічного аналізу”, “Аналіз господарської діяльності”, “Облік і звітність в оподаткуванні”, “Звітність підприємств”, “Облік в державному секторі економіки”, “Правові основи економічної безпеки в обліку і оподаткуванні” та інші.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК2. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.

ЗК3. Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.

ЗК4. Здатність дотримання вимог охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.

ЗК15. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні:

ФК5. Уміння проводити дослідження в галузях економіки:  вибрати і обґрунтувати тему, скласти план; уміти використовувати інформаційне забезпечення; складати і оформляти бібліографію, застосовувати комп’ютерні технології у наукових дослідженнях і т.д.

ФК7. Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.

ФК10. Складати план-графік проведення державного аудиту чи фінансового розслідування. Уміло застосовувати процедури контрольно-перевірочної роботи.

ФК11. Грамотно, стисло і зрозуміло скласти акт за наслідками проведеного контролю із поставлених завдань перед бухгалтером, судом чи поліцією. Зробити документально і юридично обґрунтовані висновки за наслідками проведеного контролю з окремих питань фінансово – господарської діяльності підприємства, організації, чи установи.

ФК14. Вибирати оптимальні методи здійснення і організації  аудиторських процедур. Складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора.

ФК15. Об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту ефективності.

Вивчення навчальної дисципліни “Державний фінансовий аудит” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

 • законодавчу і нормативно-правову базу, що регламентує порядок проведення державного фінансового аудиту;
 • економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • місце і значення контрольної системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності;
 • методичний інструментарій контролю та аудиту діяльності суб’єктів господарювання;
 • теоретичні засади державного фінансового аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури;
 • особливості практики здійснення контролю та аудиту суб’єктів господарювання різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності;
 • механізми функціонування бюджетної системи України та враховувати їх особливості з метою організації державного фінансового аудиту;
 • сутність державного фінансового аудиту, цілі, завдання та основні принципи організації державного фінансового аудиту;
 • класифікацію державного фінансового аудиту, його форми та порядок їх застосування

б) уміти:

 • визначати сутність об’єктів контролю та аудиту, їх роль і місце в господарській діяльності;
 • здійснювати зовнішній контроль діяльності суб’єктів господарювання на предмет дотримання норм чинного законодавства;
 • визначати економічну ефективність, результативність планування діяльності державних аудиторів;
 • відбирати й застосовувати найбільш сучасні й ефективні прийоми і методи для отримання доказів законності використання бюджетних коштів, державного майна та ефективності управління державними коштами;
 • перевіряти результативні показники бюджетних програм, фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, порядок формування доходів та ефективність здійснення видатків бюджету;
 • аналізувати звітність суб’єктів господарювання та правильно інтерпретувати отриману інформацію для висловлення аудиторських суджень;
 • об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, отриману за результатами здійснення державного фінансового аудиту;
 • ідентифіковувати та оцінювати ризики діяльності об’єктів контролю та державного фінансового аудиту;
 • робити узагальнення стосовно матеріалів аудиторського дослідження;
 • складати звіти та інші підсумкові документи за результатами державного фінансового аудиту, здійснювати моніторинг результатів державного фінансового аудиту;
 • застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для проведення державного фінансового аудиту та узагальнення його результатів

 

Програмні результати навчання

ПРН 1. Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та  та  державному секторі економіки.

ПРН 2. Вміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації.

ПРН 4. Вміння застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

ПРН 6. Уміння застосовувати знання теоретичних, організаційних та регуляторних засад податкового законодавства, а також навички контрольно-перевірочної роботи контрольних органів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

ПРН 13. Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми Назва теми
Тема 1. Сутність та організаційно-правові засади державного фінансового аудиту
Тема 2. Становлення, сучасний стан і перспективи розвитку державного фінансового аудиту
Тема 3.
Загальні засади здійснення державного фінансового аудиту Державною аудиторською службою України
Тема 4. Загальні засади здійснення державного фінансового аудиту Рахунковою палатою України
Тема 5. Державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ
Тема 6. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів підприємництва
Тема 7. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм
Тема 8. Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів
Тема 9. Документальне оформлення, звітність і реалізації матеріалів державного фінансового аудиту
Тема 10. Внутрішній аудит в органах державного сектора економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 • Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 • Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 • Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
 • Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text
 • Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text
 • Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
 • Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 р. № 576-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text
 • Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
 • Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-XIХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 • Порядок повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2010-%D0%BF#Text
 • Порядок покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1204 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1204-2010-%D0%BF#Text
 • Порядок передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2011-%D0%BF#Text
 • Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/21-2011-%D0%BF#Text
 • Порядок зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. № 255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2011-%D0%BF#Text
 • Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF#Text
 • Порядок проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 631 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2013-%D0%BF#Text
 • Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text
 • Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 378 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-2015-%D0%BF#Text
 • Положення про Державну казначейську службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text
 • Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 266 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2016-%D0%BF#Text
 • Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 692 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-%D0%BF#Text
 • Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 252 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2019-%D0%BF#Text
 • Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2019-%D0%BF#Text
 • Про утворення Офісу фінансового контролю : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. № 1025 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-ofisu-finansovogo-kontrolyu-1025111219
 • Бюджетна класифікація: Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text
 • Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 р. № 1217 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11#Text
 • Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України : Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/RE20732?an=1
 • Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text
 • Про затвердження Положень про офіси Держаудитслужби та їх підрозділи: Наказ Державної аудиторської служби України від 02.06.2016 р. № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0023889-16#Text
 • Порядок оформлення Державною аудиторською службою України та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Державної аудиторської служби України від 01.12.2016 р. № 168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1674-16#Text
 • Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів. Керівні принципи аудиту державних фінансів. К.: Вид. підг. за сприяння програми ПРООН з врядування, 2003. 27 с.
 • Стандарти державного аудиту INTOSAI http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk /publish/article/1140201
 • Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : [підручник] / за ред. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю. К. : Центр учбової літератури, 2012. 540 с
 • Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Словник з фінансового контролю : [довідкове видання з навчальних дисциплін «Аудит», «Державний фінансовий контроль», «Судово-бухгалтерська експертиза»]. – Львів : ЛДФА, 2014. 192 с.
 • Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль : [навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл.]. К. 2009. 424 с.
 • Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. Державний аудит : [навч. посіб.]. К. : Знання, 2011. 503 с.
 • Живко З.Б., Ревак І.О., Живко М.О., Мельник С.І., Плахотнюк Л.М. Організація перевірок фінансово-господарської діяльності : [підручник]. Львів : ЛьвДУВС, 2011. 548 с.
 • Лобода Н.О. Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект) / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сенишин Б.Б. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2021. – № 3. – С. 148-155.
 • Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Стаднюк Х.А. Екологічний аудит як функція сталого розвитку: аналітичний дискурс. Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (12 листопада 2020 р.) – Житомир: Державний університет “Житомирська політехніка”, 2020 – С. 65-66.
 • Мних Є.В. Державний фінансовий аудит : методологія та організація : [монографія]. К. : Вид. нац. торг.-екон. унів., 2009. 319 с.
 • Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики : дис. доктора екон. наук : 08.00.08; М-во освіти і науки України, Національна академія наук України ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 517 с.
 • Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В. Збірник нормативно-правових документів з фінансового контролю : [навчально-методичний посібник]. Львів : ЛДФА, 2011. 212 с.
 • Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я. Розвиток державного фінансового контролю в Україні : [монографія]. Львів : Простір-М, 2015. 174 с.
 • Романів Є.М., Труш І.Є. Державний аудит : [навч. посібник]. Львів : Ліга-Прес, 2017. – 235 с.
 • Рудницький В.С., Душко З.О. Організація і методика аудиту : [підручник]. К. : УБС НБУ, 2014. 479 с.
 • Слободяник Ю.Б. Формування системи державного аудиту в Україні : [монографія]. Суми : ФОП Наталуха А.С., 2014. 321 с.
 • Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль : [навч. посіб.]. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 548 с.
 • Чумакова І.Ю., Шульга Н.В Державний фінансовий контроль : [підручник]. К. : КНЕУ, 2013. 412с.
 • Шевченко І.О. Розвиток державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм : дис. канд. екон. наук : 08.00.08; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Харків, 2018. 299 с.

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http:// http://www.customs.gov.ua/ – Державна фіскальна служба України.
 • http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.
 • http:// www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція.
 • http://www.ac-rada.gov.ua/ – веб-сайт Рахункової палати України.
 • http://www.treasury.gov.ua – веб-сайт Державної казначейської служби України
 • http://www.dkrs.gov.ua – веб-сайт Державної аудиторської служби України
 • http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 • http:// www.ukrstat. gov.ua – Державний комітет статистики України.
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 • http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 • http://www.1c.ru/ukraina/prod-ua.jsp – веб-сайт журналу «Бухгалтерія для бюджетних установ України».
 • http://www.fincontrol.com.ua – веб-сайт журналу «Фінансовий контроль».
 • http://www.ibser.org.ua – веб-сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень
 • http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус