Бухгалтерський облік та аудиту

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812Лобода Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812Лобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

__цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

загальні основи методики, організації та ведення бухгалтерського обліку і проведення аудиту на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства та в умовах трансформації національної системи обліку та аудиту.

Мета навчальної дисципліни

навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання  та практичні навички побудови системи обліку, складання оборотних відомостей та балансу, підходів до проведення аудиту, а також аналізу представленої інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління підприємством.

Основні завдання

надати студентам необхідні теоретичні знання і практичні навички з  теорії бухгалтерського обліку і аудиту та методики їх ведення і проведення, сформувати основи практичних знань;допомогти їм оволодіти теоретико-методичними основами ведення аналітичних і синтетичних рахунків, узагальнення їх результатів в оборотних відомостях; виробити навички складання бухгалтерського балансу, сформувати знання з класифікації первинних документів і вимог з їх складання, зберігання та перевірки;ознайомити з видами і формами реєстрів бухгалтерського обліку і правилами їх ведення, призначенням і видами бухгалтерської (фінансової) звітності; формування навичок адекватно діяти в сучасних умовах, зміни методики обліку і аудиту, вдосконалення нормативних і законодавчих актів.

Місце навчальної  дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Вивчення навчальної дисципліни формує базу знань для подальшого вивчення таких дисциплін : «Математична економіка», «Фінансова математика», «Основи економічного аналізу», «Основи економетрії».

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

Загальні компетентності:

3K1Здатністьдоабстрактногомислення,аналізутасинтезу;

3K2Здатністьзастосовуватизнанняупрактичних ситуаціях;

ЗK4Здатністьспілкуватисядержавноюмовоюякусно,такi

3K5Здатністьспілкуватисяіноземноюмовою;

3K8Здатністьдопошуку,обробкитааналізуінформаціїзрізних джерел;

3K9Здатністьприйматиобгрунтовані рішення;

3K10 Здатність працювати в команді;

Фахові компетентності спеціальності:

ФК2 Здатність подавати математичні міркування тависновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язаннятієї самої задачі;

ФК5Здатністьдокількісногомислення;

ФК6 Здатність розробляти i досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем;

ФК8 Здатність до аналізу математичних структур, утому числі до оцінювання обгрунтованості й ефективності використовуваних математичнихпідходів;

ФК9 Здатність застосовувати спеціалізовані мови програмуваннята пакети прикладних програм;

ФК12Здатністьдоаналізуосновiвластивостейбазових економіко-фінансовихструктур.

а) знати:

 • предмет і метод дисципліни, зміст його складових;
 • закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової служби України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку та аудиту;
 • порядок оформлення операцій документами і організацію документообороту за розділами обліку, технологію оброблення облікової інформації;
 • порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів, капіталу, зобов’язань;
 • форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;
 • систему і форми бухгалтерського обліку, звітності і контролю.

б) уміти:

 • застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи підприємств;
 • застосовувати стандарти обліку та аудиту;
 • оформляти первинні, зведені документи, самостійно здійснювати їх бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;
 • визначати доходи, витрати, фінансовий результат (прибуток, збиток) за видами діяльності підприємства;
 • застосовувати дані бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності;
 • проводити аудит за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів під­приємства;
 • використовувати дані облікової інформації для проведення фінансового аналізу підприємств;
 • впроваджувати новітню методологію бухгалтерського обліку, звітності відповідно до вимог ринкової економіки.

Програмні результати навчання

РН2Розумітиправові,етичнітапсихологічніаспектипрофесійноїдіяльності;

РН5Матинавичкивикористанняспеціалізованихпрограмнихзасобівкомп’ютерноїтаприкладноїматематикиiвикористовуватиінтернет-ресурси;

РН6Знатиметодиматематичногомоделювання природничихта/абосоціальних процесів;

РН7Пояснюватиматематичніконцепціїмовою,зрозумілоюдлянефахівцівугалузі математики;

РН8Здійснюватипрофесійнуписьмовуйуснукомунікаціюукраїнськоюмовоютаоднієюз іноземних мов;

РН9Умітипрацюватизіспеціальноюлітературоюіноземноюмовою;

PH12Відшуковуватипотрібнунауково-технічнуінформаціюунауковійлітературі,базахданихтаіншихджерелахінформації;

PH14Знатитеоретичніосновиiзастосовувати методианалітичноїтадиференціальної геометрії длярозв’язування професійнихзадач;

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Номер теми Назва теми
Тема 1 Сутність, функції, завдання та види бухгалтерського обліку.
Тема 2 Предмет, принципи і методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх практичне використання на підприємстві
Тема 3 Бухгалтерський баланс.
Тема 4 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Тема 5 Економічна суть, мета і завдання аудиту
Тема 6 Аудиторський ризик, аудиторські докази та аудиторські звіти

Кафедра: кафедра обліку, аналізу і контролю.

Мова викладання: українська

Форми організації навчального процесу: лекції,  практичні заняття

Форма підсумкового контролю: залік

Викладач, який забезпечує навчальний процес: доц. Лобода Н.О.

 

 

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Кодекс законів про працю в України від 10.12.1971 р. № 322-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 9. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258 –VIІІ. Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, Ст.50.
 10. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 11. Закон України «Про оплату праці”» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 12. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504 / 96 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 13. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17..
 14. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від07.2010 року № 2464VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 15. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
 16. супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.
 17. Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 18. Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 19. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 20. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 21. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 22. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.Пос­­танова правління НБУ від 29.12.2017р. № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.
 23. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 24. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 25. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 26. Баранова А.О. Аудит : навч. посіб. Харків :ХДУХТ, 2017. 246 с.
 27. Волкова І.А. Фінансовий облік -1 : [навч. посіб. ] – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 228 с.
 28. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 298 с
 29. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: [підручник]. – Київ: Вид.-во «Центр навч. літ.», 2004. – 632 с.
 30. Фінансовий облік. [навч. посіб.] /За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.
 31. Пушкар М.С. Фінансовий облік : [підручник] . – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://librarium.mywebcommunity.org/.
 32. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посіб.] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014.– 604 с.
 33. Романів Є.М., Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.
 34. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посіб.] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 35. Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. – 342 с.
 36. Шот А. П.Фінансовий облік. Практикум: [навч. посіб.]: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Львів: ЛДФА, 2010. – 236 с.
 37. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с.
 38. А. Шот Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. посіб. Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2020.  376 с.

 Інтернет-сайти

http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

http://web/worldbank/org– сайт Світового банку

http://www. rada.kiev.ua

http://www. sta.gov.ua

http://www. buhgalteria.com.ua

http://www. vobu.com.ua

http://www. library.com.ua

http://www. ewaudit.com.ua

http://www. rada.gov.ua

http://www. economics.com.ua

http://www. zakon.rada.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус