Організація обліку і оптимізація оподаткування

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Лобода Н. О.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

“Організація обліку і оптимізація оподаткування”

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: теоретичні і практичні засади побудови системи обліку і оптимізації оподаткування та організації облікового процесу на підприємстві.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної  дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації обліку і оптимізації оподаткування на підприємстві.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку;
 • налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень;
 • розуміння концептуальних засад загальної системи та спеціальних режимів оподаткування;
 • вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання обліку;
 • розгляд механізмів обчислення та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які запроваджені в Україні;
 • застосування елементів оптимізації податків в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • навчитись робити обґрунтовані об’єктивні висновки і пропозиції за результатами проведених досліджень.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Організація обліку і оптимізація оподаткування» є нормативною дисципліною підготовки магістрів обліку і оподаткування. Її вивчення органічно пов‘язане з такими дисциплінами, як “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, “Фінансовий облік”, “Основи економічного контролю”, “Основи оподаткування”, “Обліку і звітності в оподаткуванні” та інших.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.

спеціальні:

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання.

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю та оподаткування.

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу.

Вивчення навчальної дисципліни «Організація обліку і оптимізація оподаткування» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • сутність і концептуальні основи організації бухгалтерського обліку та особливості оподаткування підприємств за видами діяльності та системами оподаткування;
 • нормативно-правове забезпечення процесів організації та ведення бухгалтерського обліку і оподаткування господарських операцій на підприємствах;
 • порядок організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій;
 • місце і значення облікової та податкової систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • сучасні методи, принципи і форми детального обґрунтування висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання;
 • особливості організації бухгалтерського обліку на окремих ділянках та сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки.

б) уміти:                                             

 • використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують основні аспекти організації бухгалтерського обліку, порядок ведення обліку і звітності в оподаткуванні;
 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств;
 • вирішувати завдання різних видів складності щодо процесів організації та ведення бухгалтерського обліку і оподаткування господарських операцій на підприємствах;
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері організації обліку та оподаткування;
 • знаходити нові підходи та пропозиції щодо вирішення конкретних ситуаційних проблем у сфері виробничих ситуацій та економічного розвитку;
 • застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Програмні результати навчання

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за
стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб
управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати
діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів
господарювання.

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в
управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу
суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту,
аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну
діяльність та господарську практику.

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

ПР17. Готувати й обгрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні
роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове
забезпечення.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Номер теми

Назва теми

1

Принципи організації бухгалтерського обліку та теоретичні засади оптимізації оподаткування на підприємстві
2 Нормативно-правове забезпечення облікового та податкового процесів та облікова політика підприємства
3 Формування і функціонування облікових підрозділів
4 Формування системи документування господарських операцій та документообігу
5 Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань
6 Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

7

Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління
8 Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства

Рекомендована література

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 • Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 • Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 • Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504 / 96 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 • Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 • Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від07.2010 року № 2464VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 • Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 • Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 • Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 • Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 • Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 • Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.Пос­­танова правління НБУ від 29.12.2017р. № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.
 • Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 • Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 • Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 • Наказ Міністерства доходів і зборів «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13.
 • Наказ Держкомстату України «Про затвердження методологічних положень щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства» від 12.2006 № 607 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN25473.html.
 • Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 • Алєксєєва А.В. Облік і звітність в оподаткуванні: [практикум: навчально-методичне видання] / А.В. Алєксєєва, О.Г. Веринич. – КНТЕУ, 2011 . – 38 с.
 • Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст]: [навч. посібник] / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара. – К.: Центр учбової літератри, 2012. – 496 с.
 • Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посіб.] / за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Л.: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772с.
 • Гарасим П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 448 с.
 • Гарасим П. М. Організація обліку і звітності : [навч. посіб.] / Гарасим П. М., Приймак С. В., Гарасим М. П.  – Львів : НВФ „Українські технології”, 2012. – 328 с.
 • Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: [навч. посібник] / С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод. – К.: Центр учбової літератури. – 2012. – 416 с.
 • Карпушенко М. Ю. Організація обліку : [навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю „Облік і аудит”] / М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241 с.
 • Лобода Н.О. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 200 с.
 • Лобода Н. О. Перспективи та наслідки реформування податкової системи в Україні / Н. О. Лобода // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 10-11 листопад 2011 року) / [відп. за випуск: проф. П. Ю. Буряк]. – Львів : вид-во ЛДФА, 2011. – С. 83–85.
 • Лобода Н.О. Оподаткування доходів фізичних осіб: історія та зарубіжний досвід / Н.О. Лобода // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. ІV Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених, аспірантів, студентів (Хмельницький, 19 лютого 2013 року) / [ред. кол. Коваль Л.М., Комарницький І.М., Стадницький Ю.І. та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2013. – С. 224 – 226.
 • Лобода Н.О. Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – С. 315-324.
 • Мединська Т.В. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність: [навч.-практичний посібник] / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк. – К.: Алеута, 2012. – 188 с.
 • Мединська Т.В. Податкова система: [навч. посіб.] / Т.В. Мединська, Н.І. Власик. – Львів: “Магнолія-2006”, 2012. – 424 с.
 • Організація обліку : [навч. посіб.] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів : ЛДФА, 2011. – 192 с.
 • Організація бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / Чацкіс Ю. Д., Гейєр Е. С., Наумчук О. А., Власова І. О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.
 • Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А.В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 418с.
 • Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посіб.] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014.– 604 с.
 • Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посіб.] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 • Сльозко Т. М. Організація обліку : [навч. посіб.] / Т. М.Сльозко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
 • Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.
 • Публічний звіт про діяльність Міндоходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://minrd.gov.ua/data/files/10866.pdf.
 • Торгово-промислова палата України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 • Центр соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua
 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http:// http://www.customs.gov.ua/ – Державна фіскальна служба України.
 • http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.
 • http:// www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція.
 • http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 • http:// www.ukrstat. gov.ua – Державний комітет статистики України.
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 • http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 • http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус