Облік і звітність в оподаткуванні

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
827Лобода Н. О.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
827УФО-41сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Облік і звітність в оподаткуванні”

(назва навчальної дисципліни)

нормативна    

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет: доходи, витрати, прибуток та інші результати і операції діяльності, що є об’єктами оподаткування.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета: формування теоретичних знань та практичних навиків з правильності визначення, повноти і своєчасності податків і платежів суб’єктів господарювання.

 

Основні завдання:

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • розуміння концептуальних засад загальної системи та спеціальних режимів оподаткування;
 • вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання обліку і звітності в оподаткуванні;
 • набуття вмінь нарахування та сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів при різних системах оподаткування суб’єктами господарювання;
 • навчитись робити обгрунтовані об’єктивні висновки і пропозиції за результатами проведених досліджень.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Фінанси, гроші і кредит»,  «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Податкова система», «Фінансовий облік» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Облік і оподаткування за ВЕД», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Організація обліку і оптимізація оподаткування».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність працювати автономно;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

спеціальні:

 • здатність застосовувати законодавство у сфері монетарного, фіскального регулювання фінансового ринку;
 • здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку та ін;
 • здатність до діагностики стану фінансових систем;
 • здатність здійснювати ефективні комунікації;
 • здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • особливості оподаткування підприємств за видами діяльності та системами оподаткування;
 • нормативні-правові документи, які регламентують ведення обліку та оподаткування господарських операцій на підприємствах;
 • місце і значення облікової та податкової систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • сучасні методи, принципи і форми детального обгрунтування висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання;
 • сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки.

б) уміти:

 • використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення обліку і звітності в оподаткуванні;
 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств;
 • вирішувати завдання різних видів складності щодо ведення обліку та оподаткування операцій на підприємствах;
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку та оподаткування;
 • знаходити нові підходи та пропозиції щодо вирішення конкретних ситуаційних проблем у сфері виробничих ситуацій та економічного розвитку;
 • застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати навчання

 • знати місце і значення обліково-аналітичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів інформації у вирішенні проблем діяльності суб’єктів господарювання;
 • знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, звітності, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, звітності та оподаткування господарської діяльності підприємств;
 • розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

Тема 1.Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
Тема 2.Законодавчо-нормативне регулювання системи оподаткування в Україні
Тема 3.Облік і звітність за податком на додану вартість
Тема 4.Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ
Тема 5.Облік і звітність за податком на прибуток підприємства
Тема 6.Облік місцевих податків і зборів
Тема 7.Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб
Тема 8.Облік і звітність за єдиним податком

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80.
 6. Кодекс законів про працю в України від 10.12.1971 р. № 322-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 9. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень, затверджене постановою Верховної Ради України від 05.10.2017 No 2164-VIII [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 10. Законом України «Про страхування» від 03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 11. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 12. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 13. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504 / 96 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 14. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
  від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 16. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 17. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 07.2010 року № 2464VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 18. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. №2939-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.
 19. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 р. № 2258-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 20. Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 21. Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 22. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 23. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 24. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене Постанова Правління Національного банку України від 29.12.17 р. № 148. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
 25. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”.  МФУ наказ від 25.02.2000  № 39. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 27. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 28. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 29. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_013/paran2#n2
 30. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 31. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 32. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
 33. Лист ДФС «Про забезпечення сплати акцизного податку з роздрібного продажу» від 20.01.2015 р. № 1519/7/99-99-19-03-03-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/179767.html
 34. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.
 35. Торгово-промислова палата України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 36. Про Бюро фінансових розслідувань. Проект закону України від 30.08.2019 р. № 1208. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00503A.html
 37. Кодекс етики професійних бухгалтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf.
 38. Волохова І.С., Дубовик О.Ю., Слатвінська М.О. та ін. Податкова система: Навчальний посібник за ред. І.С. Волохової, О.Ю. Дубовик. Харків: Видавництво “Діса плюс”, 2019. 402 с. Податкова система навчальний посібник
 39. Макурін А.А. Теорія оподаткування: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2018. 75 с. Теорія оподаткування навч. посібник
 40. Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін. Податкова система: Навчальний посібник за ред. В.Г. Баранової. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с. Податкова система

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус