Облік і звітність в оподаткуванні

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818Лобода Н. О.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФО-41сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Облік і звітність в оподаткуванні”

(назва навчальної дисципліни)

нормативна    

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет: доходи, витрати, прибуток та інші результати і операції діяльності, що є об’єктами оподаткування.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета: формування теоретичних знань та практичних навиків з правильності визначення, повноти і своєчасності податків і платежів суб’єктів господарювання.

 

Основні завдання:

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • розуміння концептуальних засад загальної системи та спеціальних режимів оподаткування;
 • вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання обліку і звітності в оподаткуванні;
 • набуття вмінь нарахування та сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів при різних системах оподаткування суб’єктами господарювання;
 • навчитись робити обгрунтовані об’єктивні висновки і пропозиції за результатами проведених досліджень.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Фінанси, гроші і кредит»,  «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Податкова система», «Фінансовий облік» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Облік і оподаткування за ВЕД», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Організація обліку і оптимізація оподаткування».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні:

 • СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання
 • СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • особливості оподаткування підприємств за видами діяльності та системами оподаткування;
 • нормативні-правові документи, які регламентують ведення обліку та оподаткування господарських операцій на підприємствах;
 • місце і значення облікової та податкової систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • сучасні методи, принципи і форми детального обгрунтування висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання;
 • сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки.

б) уміти:

 • використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення обліку і звітності в оподаткуванні;
 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств;
 • вирішувати завдання різних видів складності щодо ведення обліку та оподаткування операцій на підприємствах;
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку та оподаткування;
 • знаходити нові підходи та пропозиції щодо вирішення конкретних ситуаційних проблем у сфері виробничих ситуацій та економічного розвитку;
 • застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

Тема 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
Тема 2. Законодавчо-нормативне регулювання системи оподаткування в Україні
Тема 3. Облік і звітність за податком на додану вартість
Тема 4. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ
Тема 5. Облік і звітність за податком на прибуток підприємства
Тема 6. Облік місцевих податків і зборів
Тема 7. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб
Тема 8. Облік і звітність за єдиним податком

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 10. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504 / 96 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 11. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 13. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 14. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від07.2010 року № 2464VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 15. Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 16. Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 17. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 18. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 19. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 20. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.Пос­­танова правління НБУ від 29.12.2017р. № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.
 21. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 22. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 23. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 24. Наказ Міністерства доходів і зборів «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13.
 25. Наказ Держкомстату України «Про затвердження методологічних положень щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства» від 12.2006 № 607 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN25473.html.
 26. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 27. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 28. Алєксєєва А.В. Облік і звітність в оподаткуванні: [практикум: навчально-методичне видання] / А.В. Алєксєєва, О.Г. Веринич. – КНТЕУ, 2011 . – 38 с.
 29. Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст]: [навч. посібник] / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара. – К.: Центр учбової літератри, 2012. – 496 с.
 30. Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посіб.] / за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Л.: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
 31. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772с.
 32. Гарасим П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 448 с.
 33. Гарасим П. М. Організація обліку і звітності : [навч. посіб.] / Гарасим П. М., Приймак С. В., Гарасим М. П. – Львів : НВФ „Українські технології”, 2012. – 328 с.
 34. Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: [навч. посібник] / С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод. – К.: Центр учбової літератури. – 2012. – 416 с.
 35. Карпушенко М. Ю. Організація обліку : [навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю „Облік і аудит”] / М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241 с.
 36. Лобода Н.О. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 200 с.
 37. Лобода Н. О. Перспективи та наслідки реформування податкової системи в Україні / Н. О. Лобода // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 10-11 листопад 2011 року) / [відп. за випуск: проф. П. Ю. Буряк]. – Львів : вид-во ЛДФА, 2011. – С. 83–85.
 38. Лобода Н.О. Оподаткування доходів фізичних осіб: історія та зарубіжний досвід / Н.О. Лобода // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. ІV Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених, аспірантів, студентів (Хмельницький, 19 лютого 2013 року) / [ред. кол. Коваль Л.М., Комарницький І.М., Стадницький Ю.І. та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2013. – С. 224 – 226.
 39. Лобода Н.О. Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз / Н.О. Лобода // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – С. 315-324.
 40. Мединська Т.В. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність: [навч.-практичний посібник] / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк. – К.: Алеута, 2012. – 188 с.
 41. Мединська Т.В. Податкова система: [навч. посіб.] / Т.В. Мединська, Н.І. Власик. – Львів: “Магнолія-2006”, 2012. – 424 с.
 42. Організація обліку : [навч. посіб.] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів : ЛДФА, 2011. – 192 с.
 43. Організація бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / Чацкіс Ю. Д., Гейєр Е. С., Наумчук О. А., Власова І. О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.
 44. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А.В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 418с.
 45. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посіб.] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014.– 604 с.
 46. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посіб.] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 47. Сльозко Т. М. Організація обліку : [навч. посіб.] / Т. М.Сльозко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
 48. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.
 49. Публічний звіт про діяльність Міндоходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://minrd.gov.ua/data/files/10866.pdf.
 50. Торгово-промислова палата України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 51. Центр соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua

 

Internet– сайти

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 • http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 • http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус