Цифрові технології в обліку і оподаткуванні

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Лобода Н. О.УФОМ-62С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116УФОМ-62СЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: стан та тенденції впровадження та використання цифрових технологій та комп’ютерних програм для ведення обліку та оподаткування, складання та подання фінансової і податкової звітності на вітчизняних підприємствах, а також зарубіжний досвід організації обліку і оподаткування за допомогою спеціалізованих програмних комплексів.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної  дисципліни: здобуття фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навиків порядку застосування цифрових технологій в обліку і оподаткуванні, а також можливостей використання спеціалізованих облікових систем і комп’ютерних програм для забезпечення обліку та оподаткування, складання і подання різних видів звітності підприємствами, установами та організаціями в Україні.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • вивчення практичних основ впровадження і використання цифрових технологій обліку;
 • отримання теоретичних знань з використання спеціалізованих комп’ютерних програм в сфері обліку і оподаткування;
 • освоєння процедур складання та відображення бухгалтерських документів у різних облікових комп’ютерних програмах;
 • набуття практичних навичок ведення обліку та оподаткування з використанням сучасних цифрових технологій;
 • набуття практичних навичок формування та подання фінансової і податкової звітності підприємствами, установами та організаціями за допомогою спеціалізованих облікових комп’ютерних програмах.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна “Цифрові технології в обліку і оподаткуванні” є нормативною дисципліною підготовки магістрів. Її вивчення органічно пов‘язане з такими дисциплінами, як  “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, “Фінансовий облік”, “Облік і оподаткування за видами діяльності”, “Облік на малих підприємствах”, “Бухгалтерський облік в галузях економіки”, “Облік в державному секторі економіки”, “Організація обліку і оподаткування”, “Податкова система”, “Управлінський облік”, “Звітність підприємств”.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні:

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

Вивчення навчальної дисципліни “Цифрові технології в обліку і оподаткуванні” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

 • економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • основні поняття, принципи та етапи побудови інформаційних систем;
 • законодавчі і нормативно-правові акти з питань обліку та звітності, а також ті, що регламентують функціонування облікової системи України в цілому;
 • місце і значення обліково-аналітичної систем в інформаційному забезпеченні
 • користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем підприємств;
 • методику аналізу об’єкту для побудови інформаційної системи;
 • особливості практики ведення обліку в умовах автоматизації;
 • порядок оформлення операцій з документами за розділами обліку, технологію оброблення облікової інформації підприємствами в умовах використання інформаційних систем і технологій ;
 • порядок організації і ведення обліку і оподаткування з використанням прикладних рішень і спеціалізованих комп’ютерних програм: IT-Enterprise, Парус-Підприємство, Акцент-бухгалтерія, Бест Звіт Плюс, М.Е.Док, BAS Бухгалтерія;
 • вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;

б) уміти:

 • застосовувати спеціалізовані комп’ютерні програми для вирішення задач обліку та оподаткування;
 • розрізняти види цифрових технологій і принципи впровадження їх на підприємствах;
 • орієнтуватися та користуватися спеціалізованими обліковими комп’ютерними програмами з метою організації облікової і податкової роботи на підприємстві;
 • здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих облікових комп’ютерних програм і цифрових технологій;
 • встановлювати вимоги до інформаційної системи підприємства / установи;
 • оформляти первинні, зведені документи, самостійно здійснювати їх бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку підприємств ;
 • володіти навиками відображення фактів господарської діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку та в звітності з використанням прикладних рішень і спеціалізованих комп’ютерних програм: IT-Enterprise, Парус-Підприємство, Акцент-бухгалтерія, Бест Звіт Плюс, М.Е.Док, BAS Бухгалтерія;
 • визначати економічну ефективність впровадження комп’ютеризованих бухгалтерських програм на підприємстві;
 • аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку з метою обґрунтування доцільності їх запровадження у бюджетних установах;
 • впроваджувати на підприємствах новітню методологію бухгалтерського обліку, звітності відповідно до вимог ринкової економіки;
 • застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;
 • виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

 

 

 

 

Програмні результати навчання

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектора з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Загальні поняття цифрових технологій в обліку і оподаткуванні, необхідність їх впровадження і застосування
Тема 2. Основи роботи і функціональні можливості програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія
Тема 3. Основи роботи і функціональні можливості програми ПАРУС-Підприємство
Тема 4. Основи роботи і функціональні можливості програми Акцент-бухгалтерія
Тема 5. Основи роботи і функціональні можливості програми Бест Звіт Плюс
Тема 6. Основи роботи і функціональні можливості програми М.Е.Док
Тема 7. Основи роботи і функціональні можливості програми BAS Бухгалтерія
Тема 8. Цифрові технології в обліку і оподаткуванні бюджетних установ

 

 

Рекомендована література

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 • Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: [монографія]. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 336 с.
 • Долбнєва Д.В., Романів Є.М. Основи роботи і функціональні можливості системи IT-Enterprise з ведення обліку, звітності та оподаткування: [навчально-методичний посібник]. Л.: «Ліга-Прес», 2019. 149 с.
 • Дубій О. Посібник користувача персонального комп’ютера : [4-те оновлене і доповнене видання]. Львів : БаК, 2007. 248 с.
 • Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку і аудиту : [навч. посіб.]. К. : Знання-Прес, 2003. 349 с.
 • Інструкція з експлуатації програмного комплексу «Бест Звіт Плюс» (Версія 8.94). К. : 2005. 232 с.
 • Каталог проектних рішень групи компаній Парус. К. : 2008. 33 с.
 • Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. К. : Центр учб. л-ри, 2008. 320 с.
 • Компютерна програма М.Е.Док : [посібник користувача]. URL: https://www.slideshare.net/softcomgroup/medoc-81661894
 • Конопля В. М. Програмний комплекс «Бест Звіт Плюс» (Версія 8.16.000) : керівництво з експлуатації / В. М. Конопля. К. : 2009. 24 с.
 • Конфігурація BAS Бухгалтерія. Редакція 2.1. Посібник з ведення обліку. URL: https://its.1c.ua/db/basaccua.
 • Лобода Н.О. ІТ-процесінг у національній обліковій практиці / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Шевчук Ю.І. // Науково-практичний журнал “Економічні студії”. – 2019. – Вип. 4 (26). – С. 97-100.
 • Лобода Н. О. Системні трансформації бухгалтерського обліку: праксеологічний аспект / Н.О. Лобода, А.З. Петрович, І.І. Педченко // Науковий журнал “Молодий вчений”. – К., 2019. – № 12 (76). – С. 444-447.
 • Лобода Н.О. РРО як спосіб організації первинних облікових даних: фіскальний аспект / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2022. – № – С. 302-308.
 • Лобода Н.О., Чабанюк О.М. Напрями впровадження електронного документообігу в умовах цифровізації економіки: Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: X міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 20 травня 2022 р.). – Одеса: ОНЕУ,   – С.91-92.
 • Лобода Н.О., Бойко О.О. Професійна діджиталізація обліковця. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах цифрової трансформації: міжнародна науково-практична конференція (м. Рівне, 07 квітня 2022 р.). – Рівне: НУВГП,   – С. 294-297.
 • Парус-Підприємство 7 : система керування для малого та середнього бізнесу. К. : 2010. 12 с.
 • Рішення групи компаній «Парус» для великих підприємств. К. : 2010. 16 с.
 • Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : [навч.-метод. посіб.]. К. : КНЕУ, 2001. 239 с.
 • Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : [підручник: друге видання, доопрацьоване і доповнене]. Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 400 с.

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України
 • http:// http://www.customs.gov.ua/ – Державна фіскальна служба України
 • http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні
 • http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія
 • http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України
 • http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус