Вступ до фаху (тренінг-курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Лобода Н. О.УФО-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216УФО-11сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ВСТУП ДО ФАХУ (тренінг-курс)

(назва навчальної дисципліни)

Нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (тренінг-курс) є організація навчального процесу підготовки фахівців з обліку та оподаткування.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців за професійним спрямовуванням системних  знань  з  обліку, аналізу та контролю для  забезпечення  знайомства  студентів  з особливостями майбутньої професії.

 

Основні завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до фаху» (тренінг-курс) є:

 • мати загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин;
 • ознайомитись з правами, обов’язками і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку;
 • ознайомитись з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • ознайомитись з основами здійснення аудиторських перевірок;
 • ознайомитись із організацією державного податкового контролю в Україні;
 • ознайомитись із організацією проведення фінансових розслідувань.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Вивчення дисципліни «Вступ до фаху» (тренінг-курс) передбачено для студентів першого курсу, які можуть ознайомитись із основними вимогами до професії бухгалтера та розкрити загальні питання наукової організації праці та навчання. Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» (тренінг-курс) взаємопов’язана із такими дисциплінами як «Історія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Аудит», «Основи оподаткування» та іншими.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність працювати в команді або автономно;
 • здатність бути критичним та самокритичним;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності та ін.

спеціальні:

 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
 • здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;.

 

      Програмні результати навчання:

 • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 • Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
 • Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.
 • Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Вивчення дисципліни «Вступ до фаху» (тренінг-курс) передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

          знати :

 • та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • та розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • основні положення  міжнародних  освітніх  стандартів  для  професійних бухгалтерів;
 • основні вимоги до підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування»;
 • права, обов’язки і відповідальність бухгалтерів;
 • професійні організації бухгалтерів і аудиторів;
 • порядок формування професійної етики для усіх професійних бухгалтерів;
 • основні поняття та визначення з історії виникнення та розвитку бухгалтерського обліку;
 • та розуміти предметну область та мати розуміння професійної діяльності;
 • та розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності;
 • нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні та інші.

      вміти:

 • застосовувати знання щодо вимог міжнародних освітніх стандартів для професійних бухгалтерів при професійній підготовці;
 • розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками;
 • застосовувати на практиці здобуті навики зі складання резюме;
 • практично використовувати отримані знання з планування кар’єрного розвитку;
 • усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування;

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Cучасний фахівець з обліку і оподаткування: формування та перспективи реалізації
Тема 2. Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів і підвищення кваліфікації
Тема 3. Законодавство України про бухгалтерський облік, аудит та оподаткування
Тема 4 Історичні аспекти виникнення й розвитку обліку і аудиту
Тема 5. Професія бухгалтера в Україні
Тема 6. Професійна етика бухгалтерів і аудиторів
Тема 7. Організація державного податкового контролю та створення Бюро економічної безпеки в Україні
Тема 8. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи

 

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 4. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 р. № 2258-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 5. Закон України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. № 1556 –УІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 6. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-ХІІ-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000. № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
 8. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. №2939-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.
 9. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 10. Наказ МФУ «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19.11.2018 року №1260.
 11. Наказ Держспоживстандарту України «Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010» від 28.07.2010 р. № 327.
 12. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 13. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Пос­­танова правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.
 14. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 15. Аудит: [навч. посіб.] / Л.М. Янчева, 3.0. Макеєва, А.О. Баранова. – К.: Знання, 2009. – 335 с.
 16. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : [підруч.] / М. Т. Білуха. – К. : 2000. – 692 с.
 17. Бондар В.П. Принципи професійної етики аудитора України та проблеми їх реалізації / В.П. Бондар // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 2 (44). – С. 13–21.
 18. Білоус В. Т. Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань : курс лекцій  / В. Т. Білоус, О. О. Бригінець. – Ірпінь : НУДПСУ, 2013. – 156 с.
 19. Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія / О.      М. Бандурка, О. М. Литвинов. – Харків : ХНУВС, 2011. – 308 с.
 20. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю : монографія / В. Т.  Білоус. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2002. –  449 с.
 21. Бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. посіб.] / за ред. Р. Л. Хом’яка,
  В. І. Лемішовського. – Л. : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 1220 с.
 22. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. Черверте видання, доопрацьоване і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 23. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с.
 24. Варналій З. С. Економічна безпека : [навч. посіб.] / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
 25. Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: [навч. посіб.] / Т. В. Момот, О. В. Харламова, Г. М. Бреславська; Харк. нац. акад. міськ. госпва. – Х.:ХНАМГ, 2012. – 317 с.
 26. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : [навч. посіб.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – Київ : ЦУЛ, 2011.
 27. Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : [навч. посіб.] / О. В. Доброскок. – Київ : Алерта, 2012.
 28. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р № 336 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid =1046.440.0.
 29. Жук В.М. Інституціональні засади розвитку професії бухгалтера / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 122-127.
 30. Кодекс етики професійних бухгалтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf.
 31. Костирко І.Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П., Гарасим М.П. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2011. 350 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України, лист №1/11-6646 від 20.07.2010р.)
 32. Редько О.Ю. Кодекс професійної етики аудитора. Професійна незалежність аудитора (Науково-практичний коментар) // О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько. – К, 2010.
 33. Лень В., Нехай В. Облік і аудит. Вступ до фаху. : навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2009. – 256 с.
 34. Метелиця В.М. Інституціональні основи розвитку бухгалтерської професії в Україні / В.М. Метелиця // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 40-46.
 35. Моя професія – бухгалтер, фінансист. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальностей 7.050106 Облік і аудит та 7.050104 Фінанси / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця, І.А.Панченко. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 156 с.
 36. Мулявка Д. Г. Взаємодія Державної податкової служби України з правоохоронними органами (теорія та практика) : монографія / Д. Г. Мулявка, Л. О. Фещенко, С. К. Гречанюк. – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – 186 с.
 37. Лобода Н. О. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [практикум] / Н. О. Лобода, М. Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.
 38. Облік і оподаткування: вступ до фаху: навч. посібник / Кіндрацька Г. І., Загородній А. Г., Яремко І. Й., Грицай О.І., Воськало В. І., Пилипенко Л. М., Партин Г. О., Чубай В. М., Хомяк Р. Л., Яструбський М. Я., Лучишин Л.М., Шквір В. Д., Карп’як Я. С., Шепель Т.П., Борщук І. В. Височан О. С.; за заг. ред. проф. Загороднього А. Г. та проф. Яремка І.Й. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 270 с. 8.
 39. Романів Є.М., Труш І.Є. Державний аудит: [навч. посіб.] / Є.М. Романів, І.Є. Труш. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 235 с.
 40. Романів Є.М., Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.
 41. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [навч. посіб.] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 42. Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. – 342 с.
 43.  Швець В. Розвиток наук про бухгалтерський облік у Львівському університеті в ХІХ столітті в контексті європейської інтеграції./“Problemy ekonomiczne a możliwości i kierunki rozwoju Zamojszczyzny”. Materiały z międzynarodowej konferencji ekonomicznej w Zamościu 20.10. 2012 r.// Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Zamojskiego z siedzibą w Zamościu., Zeszyt 7. – Zamość, 2013. – С.113-118.
 44. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник]. – [3-тє вид., переоб. і доп.]. / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2008. – 535 с.
 45. Чацкіс Ю. Д. Організація бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / Ю. Д. Чацкіс,
  Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 446 с.
 46. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку : монографія / Л.В. Чижевська. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 528 с.

Інтернет ресурси:

 1. https://zakon.rada.gov.ua/- Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 5.    http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 6. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 7. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 8. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 9. http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 10. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Матеріали

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус