Основи податкового контролю

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836Лобода Н. О.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818УФО-41сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Основи податкового контролю”

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова   

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо організації податкового контролю.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також виявлення податкових правопорушень та нарахування штрафних санкцій.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • мати загальне поняття про теоретичні та методологічні засади податкового контролю;
 • визначення суті податкового контролю, розкриття його об’єкту, предмету та методу, основних понять і положень контролю;
 • висвітлення організаційних форм і методів податкового контролю, його завдань, джерел та порядку проведення;
 • набути практичних навиків в оформленні підсумкових документів податкового контролю.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки

бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Основи податкового контролю» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Податкова система», «Фінансовий облік», “Правові основи економічної безпеки в обліку і оподаткуванні”, “Юридичне документування” та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Злочини у сфері господарської діяльності», «Фінансовий контроль в галузях економіки», «Судово-бухгалтерська експертиза».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи аід час виконання професійних обов’язків.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи податкового контролю» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання податкового контролю;
 • основні виробничі, фінансові та звітні показники діяльності підприємства, їх взаємозв’язки і взаємозалежність між ними;
 • максимальний об’єм знань з економіки, фінансового права, бухгалтерського, фінансового, управлінського і стратегічного обліку, детальної аналітичної роботи як цілісного суб’єкта господарювання, так і його структурних підрозділів;
 • зміст фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, як основного інформаційного джерела для податкового контролю;
 • спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки;
 • методику та практику проведення податкових перевірок правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства;
 • укладання актів перевірок, вимоги до актів та інших підсумкових документів податкового контролю;
 • сучасні методи, принципи і форми детального обгрунтування висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання.

б) уміти:

 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств;
 • досконало читати і детально розуміти та володіти показниками первинних документів, фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової, управлінської та іншої звітності;
 • робити обгрунтовані, логічні та об’єктивні висновки за результатами проведених перевірок;
 • здатність бути критичним і самокритичним на основі етичних міркувань (мотивів);
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

1

Теоретичні засади податкового контролю
2Нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення податкового контролю
3Організація податкового контролю в Україні
4Види податкових перевірок
5Особливості перевірки окремих господарських операцій на підприємстві
6Визначення суми податкових та грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів
7Оформлення результатів податкових перевірок
8Відповідальність платників податків за вчинення правопорушень

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80.
 6. Кодекс законів про працю в України від 10.12.1971 р. № 322-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 9. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень, затверджене постановою Верховної Ради України від 05.10.2017 No 2164-VIII [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 10. Законом України «Про страхування» від 03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 11. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 12. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 13. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504 / 96 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 14. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
  від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 16. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 17. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 07.2010 року № 2464VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 18. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. №2939-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.
 19. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 р. № 2258-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 20. Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 21. Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 22. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 23. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 24. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене Постанова Правління Національного банку України від 29.12.17 р. № 148. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
 25. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”.  МФУ наказ від 25.02.2000  № 39. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 27. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 28. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 29. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_013/paran2#n2
 30. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 31. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 32. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
 33. Лист ДФС «Про забезпечення сплати акцизного податку з роздрібного продажу» від 20.01.2015 р. № 1519/7/99-99-19-03-03-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/179767.html
 34. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.
 35. Торгово-промислова палата України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 36. Про Бюро фінансових розслідувань. Проект закону України від 30.08.2019 р. № 1208. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00503A.html
 37. Кодекс етики професійних бухгалтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf.
 38. Волохова І.С., Дубовик О.Ю., Слатвінська М.О. та ін. Податкова система: Навчальний посібник за ред. І.С. Волохової, О.Ю. Дубовик. Харків: Видавництво “Діса плюс”, 2019. 402 с. Податкова система навчальний посібник
 39. Макурін А.А. Теорія оподаткування: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2018. 75 с. Теорія оподаткування навч. посібник
 40. Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін. Податкова система: Навчальний посібник за ред. В.Г. Баранової. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с. Податкова система

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус