Основи податкового контролю

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818Лобода Н. О.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФО-41сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Основи податкового контролю”

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова   

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо організації податкового контролю.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також виявлення податкових правопорушень та нарахування штрафних санкцій.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • мати загальне поняття про теоретичні та методологічні засади податкового контролю;
 • визначення суті податкового контролю, розкриття його об’єкту, предмету та методу, основних понять і положень контролю;
 • висвітлення організаційних форм і методів податкового контролю, його завдань, джерел та порядку проведення;
 • набути практичних навиків в оформленні підсумкових документів податкового контролю.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки

бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Основи податкового контролю» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Податкова система», «Фінансовий облік», “Правові основи економічної безпеки в обліку і оподаткуванні”, “Юридичне документування” та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Злочини у сфері господарської діяльності», «Фінансовий контроль в галузях економіки», «Судово-бухгалтерська експертиза».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи аід час виконання професійних обов’язків.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи податкового контролю» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання податкового контролю;
 • основні виробничі, фінансові та звітні показники діяльності підприємства, їх взаємозв’язки і взаємозалежність між ними;
 • максимальний об’єм знань з економіки, фінансового права, бухгалтерського, фінансового, управлінського і стратегічного обліку, детальної аналітичної роботи як цілісного суб’єкта господарювання, так і його структурних підрозділів;
 • зміст фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, як основного інформаційного джерела для податкового контролю;
 • спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки;
 • методику та практику проведення податкових перевірок правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства;
 • укладання актів перевірок, вимоги до актів та інших підсумкових документів податкового контролю;
 • сучасні методи, принципи і форми детального обгрунтування висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання.

б) уміти:

 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств;
 • досконало читати і детально розуміти та володіти показниками первинних документів, фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової, управлінської та іншої звітності;
 • робити обгрунтовані, логічні та об’єктивні висновки за результатами проведених перевірок;
 • здатність бути критичним і самокритичним на основі етичних міркувань (мотивів);
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

1

Теоретичні засади податкового контролю
2 Нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення податкового контролю
3 Організація податкового контролю в Україні
4 Види податкових перевірок
5 Особливості перевірки окремих господарських операцій на підприємстві
6 Визначення суми податкових та грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів
7 Оформлення результатів податкових перевірок
8 Відповідальність платників податків за вчинення правопорушень

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 10. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 11. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 12. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 13. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від07.2010 року № 2464VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 14. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 15. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 16. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 17. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 18. Білуха М.Т. Фінансовий контроль : теорія, ревізія, аудит : підручник. Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Укр. акад. ориг. Ідей, 2006. – 888 с.
 19. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772с.
 20. Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посіб.] / за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Л.: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
 21. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Н.О. Лобода, О. М. Чабанюк. К.: АЛЕРТА, 2022. 224 с.
 22. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник] / Н. С. Акімова, О. В. Топоркова, Т. А. Наумова та ін. – Х.: “Видавництво “Форт”, 2016. – 447 с.
 23. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. – К. : Знання, 2010. – 395 с.
 24. Карпінський Б.А., Залуцька Н.О. Податки : словник-довідник. Навчальний посібник. – К. : ”Видавничий дім” ”Професіонал”, 2018. – 464 с.
 25. Облік і звітність в оподаткуванні. Практикум: [навч. посібник] / Н.О. Лобода., Ю.П. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 200 с.
 26. Організація обліку : [навч. посіб.] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів : ЛДФА, 2011. – 192 с.
 27. Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект) / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сенишин Б.Б. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2021. – № 3. – С. 148-155.
 28. Податкова система: [навч. посіб.] / Т.В. Мединська, Н.І. Власик. – Львів: “Магнолія-2006”, 2012. – 424 с.
 29. Романів Є.М. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [навч. посібник] / Є.М. Романів, С.В. Приймак. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 444 с.
 30. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 31. РРО як спосіб організації первинних облікових даних: фіскальний аспект / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сподарик Т.І. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2022. – № – С. 302-308.
 32. Спрощена система оподаткування як мікроекономічний фіскальний регулятор / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Мосолова Ю.О. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків, 2021. – № 4. – С. 228-234.
 33. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н. М. Ткаченко. – [7-ме вид. допов. і перероб.]. – К.: Алерта, 2016. – 928 с.
 34. Фінансовий облік: [підручник] / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та ін. – [4-те вид., доп. і перероб.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 35. Фінансова звітність підприємств: [навч.-метод. посібник] / С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів: Ліга Прес, 2016. – 268 с.

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.

http:// www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція.

http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

http:// www.ukrstat. gov.ua – Державний комітет статистики України.

http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус