Основи податкового контролю

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836Лобода Н. О.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818УФО-41сЛобода Н. О.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Основи податкового контролю”

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова   

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо організації податкового контролю.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також виявлення податкових правопорушень та нарахування штрафних санкцій.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • мати загальне поняття про теоретичні та методологічні засади податкового контролю;
 • визначення суті податкового контролю, розкриття його об’єкту, предмету та методу, основних понять і положень контролю;
 • висвітлення організаційних форм і методів податкового контролю, його завдань, джерел та порядку проведення;
 • набути практичних навиків в оформленні підсумкових документів податкового контролю.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки

бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Основи податкового контролю» є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Податкова система», «Фінансовий облік», “Правові основи економічної безпеки в обліку і оподаткуванні”, “Юридичне документування” та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Злочини у сфері господарської діяльності», «Фінансовий контроль в галузях економіки», «Судово-бухгалтерська експертиза».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи аід час виконання професійних обов’язків.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи податкового контролю» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання податкового контролю;
 • основні виробничі, фінансові та звітні показники діяльності підприємства, їх взаємозв’язки і взаємозалежність між ними;
 • максимальний об’єм знань з економіки, фінансового права, бухгалтерського, фінансового, управлінського і стратегічного обліку, детальної аналітичної роботи як цілісного суб’єкта господарювання, так і його структурних підрозділів;
 • зміст фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, як основного інформаційного джерела для податкового контролю;
 • спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування із застосуванням теорії та методів економічної науки;
 • методику та практику проведення податкових перевірок правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства;
 • укладання актів перевірок, вимоги до актів та інших підсумкових документів податкового контролю;
 • сучасні методи, принципи і форми детального обгрунтування висновків для подальшого прийняття ділових управлінських рішень щодо впровадження нових пропозицій в частині виявлення резервів щодо підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання.

б) уміти:

 • правильно застосовувати податкове законодавство, з врахуванням особливостей оподаткування підприємств;
 • досконало читати і детально розуміти та володіти показниками первинних документів, фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової, управлінської та іншої звітності;
 • робити обгрунтовані, логічні та об’єктивні висновки за результатами проведених перевірок;
 • здатність бути критичним і самокритичним на основі етичних міркувань (мотивів);
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми

Назва теми

1

Теоретичні засади податкового контролю
2 Нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення податкового контролю
3 Організація податкового контролю в Україні
4 Види податкових перевірок
5 Особливості перевірки окремих господарських операцій на підприємстві
6 Визначення суми податкових та грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів
7 Оформлення результатів податкових перевірок
8 Відповідальність платників податків за вчинення правопорушень

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010.2017р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 10. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504 / 96 – ВР. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 11. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від09.1999 р. № 1105-XIV. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 13. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 14. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 07.2010 року № 2464VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 15. Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100рс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 16. Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 17. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 18. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 19. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 20. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.Пос­­танова правління НБУ від 29.12.2017р. № 148. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.
 21. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 22. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 23. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34. URL: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 24. Наказ Міністерства доходів і зборів «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13.
 25. Наказ Держкомстату України «Про затвердження методологічних положень щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства» від 12.2006 № 607. URL:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN25473.html.
 26. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 27. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 28. Акімова Н. С. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник]. Х.: “Видавництво “Форт”, 2016. 447 с.
 29. Білуха М.Т. Фінансовий контроль : теорія, ревізія, аудит : підручник. Вид. 2-ге перероб. і доп. К. : Укр. акад. ориг. Ідей, 2006. 888 с.
 30. Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посіб.] за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. Л.: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. 1220 с.
 31. Гевлич Л. Л. Аудит та бухгалтерська експертиза: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 164 с.
 32. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. К. : Знання, 2010. 395 с.
 33. Карпінський Б.А., Залуцька Н.О. Податки : словник-довідник. Навчальний посібник. К. : ”Видавничий дім” ”Професіонал”, 2018. 464 с.
 34. Крупка Я. Д. Фінансовий облік: [підручник]. [4-те вид., доп. і перероб.]. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 451 с.
 35. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств: [навч.-метод. посібник]. Львів: Ліга Прес, 2016. 268 с.
 36. Романів Є.М. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: [навч. посібник]. Львів: Ліга-Прес, 2016. 444 с.
 37. Стасишин А.В., Ярема Я.Р., Ситник Н.С., Романів Є.М. Податкова система : навчальний посібник. Львів : Магнолія 2006. 2020. 400 с.
 38. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник]. [7-ме вид. допов. і перероб.]. К.: Алерта, 2016. 928 с.
 39. Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент. Підручник. Львів: “Магнолія 2006”. 2013. 352 с.
 40. Національний Банк України. URL: http://www.bank.gov.ua/.
 41. Торгово-промислова палата України. URL: http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html.
 42. Центр соціально-економічних досліджень. URL: http://www.case-ukraine.com.ua

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http:// http://www.customs.gov.ua/ – Державна фіскальна служба України.

http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.

http:// www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція.

http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

http:// www.ukrstat. gov.ua – Державний комітет статистики України.

http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус