Юридичне документування

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Петришин Л. П.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФО-31сдоцент Петришин Л. П.

Опис курсу

«Юридичне документування»

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

цикл професійної та практичної підготовки  

 (цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: система правових норм, закладених у нормативно-правових актах з організації документування, порядок виконання операцій з юридичними документами та документами управлінської діяльності., вимоги до документів, раціоналізація й ефективність діловодства, а також теоретико-методологічні розробки вчених у галузі юридичного документознавства.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: є набуття здобувачем освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у сфері юридичного документування, формування у  них загального уявлення про сучасну систему юридичного документування, вивчення юридичного документа як складної інформаційної системи, підготовка до самостійної роботи з юридичними документами; надання відомостей щодо існуючих класифікацій документів, особливостей організації роботи з документами в  сфері обліку, аналізу та фінансових розслідувань; вивчення порядку документообігу юридичних документів, контролю за їх виконанням тощо; розвиток умінь і навичок щодо написання й оформлення різних управлінських документів.

 

Основні завдання навчальної дисципліни

Основні завдання дисципліни «Юридичне документування»:

 • оволодіння знаннями необхідними для теоретичного уявлення про юридичне документознавство;
 • ознайомлення з системою ведення юридичних документів;
 • ознайомлення з класифікаційними характеристиками юридичних документів;
 • вивчення особливостей юридичного документу: офіційно-ділового стилю, юридичних термінів, структури;
 • вироблення навичок складання юридичних документів та правильним розміщенням їх реквізитів;
 • ознайомлення зі структурою тексту юридичного документа ознаками, що характеризують структуру документа;
 • засвоєння порядку документообігу.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В  результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають бути сформовані такі компетентності і досягнуті програмні результати навчання:

загальні:

 • ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК03. Здатність працювати в команді.
 • ЗК04. Здатність працювати автономно.
 • ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.
 • ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

 спеціальні:

 • СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
 • СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 • СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

В  результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають бути такі програмні результати навчання:

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної і економічної відповідальності підприємств.

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.

ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної,

правової держави.

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя

Вивчення навчальної дисципліни «Юридичне документування» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен

знати:

– головні поняття та терміни юридичного документознавства;

– сутність поняття «юридичний документ», його ознаки, функції;

– класифікацію юридичних документів, визначення особливостей їх основних видів;

–особливості офіційно-ділового стилю і застосування його в юридичних документах;

– основні сучасні вимоги щодо складання юридичних документів;

– специфіку ведення діловодства у різних сферах;

– організацію роботи з юридичними документами.

Вміти: 

– використовувати в практичній діяльності нормативно-правову базу щодо регламентації та організації документування управлінської діяльності;

– класифікувати документи;

– складати та оформлювати документи, які найчастіше зустрічаються у практичній діяльності бухгалтерів;

– правильно розташовувати реквізити документів;

– володіти спеціальною документознавчою термінологією.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Юридичне документування як фундаментальна і прикладна наукова дисципліна.
Тема 2. Юридичний документ як основа юридичного документування.
Тема 3. Методика складання документів  та юридична техніка, її предмет, завдання, значення.
Тема 4 Лінгвістичні правила складання юридичних документів
Тема 5. Формально-атрибутивні засоби юридичних документів
Тема 6. Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, причини появи, методи усунення
Тема 7. Організація роботи з документами
Тема 8. Характеристика документів за сферами діяльності Техніка створення організаційних документів.
Тема 9. Техніка створення розпорядчих документів
Тема 10.

Тема 11.

Техніка створення інформаційно-довідкових документів.

Техніка створення особистих офіційних документів та документів кадрової діяльності

 

Рекомендована література

 1. Бесчастний В.М., Мердова О.М. Юридичне документознавство : навчальний посібник / за заг. ред. В. М. Бесчастного. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. 181 с.
 2. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55. Офіційний вісник України. 2011. №94. Ст. 3433.
 3. ДСТУ 2392-94 «Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення»
 4. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення понять»
 5. ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»
 6. ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»
 7. Загорецька О. Доповідні записки. Діловодство та документообіг. 2012.  №3(15). С. 3-12.
 8. Загорецька О. Cтроки зберігання документів: довідки. Секретарь-референт. 2013. №5 (125). С. 8-18.
 9. Загорецька О. Класифікаціяслужбових листів. Діловодство та документообіг. 2015. № 1–2 (1). С. 17-25.
 10. Загорецька О. Наказ як основний розпорядчий документ організації: документознавчий аналіз. Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін. К., 2008. Т. 16. С. 84-89
 11. Загорецька О. Нова інструкція з організації діловодства: коментар фахівця. Діловодство та документообіг. 2012. № 1 (13). С. 3-12.
 12. Загорецька О. Обираємо форму діловодства. Кадрова практика. №2. С.42-47.
 13. Загорецька О. Основні етапи проходження вихідного документа. Діловодство та документообіг. 2013. № 9 (32) вересень. С. 3-13.
 14. Загорецька О. Оформлення копій та витягів із службових документів. Кадрова практика. 2014. № 02 (20). С. 38-48.
 15. Загорецька О. Погодження й засвідчення службових документів. Діловодство та документообіг. 2014. № 1–2 (36) січень-лютий. С. 4-15.
 16. Загорецька О. Складаємо та оформлюємо телефонограму. Кадрова практика. 2013. №4 (10). С. 44-47.
 17. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова, С. Г. Кулешов. К., 2006. 73 с.
 18. Клименко О. Записки пояснювальні, доповідні, службові: у яких випадках використовуються URL: https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/zapiski-poyasnyuvalni-dopovidni-sluzhbovi-u-yakih-vipadkah/
 19. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навчальний посібник. 3-тє вид., стереотип. К. : КНТ, 2009. 372 с.
 20. Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування : посібник. 2-е вид., допов. і переробл. К.: Парламентське вид-во, 2006. 528 с.
 21. Миронюк С.С. Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої культури студентів-правознавців. Дослідження з лексикології і граматики української мови. 2014. №15. С. 125-132
 22. Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства :навч. посібник. К.: Кондор, 2007. 192 с.
 23. Палеха Ю.І. Періодизація становлення і розвитку діловодства в Україні. Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. /Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2011. № 2 (18). С. 302-310.
 24. Про державну таємницю : Закону України від 21 вересня 1999 року № 1079-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1994. №16. Ст.93.
 25. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV. Відомості Верховної Ради України. – №36. – Ст.275.
 26. Про інформацію : Закон України від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. №48. Ст. 650.
 27. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Законі України від 24 грудня 1993 року № 3814-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. №15. Ст.86.
 28. Про цифровий електронний підпис : Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №36. Ст.276.
 29. Сельченкова С. В. Діловодство : практичний посібник. К.: Видавництво “Інкунабула” 2009. 480 с.
 30. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Юридичне документознавство : навчальний посібник для підготовки до іспитів. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 164 с.
 31. Українське документознавство (1991–2011) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник. К., 2012. 191 с.
 32. Швецова-Водка Г. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін. Студії з архівної справи та документознавства. К., 2004. Т. 12. С. 120–125.
 33. Шутак І. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 3 (74). С. 81-86.
 34. http://rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 35. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 36. http://minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 37. http://nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 38. http://ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 39. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 40. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 41. http:// liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 42. http:// nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 43. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 44. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 45. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 46. Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела:http://ials.sas.ac.uk/library/eservice/elibrary.htm.
 47. Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”. Режим доступу до джерела: http://www.pravoznavec.com.ua/.
 48. Інформаційно-пошукова система по законодавству.Режим доступу до джерела: legal.com.ua.
 49. Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.library.univ.kiev.ua.
 50. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела:http://www.library.ukma.edu.ua.
 51. Національна академія внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.naiau.kiev.ua.
 52. Національна бібліотека Білорусі [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.nlb.by/portal/page/portal/index?lang=ru.
 53. Національна бібліотека Німеччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html.
 54. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua.
 55. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://nlu.org.ua/.
 56. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.niss.gov.ua.
 57. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. Режим доступу до джерела: http://www.minjust.gov.ua.
 58. Офіційний веб-сайт Президента України. Режим доступу до джерела: http://www.president.gov.ua.
 59. Центр політико-правових реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела:http://pravo.org.ua.
 60. Юридична бібліотека імені Л. Голдман Єльської школи права Єльського університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://library.law.yale.edu/.
 61. http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 62. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус