Бухгалтерський облік (УФФ 31,32,33с)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Петришин Л. П.УФФ-31с, УФФ-32с, УФФ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФФ-31сдоцент Петришин Л. П.
УФФ-32сдоцент Петришин Л. П.
УФФ-33сдоцент Петришин Л. П.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _______

(назва навчальної дисципліни)

Нормативна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація : «Фінанси, митна справа та оподаткування», «Економіка»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

 

Предмет навчальної дисципліни

 

Господарські факти і процеси, порядок відображення їх в обліку, використовуючи бухгалтерські методи, План рахунків, з дотриманням національних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та вимог чинного законодавства.

 

Мета навчальної дисципліни

 

Навчити студентів володіти методикою відображення господарських операцій відповідно до затверджених національних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності,  вміти застосовувати здобуті теоретичні знання, навички та вміння у практичній діяльності.

 

Основні завдання

 

Надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків щодо заповнення бухгалтерських документів, відображення господарських операцій на рахунках  обліку з використанням бухгалтерських методів та методичних прийомів, ведення облікових реєстрів, складання звітності, організації ведення на підприємствах бухгалтерського обліку,  активів, капіталу, зобов’язань, витрат, доходів та фінансових результатів.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

 

Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на знання та формує базу знань для подальшого вивчення таких дисциплін як:”Мікроекономіка”, “Економіка підприємств”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий ринок”,  “Страхування”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситу­аціях.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Навички використання інформаційних і комунікацій­них технологій.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформа­ції з різних джерел.
 • Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність працювати у команді.

спеціальні:

 • Здатність досліджувати   тенденції   розвитку економіки   за   допомогою   інструментарію   макро-   та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
 • Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної еконо­міки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність у відпо­відності з чинними нормативними та правовими актами.
 • Здатність використовувати сучасні джерела еконо­мічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
 • Здатність застосовувати  знання  законодавства  у сфері    монетарного,    фіскального    регулювання    та регулювання фінансового ринку.
 • Здатність складати  та  аналізувати  фінансову звітність.
 • Здатність здійснювати ефективні комунікації.
 • Здатність визначати,  обґрунтовувати  та  брати відповідальність за професійні рішення.
 • Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • предмет і метод дисципліни, зміст його складових;
 • чинне законодавство з питань бухгалтерського обліку, соціального страхування та оподаткування;
 • порядок оформлення первинних документів, організацію документообігу, технологію обробки облікової інформації;
 • методи бухгалтерського обліку та їх застосування;
 • порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат підприємства;

б) уміти:

 • оформляти первинні та зведені документи, самостійно здійснювати їх бухгалтерську обробку;
 • проводити записи в облікові реєстри синтетичного і аналітичного обліку;
 • проводити інвентаризацію активів, зобов’язань, оформляти матеріали інвентаризації та відображати їх в обліку;
 • вести бухгалтерський облік необоротних та оборотних активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства;
 • розраховувати заробітну плату за формами і системами оплати праці, визначати суми ЄСВ, військового збору, проводити утримання із заробітної плати;
 • розраховувати суми відпускних та лікарняних персоналу;
 • здійснювати розрахункові операції з дебіторами та кредиторами підприємства;
 • застосовувати дані бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності тощо;

Програмні результати навчання 

 • Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях фінансової системи.
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
 • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.
 • Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
 • Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 • Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 • Застосовувати аналітичний та методичний інстру­мен­тарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управ­лінських рішень різними економічними агентами (індивіду­умами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових си­­туаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах
 • Показувати навички самостійної роботи, демонстру­вати критичне, креативне, самокритичне мислення.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми
Назва теми

1

Господарський облік, його суть і характеристика
2 Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку
3 Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємстві
4 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
5 Бухгалтерський баланс
6 Документація господарських операцій та інвентаризація
7 Облікові регістри, техніка і форми та організація обліку на  підприємствах
8 Облік необоротних активів
9 Облік запасів
10 Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
11 Облік фінансових інвестицій
12 Облік власного капіталу
13 Облік зобов’язань
14 Облік праці та її оплати
15 Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
16 Фінансова звітність

 

Рекомендована література

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • Кодекс законів про працю в України від 10.12.1971 р. № 322-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 • Закон України «Про страхування» від 03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
 • Закон України «Про оплату праці”» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504 / 96 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 • Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
  від09.1999 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 • Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від07.2010 року № 2464VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 • Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 • Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF.
 • Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.
 • Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 98 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 • Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 • Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Пос­­танова правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17.
 • Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
 • Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 • Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 • Буряк П., Шот А. Облік запасів підприємства: [навч. посіб.]. – Львів. – ЛДФЕІ, 2003. – 88 с.
 • Бухгалтерський фінансовий облік : [підруч. для студентів спеціальності „Облік
  і аудит” вищих навчальних закладів] / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – [6-те вид., доп.
  і перероб.]. – Житомир: ПП „Рута”, 2005. – 756 с.
 • Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посіб. / Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Воськало В. І., Костишина М. Т. та інші]. – Львів: Бухгалтерський центр „Ажур”, 2010. – 440 с.
 • Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посіб.] / За ред. Р.М. Хом’яка. – Львів : Інтелект-Захід, 2005. – 1072 с.
 • Волкова І.А. Фінансовий облік -1 : [навч. посіб. ] – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 228 с.
 • Гончарук С.М., Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296 с.
 • Жолнер І. В.Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. [навч. посіб.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 • Коблянська О.І. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – К.: Знання, 2004. – 473 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studopedia.info/6-50120.html
 • Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: [підручник]. – Київ: Вид.-во «Центр навч. літ.», 2004. – 632 с.
 • Фінансовий облік. [навч. посіб.] /За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.
 • Лобода Н.О. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 • Пушкар М.С. Фінансовий облік : [підручник] . – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://librarium.mywebcommunity.org/.
 • Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посіб.] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014.– 604 с.
 • Романів Є.М., Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.
 • Сук Л. К. Фінансовий облік: [навч. посіб.] / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 255 с.
 • Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посіб.] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 • Шот А.П. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. – 342 с.
 • Шот А. П. Фінансовий облік. Практикум: [навч. посіб.]: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Львів: ЛДФА, 2010. – 236 с.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навч. посіб.] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с.
 • Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник]. – [3-тє вид., переоб. і доп.]. / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус