Звітність підприємств за європейськими нормативами

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Петришин Л. П.УФОМ-62С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФОМ-62Сдоцент Петришин Л. П.

Опис курсу

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАТИВАМИ

(назва навчальної дисципліни

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

цикл професійної та практичної підготовки  

 (цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни методика складання звітності компанії за нормами директив ЄС, нефінансової, спеціальної та інтегрованої  звітності компанії в сучасних умовах.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення  навчальної  дисципліни є набуття здобувачем освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у сфері заповнення звітності компанії за Директивою 2013/34/ЄС, нефінансової, спеціальної, інтегрованої  звітності.

 

Основні завдання навчальної дисципліни

Основні завдання дисципліни «Звітність підприємств за європейськими нормативами»:

 • вивчення проблематики гармонізації вітчизняних підходів у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування з євростандартами в цілях успішної реалізації планів України з євроасоціації;
 • набуття вмінь щодо аналізу відповідності української законодавчої бази до вимог профільних Директив ЄС і кращих практик європейських країн;
 • вивчення методики  і  техніки складання  фінансової і нефінансової звітності компаній в сучасних умовах на базі нормативів ЄС;
 • поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками щодо заповнення  форм фінансових звітів на підприємствах України, які дотримуються норм ЄС;
 • підготовка професіоналів з бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування до умов роботи в євроасоційному просторі.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств за європейськими нормативами»  у здобувачів  ОС «Магістр» мають бути сформовані  наступні компетенції і досягнуті програмні результати навчання:

        загальні:

 • ЗК01 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою
 • ЗК04 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 • ЗК07 Здатність працювати в міжнародному контексті
 • ЗК09 Цінування і повагу різноманітності та мультикультурності.
 • ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

        спеціальні:

 • СК01 Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • СК02 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
 • СК04 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • СК05 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • СК06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

 

Програмні результати навчання:

 • ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • ПP02 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
 • ПР05Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.
 • ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
 • ПР07 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.
 • ПР09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати і використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • ПЗ10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
 • ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

Вивчення дисципліни «Звітність підприємств за європейськими нормативами» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки професіонала, за якого він повинен:

а) знати:

 • значення, зміст і напрями угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо економічної інтеграції;
 • назви і дати Директив ЄС, що регулюють методику бухгалтерського обліку,оподаткування, фінансової звітності; склад звітності компанії за Директивою ЄС 2013/34/ЄС;
 • принципи побудови, структуру балансу та звіту про прибутки і збитки компанії за нормами Директиви 2013/34/ЄС,
 • методику трансформації вітчизняних форм балансу і звіту про фінансові результати до норм євростандартів;
 • склад приміток до фінансової звітності компаній ЄС;
 • фінансову звітність компаній окремих країн ЄС,
 • нефінансову звітність компанії,що становлять суспільний інтерес;
 • спеціальну звітність суб’єктів господарювання в умовах глобалізації;
 • вимоги законодавства щодо запровадження інтегрованої звітності для компаній ЄС та України;
 • сутність і характерні риси інтегрованої звітності.

б) вміти:

 • Описати форми балансу і звіту про фінансові результати відповідно до норм євростандартів;
 • відрізняти форми балансів компанії за горизонтальним і вертикальним форматом;
 • складати таблицю трансформації вітчизняного балансу звіту про фінансові результати до євро стандартів;
 • сформулювати концепції і засадничі принципи побудови інтегрованих,спеціальних та нефінансових звітів компанії

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1.Основи фінансової звітності компанії за нормами директив ЄС. 
Тема 2.Баланс компанії за нормами  Директиви 2013/34/ЄС. 
Тема 3.Звіт про прибутки і збитки компанії за нормами Директиви 2013/34/ЄС та трансформація  вітчизняної форми до євростандартів. 
Тема 4Фінансова звітність компаній окремих країн ЄС. 
Тема 5.Нефінансова звітність компаній. 
Тема 6.Спецільна звітність компаній. 
Тема 7.Інтегрована звітність компаній. 

Рекомендована література

 • Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80.
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 • Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 р. № 2258-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 • Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 • Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 • Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013р. щодо річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та пов’язані звіти різних видів підприємств, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасовує Директиви Ради 78/660/ ЄЕС та 83/349/ЄЕС. Текст із посиланням на ЄЕС. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&qid= 1572285498446&from=EN.
 • Директива 2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2013 року про внесення змін до Директиви 2013/34/ЄС щодо розкриття нефінан­сової та різноманітної інформації окремими великими підприємствами та група­ми.URL: https//eur-lex.europa.eu/legal-content/EI\^XT/PDF/?uri=ŒLEX:32014L009 5&qid=1572285360159&from=EN.
 • Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів. Офіційний журнал Європейського Сою­зу. 27.05.2014. URL: httpsy/eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ,L_.2014.101.0196.01,ENG&tOC=C>J:L:2014:158:TOC.
 • Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук.ред. О.І. Малишкіна. Київ: ВД «АртЕк», ДУІТ, 2018. 418 С.
 • Величко О., Голов С., Пархоменко В. та ін. Регулювання у сфері бухгалтер­ського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України. К.: Арт-Медіа, 2005. С. 576-584.
 • Малишкін О.І. Європейський вектор розвитку обліку податків: основні і идходи до тлумачення податку на прибуток. Науковий вісник НАСОА, 2014. № 2. С.19-27.
 • Г. Мюлер, X. Гернон, Г. Миик. Учет. Международная перспектива. М.: Фінанси і статистика. 2003.136 с.
 • Озеран А. Директива 2013/34/ЄС щодо річної ФЗ: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. Бухгалтерський облік і аудит, 2015.№5.С.2-10.
 • Bussiek J.,Ehrmann Buchführung. 6. Uberarb. Aufl. Kiel. 2009. 385 p.
 • Brodmann Das Rechnungswesen. URL: http://www.manfred-jahreis.de/ ili wnload/pdf/Kontenplan.pdf.
 • Zukowska H., Sawicka B. Zawartosc informacyjna polityki rachunkowosci, Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II, Wydawnictwo KUL Lublin, 2012.417 p.
 • Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія. Київ.: ЦУЛ, 2013.373 с.
 • Малишкін О.І. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі і в Україні за умов директив ЄС. Облік і фінанси, 2017. № 2. С. 43-50.
 • Гриценко 0.1. Екологічний облік: визначення перспектив та основних за- і .ід упровадження. Збірник наукових праць Мукачівського державного університету. Мукачеве, 2016. № 2. С. 678-685.
 • Крупка Я.Д. Про розкриття інформації суб’єктів з суспільним інтересом. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези Всеукраїнської наукової конференції. Житомир, 2017. Є. 84-85.
 • Малишкін О.І. Звітність суб’єкта суспільного інтересу крізь призму міжнародних стандартів та Директив ЄЄ. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: тези виступів на V Міжнарод. Наук.-практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Сопка. (7 грудня 2018 року), Київ, 2018. С. 78-80.
 • Крупка Я.Д. Про розкриття інформації суб’єктів з суспільним інтересом.Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези Всеукраїнської наукової конференції. Житомир, 2017. Є. 84-85.
 • Малишкін 0.1. Звітність суб’єкта суспільного інтересу крізь призму міжнародних стандартів та Директив ЄЄ. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: тези виступів на V Міжнародній наук.практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Сопка. (7 грудня 2018 року), Київ, 2018. С. 78-80.
 • Озеран В.О.Суспільні інтереси та облік і аудит.Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу:тези Всеукраїнської конференції.Житомир2017.С. 113-114.
 • Озеран А.В. Директива 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. №5. С. 2-10.
 • Концептуальна основа фінансової звітності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/929_009. (дата звернення: 20.12.2020р.)
 • Белова І.М. Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. 2018. Вип. 3-4. С. 7-20.
 • Акимова Н.С., Асвае Азадэн. Классификация национальных систем бухгалтерського учета: мировой опыт. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VІІI Міжнар. наук.-практ.конф. м. Львів. 17-18 травня 2018р. Львів. 2018. С.15-18.
 • Бураковський І.В. Україна і європейська інтеграція. Політика і час. 2000. №3-4.С.5-14.
 • Засадний Б.А. Перспективи розвитку національної системи бухгалтерської системи в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка і суспільство. №20. 2019. С. 685 – 692.
 • Про Загальнодержавну програму адаптації Законодавства України до Законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004р. №1629-IV (редакція станом на 01.10.2011р.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15. (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку і статистики : Указ Президента України від 23.05.1992р. №303/92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303/92/ed20110418 (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • Directive on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings of the European parliament and of the council of 26 June 2013 №2013/34/EU. URL: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/diretivaco nt.pdf. (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • IFRS for SMES (2009): The International Financial Reporting Standard for Smalland Medium-sazed Entities, IASB, London 2009. URL: http//www.minfin.gov.ua/control/publish/article/ main?art_id=92410&c. (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • Institute of Management Accountants. URL: https://www.imanet.org/?ssopc=1 (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • http:// www.rada.gov.ua  – Верховна Ради України
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.
 • http://www. library. lviv.ua/ –Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус