Звітність підприємств за європейськими нормативами

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Петришин Л. П.УФОМ-62С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФОМ-62Сдоцент Петришин Л. П.

Опис курсу

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАТИВАМИ

(назва навчальної дисципліни

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

цикл професійної та практичної підготовки  

 (цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни методика складання звітності компанії за нормами директив ЄС, нефінансової, спеціальної та інтегрованої  звітності компанії в сучасних умовах.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення  навчальної  дисципліни є набуття здобувачем освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у сфері заповнення звітності компанії за Директивою 2013/34/ЄС, нефінансової, спеціальної, інтегрованої  звітності.

 

Основні завдання навчальної дисципліни

Основні завдання дисципліни «Звітність підприємств за європейськими нормативами»:

 • вивчення проблематики гармонізації вітчизняних підходів у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування з євростандартами в цілях успішної реалізації планів України з євроасоціації;
 • набуття вмінь щодо аналізу відповідності української законодавчої бази до вимог профільних Директив ЄС і кращих практик європейських країн;
 • вивчення методики  і  техніки складання  фінансової і нефінансової звітності компаній в сучасних умовах на базі нормативів ЄС;
 • поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками щодо заповнення  форм фінансових звітів на підприємствах України, які дотримуються норм ЄС;
 • підготовка професіоналів з бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування до умов роботи в євроасоційному просторі.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств за європейськими нормативами»  у здобувачів  ОС «Магістр» мають бути сформовані  наступні компетенції і досягнуті програмні результати навчання:

        загальні:

 • ЗК01 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою
 • ЗК04 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 • ЗК07 Здатність працювати в міжнародному контексті
 • ЗК09 Цінування і повагу різноманітності та мультикультурності.
 • ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

        спеціальні:

 • СК01 Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • СК02 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
 • СК04 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • СК05 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • СК06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

 

Програмні результати навчання:

 • ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • ПP02 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
 • ПР05Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.
 • ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
 • ПР07 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.
 • ПР09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати і використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • ПЗ10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
 • ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

Вивчення дисципліни «Звітність підприємств за європейськими нормативами» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки професіонала, за якого він повинен:

а) знати:

 • значення, зміст і напрями угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо економічної інтеграції;
 • назви і дати Директив ЄС, що регулюють методику бухгалтерського обліку,оподаткування, фінансової звітності; склад звітності компанії за Директивою ЄС 2013/34/ЄС;
 • принципи побудови, структуру балансу та звіту про прибутки і збитки компанії за нормами Директиви 2013/34/ЄС,
 • методику трансформації вітчизняних форм балансу і звіту про фінансові результати до норм євростандартів;
 • склад приміток до фінансової звітності компаній ЄС;
 • фінансову звітність компаній окремих країн ЄС,
 • нефінансову звітність компанії,що становлять суспільний інтерес;
 • спеціальну звітність суб’єктів господарювання в умовах глобалізації;
 • вимоги законодавства щодо запровадження інтегрованої звітності для компаній ЄС та України;
 • сутність і характерні риси інтегрованої звітності.

б) вміти:

 • Описати форми балансу і звіту про фінансові результати відповідно до норм євростандартів;
 • відрізняти форми балансів компанії за горизонтальним і вертикальним форматом;
 • складати таблицю трансформації вітчизняного балансу звіту про фінансові результати до євро стандартів;
 • сформулювати концепції і засадничі принципи побудови інтегрованих,спеціальних та нефінансових звітів компанії

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Основи фінансової звітності компанії за нормами директив ЄС.
Тема 2. Баланс компанії за нормами  Директиви 2013/34/ЄС.
Тема 3. Звіт про прибутки і збитки компанії за нормами Директиви 2013/34/ЄС та трансформація  вітчизняної форми до євростандартів.
Тема 4 Фінансова звітність компаній окремих країн ЄС.
Тема 5. Нефінансова звітність компаній.
Тема 6. Спецільна звітність компаній.
Тема 7. Інтегрована звітність компаній.

Рекомендована література

 • Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80.
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 • Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 р. № 2258-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 • Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 • Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 • Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013р. щодо річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та пов’язані звіти різних видів підприємств, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасовує Директиви Ради 78/660/ ЄЕС та 83/349/ЄЕС. Текст із посиланням на ЄЕС. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&qid= 1572285498446&from=EN.
 • Директива 2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2013 року про внесення змін до Директиви 2013/34/ЄС щодо розкриття нефінан­сової та різноманітної інформації окремими великими підприємствами та група­ми.URL: https//eur-lex.europa.eu/legal-content/EI\^XT/PDF/?uri=ŒLEX:32014L009 5&qid=1572285360159&from=EN.
 • Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів. Офіційний журнал Європейського Сою­зу. 27.05.2014. URL: httpsy/eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ,L_.2014.101.0196.01,ENG&tOC=C>J:L:2014:158:TOC.
 • Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук.ред. О.І. Малишкіна. Київ: ВД «АртЕк», ДУІТ, 2018. 418 С.
 • Величко О., Голов С., Пархоменко В. та ін. Регулювання у сфері бухгалтер­ського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України. К.: Арт-Медіа, 2005. С. 576-584.
 • Малишкін О.І. Європейський вектор розвитку обліку податків: основні і идходи до тлумачення податку на прибуток. Науковий вісник НАСОА, 2014. № 2. С.19-27.
 • Г. Мюлер, X. Гернон, Г. Миик. Учет. Международная перспектива. М.: Фінанси і статистика. 2003.136 с.
 • Озеран А. Директива 2013/34/ЄС щодо річної ФЗ: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. Бухгалтерський облік і аудит, 2015.№5.С.2-10.
 • Bussiek J.,Ehrmann Buchführung. 6. Uberarb. Aufl. Kiel. 2009. 385 p.
 • Brodmann Das Rechnungswesen. URL: http://www.manfred-jahreis.de/ ili wnload/pdf/Kontenplan.pdf.
 • Zukowska H., Sawicka B. Zawartosc informacyjna polityki rachunkowosci, Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II, Wydawnictwo KUL Lublin, 2012.417 p.
 • Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія. Київ.: ЦУЛ, 2013.373 с.
 • Малишкін О.І. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі і в Україні за умов директив ЄС. Облік і фінанси, 2017. № 2. С. 43-50.
 • Гриценко 0.1. Екологічний облік: визначення перспектив та основних за- і .ід упровадження. Збірник наукових праць Мукачівського державного університету. Мукачеве, 2016. № 2. С. 678-685.
 • Крупка Я.Д. Про розкриття інформації суб’єктів з суспільним інтересом. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези Всеукраїнської наукової конференції. Житомир, 2017. Є. 84-85.
 • Малишкін О.І. Звітність суб’єкта суспільного інтересу крізь призму міжнародних стандартів та Директив ЄЄ. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: тези виступів на V Міжнарод. Наук.-практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Сопка. (7 грудня 2018 року), Київ, 2018. С. 78-80.
 • Крупка Я.Д. Про розкриття інформації суб’єктів з суспільним інтересом.Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези Всеукраїнської наукової конференції. Житомир, 2017. Є. 84-85.
 • Малишкін 0.1. Звітність суб’єкта суспільного інтересу крізь призму міжнародних стандартів та Директив ЄЄ. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: тези виступів на V Міжнародній наук.практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Сопка. (7 грудня 2018 року), Київ, 2018. С. 78-80.
 • Озеран В.О.Суспільні інтереси та облік і аудит.Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу:тези Всеукраїнської конференції.Житомир2017.С. 113-114.
 • Озеран А.В. Директива 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. №5. С. 2-10.
 • Концептуальна основа фінансової звітності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/929_009. (дата звернення: 20.12.2020р.)
 • Белова І.М. Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. 2018. Вип. 3-4. С. 7-20.
 • Акимова Н.С., Асвае Азадэн. Классификация национальных систем бухгалтерського учета: мировой опыт. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VІІI Міжнар. наук.-практ.конф. м. Львів. 17-18 травня 2018р. Львів. 2018. С.15-18.
 • Бураковський І.В. Україна і європейська інтеграція. Політика і час. 2000. №3-4.С.5-14.
 • Засадний Б.А. Перспективи розвитку національної системи бухгалтерської системи в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка і суспільство. №20. 2019. С. 685 – 692.
 • Про Загальнодержавну програму адаптації Законодавства України до Законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004р. №1629-IV (редакція станом на 01.10.2011р.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15. (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку і статистики : Указ Президента України від 23.05.1992р. №303/92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303/92/ed20110418 (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • Directive on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings of the European parliament and of the council of 26 June 2013 №2013/34/EU. URL: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/diretivaco nt.pdf. (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • IFRS for SMES (2009): The International Financial Reporting Standard for Smalland Medium-sazed Entities, IASB, London 2009. URL: http//www.minfin.gov.ua/control/publish/article/ main?art_id=92410&c. (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • Institute of Management Accountants. URL: https://www.imanet.org/?ssopc=1 (дата звернення: 25.08.2021р.)
 • http:// www.rada.gov.ua  – Верховна Ради України
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.
 • http://www. library. lviv.ua/ –Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус